ข่าวกิจกรรม

คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการปฐมนิเทศโครงการอบรมอาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 7

คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการปฐมนิเทศโครงการอบรมอาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 7


     เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา โยธินศิริกุล ประธานหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศ โครงการอบรมอาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 7 ภายใต้ชุดโครงการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย โดยการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ซึ่งจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อผลักดันให้นักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลาง ฝึกเขียนโครงร่างวิจัยสายมนุษยศาสตร์ สังคมศาตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ที่มีคุณภาพ จากนั้น ในวันที่ 14 – 22 มกราคม 2566 ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในรูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อเกี่ยวกับการเขียนโครงร่างวิจัย และบททบทวนวรรณกรรม ความเชื่อมโยงระหว่างการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี การตั้งคําถามวิจัย และการออกแบบระเบียบวิธีวิจัย อีกทั้งยังมีการอบรมพิเศษจากวิทยากรรับเชิญ ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ “คำสำคัญในการศึกษาวิจัยภาษากับสังคม” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร ภักดีผาสุกคติชนสร้างสรรค์” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรมินท์ จารุวรการทบทวนวรรณกรรมสำหรับงานวิจัยด้านวรรณคดีและคติชนวิทยา” โดย อ.ดร.ใกล้รุ่ง อามระดิษ และ “ภาษาในการเขียนวิจัย” โดย อ.ดร.เทพี จรัสจรุงเกียรติ เป็นต้น   

 

ภาพ / ข้อมูล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา โยธินศิริกุล ประธานหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์

ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์                                 

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/ 
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photolibarts/