พัฒนาภาษาสู่สากล พัฒนาตนด้วยวัฒนธรรมคุณภาพ

 • Address

  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
 • Contacts info

  054-466-666 ต่อ 1680
 • Email address

  libarts@up.ac.th - info.libart@up.ac.th • สมุดโทรศัพท์