อำนาจหน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอำนาจหน้าที่


- อำนาจหน้าที่ (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ตามมาตรา 6)
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
- คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 4497/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
- คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 4038/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 4
- คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3028/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฎิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 3
- คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2916/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 2
- คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2525/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
- คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา

- ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


- ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ เกี่ยวกับงานวิชาการ
- ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ เกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่
- ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ เกี่ยวกับงานการเงิน พัสดุ
- ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ เกี่ยวกับงานปฎิบัติการและให้บริการทางภาษา
- แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงาน
- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ.2559
- ประกาศ-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงาน 2563
- ประกาศ-กำหนดอัตราเงินเพิ่มพิเศษพนักงานขับรถ
- ประกาศ-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
- ประกาศ-รายการและอัตราการเบิกจ่ายเงินรายได้
- ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ พ.ศ.2562