ข่าวกิจกรรม

คณะศิลปศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณะศิลปศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


        เมื่อวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564  คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ประธานหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาจีน) คณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน และบุคลากรสายสนับสนุน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย ดร.ธีรภาพ ปรีดีพจน์ คณบดีสำนักวิชาจีนวิทยา ดร.นิสรีน หวังตักวาดีน ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยประธานหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาจีนธุรกิจ) ประธานหลักสูตร ศศ.บ.(การสอนภาษาจีน) ประธานหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาและวัฒนธรรมจีน) ประธานหลักสูตร ศศ.บ.(จีนศึกษา) คณะทำงานวิจัย คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อร่วมหารือแนวทางการสร้างเครือข่ายการวิจัย รวมถึงความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาทิ การสร้างกระบวนการส่งเสริมงานวิจัยระหว่างสองสถาบัน แนวทางการพัฒนาผลงานทางวิชาการร่วมสองสถาบัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความชำนาญและแนวทางงานวิจัยระหว่างบุคลากรสองสถาบัน รวมถึงการแนะนำหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรควบสองปริญญาด้วย

 

ข้อมูล : นางสาวโสภิดา สุทธนะ นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์

ภาพ : นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/