ข่าวกิจกรรม

คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการสุนทรียศิลป์แห่งภาษา

คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการสุนทรียศิลป์แห่งภาษา


        เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการภายใต้ Super KPIs 1.2 นวัตกรรมการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต (นวัตกรรมด้านสุนทรียภาพ) ชื่อโครงการ “สุนทรียศิลป์แห่งภาษา” การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ 5 ภาษา ในหัวข้อ “นิสิตยุคโควิดกับการเรียนวิถีใหม่” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting Online โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางภาษาให้แก่นิสิต ส่งเสริมให้นิสิตเกิดสุนทรียภาพทางภาษาและยกระดับการฝึกทักษะทางภาษาสู่เวทีการแข่งขันระดับประเทศ ผ่านการกล่าวสุนทรพจน์ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ฝึกฝนการแสดงออกทางทัศนคติเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสาร การพูดในที่สาธารณะ และการใช้ภาษากายที่เหมาะสม โดยมีนิสิตคณะศิลปศาสตร์จาก 5 สาขาวิชาเข้าร่วมการแข่งขัน และมีรายนามของผู้ชนะการกล่าวสุนทรพจน์ 5 ภาษา ดังนี้

 

  1. ตัวแทนจากสาขาวิชาภาษาไทย นางสาวกรพิน โนเมืองใจ และ นายพิชิตชัย แอ่นฟ้า
  2. ตัวแทนจากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น นางสาวณัฏฐินันท์ กันภัย และ นายธนกฤต ทองสุข
  3. ตัวแทนจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ นางสาวนันท์นภัส ชวชาติ และ นางสาวนิภัทรา มาตยาบุญ
  4. ตัวแทนจากสาขาวิชาภาษาจีน นางสาวฮัสนา แสงเนตร และ นางสาวประกายดาว เล่าวิริยะธนชัย
  5. ตัวแทนจากสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส นายพิชญุตม์ จิวเดช
  6. ตัวแทนจากสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสคู่ขนานภาษาอังกฤษ นายพชรพล เบี้ยแก้ว

 

        โครงการสุนทรียศิลป์แห่งภาษา ได้รับเกียรติจากอาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต คณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการและกล่าวแนะนำคณะกรรมการดำเนินโครงการ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ซึ่งเป็นตัวแทนจาก 5 สาขาวิชาคณะศิลปศาสตร์ ร่วมพิจารณาและให้คะแนนการประกวดสุนทรพจน์ดังกล่าวฯ

                               

ภาพ / ข้อมูล: นางสาวเสาวภัค วันสนุก นักกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์

ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/