ข่าวกิจกรรม

คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กิจกรรมที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์

คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กิจกรรมที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์


        เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กิจกรรมที่ 1 การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หลักสูตร ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) และหลักสูตร ปร.ด.(ภาษาอังกฤษ) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการเขียนวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ติดตามผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และผลักดันให้บัณฑิตสำเร็จการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้รายงานความก้าวหน้างานวิจัย (Progress Report) และได้รับความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการวิจัย การพัฒนาและจัดทำแผนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการพัฒนาการเขียนวิทยานิพนธ์

        โครงการพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหารและคณาจารย์บัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล ประธานหลักสูตร ปร.ด.(ภาษาอังกฤษ) และ ดร.รัตนา ยาวิเลิง ประธานหลักสูตร ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา คอยให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ฯ สรุปประเด็น และตอบข้อซักถามแก่นิสิต โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 ห้อง ได้แก่ Early Stage, Middle Stage, และ Final Stage ซึ่งโครงการดังกล่าวฯ ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 แล้ว

                               

ข้อมูล / ภาพ : นางสาวชุติมา ปัญญาวงศ์ นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/