คณะกรรมการประจำคณะฯJohn

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ

คณบดีคณะศิลปศาสตร์


John

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

John

อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

John

ดร.ชนาภา ดวงไฟ

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ


John

อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร

รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต

John

ดร.เบญจพร เทพสีหนู

ผู้ช่วยคณบดี

ประธานหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

John

ดร.รัตนา ยาวิเลิง

ประธานหลักสูตร ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ


John

ผศ.ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล

ผู้ช่วยคณบดี

John

ดร.วรัญญา ยิ่งยงศักดิ์

ประธานหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาไทย

John

ผศ.ดร.สุภัทรา โยธินศิริกุล

ประธานหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาจีนJohn

นางสาวพันธุ์พิชญา ปัญญาฟู

ประธานหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น

John

ดร.จารุกัญญ์ จิตรวงศ์นันท์

ประธานหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส

John

ดร.ศราวุธ หล่อดี

ประธานหลักสูตร ศศ.ม. ภาษาไทยJohn

รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์

ประธานหลักสูตร ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์

ประธานหลักสูตร ปร.ด. ภาษาศาสตร์ประยุกต์

John

รศ.ดร.วรวรรธน์ ศรียาภัย

ประธานหลักสูตร ปร.ด. ภาษาไทย

John

ผศ.ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล

ประธานหลักสูตร ปร.ด. ภาษาอังกฤษJohn

ดร.นริศา ไพเจริญ

กรรมการ

John

นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ

เลขานุการ