ข่าวกิจกรรม

คณะศิลปศาสตร์ ร่วมจัดบูธ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ในการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 12

คณะศิลปศาสตร์ ร่วมจัดบูธ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ในการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 12


 

        เมื่อวันที่ 25–27 มกราคม 2566 คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ชนาภา ดวงไฟ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล ผู้ช่วยคณบดี บุคลากรสายสนับสนุน คณะศิลปศาสตร์ คุณกฤตยา ไชยศรี และ คุณกันยากร กองมงคล นวัตกรชุมชนไทลื้อ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ร่วมจัดบูธกิจกรรมประกวดนิทรรศการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม และกิจกรรม U2T For BCG Fair ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 12” วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โดยกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

        โดยคณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับชุมชนไทลื้อ ได้จัดบูธนำเสนอโครงการ “การสร้างเส้นทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจิ้นซ่ำพริก ของชุมชนไทลื้อในพื้นที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพของผลิตภัณฑ์จิ้นซ่ำพริกของชุมชนไทลื้อ แนวทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฯ สร้างเรื่องเล่าเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับผลิตภัณฑ์ฯ พัฒนานวัตกรด้านการตลาด และสร้างตัวแบบการเรียนรู้และนวัตกรรม รวมถึงจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวฯ ให้แก่ผู้เข้าร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการ โดยมีบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร และคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ได้เข้าร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการ และร่วมกิจกรรม U2T For BCG Fair อีกด้วย ทั้งนี้ โครงการ “การสร้างเส้นทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจิ้นซ่ำพริก ของชุมชนไทลื้อในพื้นที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา” ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในกิจกรรมการประกวดนิทรรศการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปี 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ: ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / ผศ.ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล ผู้ช่วยคณบดี

ข้อมูล / ข่าว: นายจรูญ ไชยเบ้า / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์  

ภาพ: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์ / ขอขอบคุณภาพบางส่วนจาก งานสื่อสารองค์กร ม.พะเยา  
ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ของคณะศิลปศาสตร์ได้ที่: https://www.facebook.com/photolibarts/

หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์: http://www.libarts.up.ac.th/