ข่าวกิจกรรม

คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมอบรมโครงการ Overview TQA Online

คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมอบรมโครงการ Overview TQA Online


       เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมอบรมโครงการ Overview TQA” แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนภาพรวมของการดำเนินงานระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยาและคณะศิลปศาสตร์ได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุม ทั้งในส่วนของคู่ความร่วมมือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบ ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์ ผู้เรียน และ ลูกค้าอื่น

       โครงการ Overview TQA ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณสุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์ ผู้จัดการส่วนการจัดการองค์กร  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ มาบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “เกณฑ์และข้อกำหนดเบื้องต้นเกี่ยวกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)” ภายใต้การอบรม ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ด้านใหญ่ คือ ด้านของกระบวนการ และ ด้านของผลลัพธ์  ซึ่งครอบคลุมทั้งสิ้น 7 หมวด ดังนี้ ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย หมวดที่ 1 การนำองค์กร หมวดที่ 2 กลยุทธ์ หมวดที่ 3 ผู้เรียน/ลูกค้า หมวดที่ 4 การวัด วิเคราะห์ และ การจัดการความรู้ หมวดที่ 5 บุคลากร หมวดที่ 6 ระบบปฏิบัติการ และ ด้านผลลัพธ์ คือ หมวดที่ 7 ผลลัพธ์

 

ข้อมูล / ภาพ: นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะศิลปศาสตร์

ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/