• คณะศิลปศาสตร์ ยินดีต้อนรับ

  • พัฒนาภาษาสู่สากล พัฒนาตนด้วยวัฒนธรรมคุณภาพ

  • คณะศิลปศาสตร์ ยินดีต้อนรับ
ประชาสัมพันธ์/ประกาศ

บริการการศึกษา/วิจัยจัดซื้อ/จัดจ้าง หน่วยพัสดุคณะศิลปศาสตร์

> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
> ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
> ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง