ข่าวกิจกรรม

คณะศิลปศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียน ภายใต้โครงการ “การเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิทัล: การพัฒนาครูสู่ผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้และทักษะในศตวรรษที่ 21”

คณะศิลปศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียน ภายใต้โครงการ  “การเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิทัล: การพัฒนาครูสู่ผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้และทักษะในศตวรรษที่ 21”


        เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียน ภายใต้โครงการ “การเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิทัล: การพัฒนาครูสู่ผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้และทักษะในศตวรรษที่ 21” โดยได้รับทุนสนับสนุนโครงการจาก เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน เป็นเวลาต่อเนื่องกว่า 6 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายครูต้นแบบในแต่ละกลุ่มโรงเรียน เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เกิดจากความต้องการของท้องถิ่นและเพื่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช   ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หัวหน้าโครงการฯ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตรศึกษา เป็นวิทยากร และมีศึกษานิเทศก์ ครูจากโรงเรียนในสังกัด สพป.พะเยา เขต 2 และคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการ

                               

ข้อมูล / ภาพ: นายสถาพร เทพอุดม นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์

ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/