ปรัชญา / ปณิธาน / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ปรัชญา / ปณิธาน / วิสัยทัศน์ / พันธกิจปรัชญา     

                      ปญฺญาชีวี เสฏฐชีวี นาม (ปัญญาชีวี เสฏฐะชีวี นาม) "ดำรงชีวิตด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด"
                      (A Life of Wisdom Is the Most Wondrous of All)

ปณิธาน

                      ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

                      (Wisdom for Community Empowerment)


วิสัยทัศน์ (Vision)

                      พัฒนาภาษาสู่สากล พัฒนาตนด้วยวัฒนธรรมคุณภาพ
 
ปรัชญาการจัดการศึกษา

                     
ประสบการณ์สร้างปัญญา

พันธกิจ (Mission)

                      คณะศิลปศาสตร์ได้กำหนดพันธกิจด้านการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา
                          ทั้งหมด 4 ด้าน คือ

                        1) เตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านภาษาในระดับสากล
                        2) พัฒนาศักยภาพของงานวิจัยและนวัตกรรม
                        3) บูรณาการองค์ความรู้ด้านภาษากับการบริการวิชาการ วิจัย การเรียนการสอน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
                        4) บริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสเพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพ