อำนาจหน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอำนาจหน้าที่


- คณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) คณะศิลปศาสตร์ ปี 2566
- คณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
- อำนาจหน้าที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
- คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 4497/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
- คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 4038/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 4
- คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3028/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฎิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 3
- คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2916/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 2
- คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2525/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
- คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา

- ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


- ระเบียบ ม.พะเยา ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2566
- ประกาศ ม.พะเยา นโยบายคุ้มครองข้อมูล ม.พะเยา พ.ศ. 2565
- พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- ประกาศ มหาวิทยาลัยพะเยา กำหนดกรอบแนวทางการให้ข้อมูลข่าวสาร
- ประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564
- ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
- ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ.2564
- การปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม
- รวมกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
- ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ เกี่ยวกับงานวิชาการ
- ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ เกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่
- ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ เกี่ยวกับงานการเงิน พัสดุ
- ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ เกี่ยวกับงานปฎิบัติการและให้บริการทางภาษา
- แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงาน
- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ.2559
- ประกาศ-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงาน 2563
- ประกาศ-กำหนดอัตราเงินเพิ่มพิเศษพนักงานขับรถ
- ประกาศ-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
- ประกาศ-รายการและอัตราการเบิกจ่ายเงินรายได้
- ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ พ.ศ.2562