ข่าวกิจกรรม

คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินโครงการการเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิทัล “การพัฒนาครูผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้และทักษะในศตวรรษที่ 21”

คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินโครงการการเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิทัล “การพัฒนาครูผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้และทักษะในศตวรรษที่ 21”


     เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2564 คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ได้ดำเนินโครงการ การเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิทัล “การพัฒนาครูผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้และทักษะในศตวรรษที่ 21” ณ แมลงปอฮอลแอนด์การ์เด้น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา พร้อมทั้งพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ทักษะการวัดและประเมินผล และทักษะการวิจัยของครูผู้สอน จากกลุ่มโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ผ่านการบอกเล่าเรื่องราวในท้องถิ่น และถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของสื่อดิจิทัล (Digital Storytelling) และการใช้เครือข่ายครูต้นแบบ (Prototype Teacher Network) โดยมีคณาจารย์จากโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เข้าร่วมกว่า 15 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านแวนโค้ง โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) โรงเรียนบ้านแวน โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย โรงเรียนผาลาด โรงเรียนบ้านทุ่งแต โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ โรงเรียนบ้านปางมดแดง โรงเรียนหย่วน (เชียงคำนาคโรวาท) โรงเรียนบ้านสบบง โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ โรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) และ โรงเรียนบ้านควรดง

     โครงการการเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิทัลฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ประกอบด้วย คุณนิศากร สมฤทธิ์ คุณธีรวรรณ จันทร์วิชชาพร และ คุณวารีรัตน์ สติราษฎร์ เข้าร่วมสังเกตการณ์และร่วมกิจกรรมในโครงการฯ และได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ประกอบด้วย ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์ ดร.อธิพงษ์ เพ็ชรเกิด อาจารย์คงอมร เหมรัตน์รักษ์ และ อาจารย์พิทยา ดวงตาดำ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย ดร.สิงห์คำ รักป่า ดร.รัฐภาคย์ หัทยาวิลัยพรรณ  อาจารย์สมพงษ์ รูปทรง และ อาจารย์นฤภร แสงศรีจันทร์ ร่วมกันดำเนินงานและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการฯ และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทีมบุคลากรสายสนับสนุน คณะศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย คุณโสภิดา สุทธนะ คุณชุติมา ปัญญาวงศ์ คุณมนัสนันท์ กาทองทุ่ง และ คุณสถาพร เทพอุดม ที่ได้ร่วมกันดำเนินงานและสนับสนุนการจัดโครงการฯ  

                               

ผู้รับผิดชอบโครงการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์

ข้อมูล / ภาพ: นายสถาพร เทพอุดม นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์

ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/