ข่าวกิจกรรม

คณะศิลปศาสตร์ จัดพิธีมุทิตาคารวะ แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

คณะศิลปศาสตร์ จัดพิธีมุทิตาคารวะ แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย


        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ได้ดำเนิน พิธีมุทิตาคารวะ แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ ห้อง CE๑๔๒๐๖ อาคารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยจัดพิธีขึ้นในบรรยากาศที่อบอุ่น เริ่มด้วยกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ประกอบด้วยการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวอาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์พร้อมให้พรแก่ผู้ร่วมพิธี ต่อด้วยการประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และผู้บริหารพร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์ถวายภัตตาหารและไทยทาน แล้วจึงเข้าสู่พิธีมุทิตาคารวะ ประกอบด้วยการชมวีดีโอเชิดชูเกียรติแด่ รศ.ดร.เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ คณบดีกล่าวคำมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกพร้อมโล่เกียรติคุณ จากนั้น รศ.ดร.เปรมวิทย์ ได้ขึ้นกล่าวถึงความในใจและความผูกพันธ์ที่มีต่อคณะศิลปศาสตร์ คณาจารย์เพื่อนร่วมงาน และที่สำคัญที่สุดคือครูของท่าน รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิคณะศิลปศาสตร์ ที่ได้สนับสนุน ให้คำชี้แนะ และอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของท่านเสมอมา จากนั้นเข้าสู่ช่วงรับชมวีดีโอจากผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน พร้อมด้วยวีดีโอจากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน แล้วจึงเข้าสู่การมอบของที่ระลึก พิธีบายศรีสู่ขวัญแบบล้านนา และพิธีผูกข้อมืออวยพรแด่ผู้เกษียณอายุฯ  

                               

ผู้รับผิดชอบโครงการ: อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต คณะศิลปศาสตร์

ข้อมูล: นางสาวเสาวภัค วันสนุก นักกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์

ภาพ: นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง

ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/ 

หรือใน Facebook page ประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ : https://www.facebook.com/photolibarts