การดำเนินงานตามเจตจำนงการมอบหมายให้รองคณบดีรักษาการแทนคณบดี คณะศิลปศาสตร์

- คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายให้รองคณบดีรักษาการแทนคณบดี คณะศิลปศาสตร์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภาย ปี 2563
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภาย ปี 2564

แผนบริหารความเสี่ยง/ผลประโยชน์ทับซ้อน

- คำอธิบายแบบ RM-Plan 2563
- ผลการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง-ประจำปี 2563
- โครงการแผนบริหารความเสี่ยง 2563 ศศ 266306004
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12)
- โครงการในแผนปฎิบัติการ 2564 “การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง”

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์

ปี 2563
- วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2563
- วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 2/2563
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 1/2563
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 2/2563

ปี 2564
- วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2564
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2564

ประกาศ/มาตรการ/แนวปฏิบัติ

- มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- มาตรการป้องกันการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน
- ประกาศ แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน
- การดำเนินการตามข้อเสนอแนะการตรวจสอบคณะศิลปศาสตร์
- ผลการดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ม.พะเยา
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
- คู่มือการประเมิน ITA 2021

การควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์

- รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถิติการร้องเรียน

-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2564