การป้องกันการทุจริตการมอบหมายให้รองคณบดีรักษาการแทนคณบดี คณะศิลปศาสตร์

- คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายให้รองคณบดีรักษาการแทนคณบดี คณะศิลปศาสตร์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภาย ปี 2565
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภาย ปี 2564
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภาย ปี 2563

แผนบริหารความเสี่ยง/ผลประโยชน์ทับซ้อน/แผนป้องกันการทุจริต

- รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา รอบ 6 เดือน
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 คณะศิลปศาสตร์
- โครงการในแผนปฎิบัติการ 2565 “การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง”
- โครงการในแผนปฎิบัติการ 2564 “การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง”
- คำอธิบายแบบ RM-Plan 2563
- ผลการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง-ประจำปี 2563
- โครงการแผนบริหารความเสี่ยง 2563 ศศ 266306004
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12)

ประกาศ/มาตรการ/แนวปฏิบัติ

- ประกาศคณะศิลปศาสตร์ ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- มาตรการป้องกันการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน
- ประกาศ แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน
- การดำเนินการตามข้อเสนอแนะการตรวจสอบคณะศิลปศาสตร์
- ผลการดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ม.พะเยา
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
- คู่มือการประเมิน ITA 2021
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส คณะศิลปศาสตร์
- การดำเนินตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
- คู่มือแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน มหาวิทยาลัยพะเยา

การควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์

- การตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS)
- รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถิติการร้องเรียน

-รายงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตุลาคม 2564-กุมภาพันธ์ 2565)
-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2565
-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2564