การป้องกันการทุจริตการมอบหมายให้รองคณบดีรักษาการแทนคณบดี คณะศิลปศาสตร์

- คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายให้รองคณบดีรักษาการแทนคณบดี คณะศิลปศาสตร์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภาย ปี 2566
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภาย ปี 2565
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภาย ปี 2564
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภาย ปี 2563

แผนบริหารความเสี่ยง/ผลประโยชน์ทับซ้อน/แผนป้องกันการทุจริต

- รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570 ของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการดำเนินการงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมายใน 2566 รอบ 6 เดือน
- รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566-2570 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
- โครงการในแผนปฎิบัติการ 2566 “การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง”
- รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา รอบ 6 เดือน
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 คณะศิลปศาสตร์
- โครงการในแผนปฎิบัติการ 2565 “การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง”
- โครงการในแผนปฎิบัติการ 2564 “การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง”
- คำอธิบายแบบ RM-Plan 2563
- ผลการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง-ประจำปี 2563
- โครงการแผนบริหารความเสี่ยง 2563 ศศ 266306004
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12)

ประกาศ/มาตรการ/แนวปฏิบัติ

- ประกาศคณะศิลปศาสตร์ ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต คณะศิลปศาสตร์ 2566-2570
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต คณะศิลปศาสตร์ 2566-2570
- แนวปฏิบัติการประพฤติตนของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาที่พึงกระทำ และไม่พึงกระทำ
- ขั้นตอนและแผนผังการจัดการข้อร้องเรียน
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2565
- การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ 2566
- แนวปฏิบัติการประพฤติตนของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาที่พึงกระทำ และไม่พึงกระทำ
- ประกาศคณะศิลปศาสตร์ ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- มาตรการป้องกันการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน
- ประกาศ แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน
- การดำเนินการตามข้อเสนอแนะการตรวจสอบคณะศิลปศาสตร์
- ผลการดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ม.พะเยา
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
- คู่มือการประเมิน ITA 2021
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส คณะศิลปศาสตร์
- การดำเนินตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
- คู่มือแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน มหาวิทยาลัยพะเยา

การควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์

- รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- การตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS)
- รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถิติการร้องเรียน

-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะศิลปศาสตร์ 2566 (ตุลาคม 2565-มีนาคม2566)
-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะศิลปศาสตร์ 2565
-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะศิลปศาสตร์ 2565
-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2565
-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2564