ข่าวกิจกรรม

คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการประกวดแข่งขันทักษะภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ 2566

คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการประกวดแข่งขันทักษะภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ 2566


     เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการประกวดแข่งขันทักษะภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566 พร้อมธีมการแต่งกายตามเทศกาลตรุษจีน เพื่อเป็นเวทีประกวดแข่งขันและแสดงทักษะด้านภาษาจีนของนิสิต รวมถึงเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมจีน ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี เข้าร่วมกิจกรรมและกล่าวเปิดโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ คอยควบคุมดูแลและดำเนินกิจกรรมในโครงการ ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

 

กิจกรรมในโครงการประกวดแข่งขันทักษะภาษาจีนฯ แบ่งออกเป็น 3 รายการการแข่งขัน ประกอบด้วย

 

1. ดาวแห่งพรสวรรค์ แบ่งเป็นการแข่งขันย่อย อาทิ การแข่งขันเต้นเพลงจีน แบบกลุ่ม 3-5 คน การแข่งขันร้องเพลงจีนแบบเดี่ยว การแข่งขัน Cosplay แบบเดี่ยว และการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน แบบเดี่ยว

2. ดาวแห่งความสามารถ คือการแข่งขันด้านความคิดสร้างสรรค์ เพื่อผลิตวีดีโอประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพะเยา

3. ดาวแห่งวัฒนธรรม คือการแข่งขันตอบคำถามภาษาจีน โดยมีอาจารย์ชาวจีนของคณะฯ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม

 

ภาพ: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง / นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ข้อมูล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา โยธินศิริกุล ประธานหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์

ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์                                 

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/ 
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photolibarts/