ปรัชญา / ปณิธาน / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ปรัชญา / ปณิธาน / วิสัยทัศน์ / พันธกิจปรัชญา     

                      ปญฺญาชีวี เสฏฐชีวี นาม (ปัญญาชีวี เสฏฐะชีวี นาม) "ดำรงชีวิตด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด"
                      (A Life of Wisdom Is the Most Wondrous of All)

ปณิธาน

                      ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

                      (Wisdom for Community Empowerment)


วิสัยทัศน์ (Vision)

                      พัฒนาภาษาสู่สากล พัฒนาตนด้วยวัฒนธรรมคุณภาพพันธกิจ (Mission)

                      คณะศิลปศาสตร์ได้กำหนดพันธกิจด้านการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา
                          ทั้งหมด 4 ด้าน คือ

                        1) เตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านภาษาในระดับสากล
                        2) พัฒนาศักยภาพของงานวิจัยและนวัตกรรม
                        3) บูรณาการองค์ความรู้ด้านภาษากับการบริการวิชาการ วิจัย การเรียนการสอน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
                        4) บริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสเพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพ