คณะกรรมการประจำคณะฯJohn

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ

คณบดีคณะศิลปศาสตร์


John

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

John

รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์

ประธานหลักสูตร ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์

ประธานหลักสูตร ปร.ด. ภาษาศาสตร์ประยุกต์

John

ดร.รัตนา ยาวิเลิง

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ประธานหลักสูตร ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ


John

อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร

รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต

John

ดร.ชนาภา ดวงไฟ

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

John

อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร


John

ดร.วรัญญา ยิ่งยงศักดิ์

ประธานหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาไทย

John

ผศ.ดร.สุภัทรา โยธินศิริกุล

ประธานหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาจีน

John

นางสาวพันธุ์พิชญา ปัญญาฟู

ประธานหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่นJohn

อาจารย์จักรพงษ์ โกยสมบูรณ์

ประธานหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส

John

ดร.เบญจพร เทพสีหนู

ผู้ช่วยคณบดี

ประธานหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

John

ดร.ศราวุธ หล่อดี

ประธานหลักสูตร ศศ.ม. ภาษาไทยJohn

ผศ.ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล

ประธานหลักสูตร ปร.ด. ภาษาอังกฤษ

John

รศ.ดร.วรวรรธน์ ศรียาภัย

ประธานหลักสูตร ปร.ด. ภาษาไทย

John

ดร.นริศา ไพเจริญ

กรรมการJohn

นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ

เลขานุการ