การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ สถานะ URL
1 โครงสร้างคณะ •แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
•ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

ดำเนินการแล้ว

โครงสร้างคณะศิลปศาสตร์
2 ข้อมูลผู้บริหาร • แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
• ประกอบด้วยชื่อ-สกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อผู้บริหารสูงสูดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน

ดำเนินการแล้ว

ข้อมูลผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์
3 อำนาจหน้าที่ • แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

ดำเนินการแล้ว

เอกสาร
4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563

ดำเนินการแล้ว

แผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2563-2567
5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
• ที่อยู่หน่วยงาน
• หมายเลขโทรศัพท์
• หมายเลขโทรสาร
• ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
• แผนที่ตั้งหน่วยงาน

ดำเนินการแล้ว

สมุดโทรศัพท์
6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง • แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ดำเนินการแล้ว

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ
พ.ร.บ. การอุดมศึกษา
พ.ร.บ. การบริหารงานภายใน
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน
7 ข่าวประชาสัมพันธ์ • แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
• เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563

ดำเนินการแล้ว

facebook
facebook group
8 Q&A • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
• สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ดำเนินการแล้ว

คำถามที่พบบ่อย
facebook
facebook group
9 Social Network • แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
• สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ดำเนินการแล้ว

facebook
facebook group
10 แผนดำเนินงานประจำปี • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรมงบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563

ดำเนินการแล้ว

สรุปการดำเนินโครงการ
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี• มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ดำเนินงาน เป็นต้น
• เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563

ดำเนินการแล้ว

สรุปการดำเนินโครงการ
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562

ดำเนินการแล้ว

สรุปการดำเนินโครงการ
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน • แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานต่ำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอน การปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

ดำเนินการแล้ว

คู่มือปฎิบัติการ งานบริหาร
คู่มือปฎิบัติการ งานวิชาการ
คู่มือปฎิบัติการ งานแผน
14 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ • แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือ ภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น

ดำเนินการแล้ว

คู่มือปฎิบัติการ งานบริหาร
คู่มือปฎิบัติการ งานวิชาการ
คู่มือปฎิบัติการ งานแผน
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ • แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
• เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นใน
ปี พ.ศ. 2563

ดำเนินการแล้ว

คำร้องนิสิต
การใช้ห้องปฎิบัติการทางภาษา
การเบิกพัสดุของบุคลากร
การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
สถิติการใช้ห้องประชุม
สถิติการจองรถตู้คณะฯ
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ • แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือ ภารกิจของหน่วยงาน
• เป็นรายงานผลของ ปี พ.ศ. 2562

ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17 E-Service • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจ หน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความ สะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ

ดำเนินการแล้ว

ระบบสารสนเทศ
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี • แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับ การจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ใน
ปี พ.ศ. 2563

ดำเนินการแล้ว

รายงานจัดสรรงบประมาณ
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
• มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย งบประมาณ เป็นต้น• เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563

ดำเนินการแล้ว

รายงานจัดสรรงบประมาณ
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้ จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม เป้าหมาย เป็นต้น
• เป็นรายงานผลของ ปี พ.ศ. 2562

ดำเนินการแล้ว

รายงานจัดสรรงบประมาณ
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ • แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560• เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปี พ.ศ. 2563

ดำเนินการแล้ว

เอกสาร
22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ • แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศ เชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
• เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปี พ.ศ. 2563

ดำเนินการแล้ว

1 ประการผลการจัดซื้อจัดจ้าง
2 ประการผลการจัดซื้อจัดจ้าง
3 ประการผลการจัดซื้อจัดจ้าง
4 ประการผลการจัดซื้อจัดจ้าง
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน • แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือ จ้าง เป็นต้น
• จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
• เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปี พ.ศ. 2563

ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี • แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
• เป็นรายงานผลของ ปี พ.ศ. 2562

ดำเนินการแล้ว

แบบประเมินการจัดซื้อจัดจ้าง
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล • แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความ โปร่งใสและมีคุณธรรรม
• เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือ นโยบายที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
• เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563

ดำเนินการแล้ว

ความก้าวหน้างาน สนับสนุน
ความก้าวหน้างาน วิชาการ
26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล • แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน หน่วยงาน เป็นต้น
• เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการ บริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

ดำเนินการแล้ว

แผนพัฒนาบุคลากร
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
• หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
• หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
• หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
• หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ• เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563

ดำเนินการแล้ว

ความก้าวหน้างาน สนับสนุน
ความก้าวหน้างาน วิชาการ
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี • แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตาม นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
• เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2562

ดำเนินการแล้ว

แผนพัฒนาบุคลากร
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ • แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการใน การจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา ดำเนินการ เป็นต้น

ดำเนินการแล้ว

เอกสาร
30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางออนไลน์
• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน

ดำเนินการแล้ว

สายตรงคณบดี
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ • แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน• มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)
• เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563

ดำเนินการแล้ว

ข้อมูลร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง ออนไลน์
• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน

ดำเนินการแล้ว

facebook
facebook group
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ ร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

ดำเนินการแล้ว

ประชุมบุคลากร 1/2563
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร • แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
• ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน

ดำเนินการแล้ว

เอกสาร
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
• เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและ โปร่งใส
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

ดำเนินการแล้ว

1 เอกสาร
2 เอกสาร
3 เอกสาร
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี • แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง เป็นต้น
• เป็นการดำเนินการใน ปี พ.ศ. 2563

ดำเนินการแล้ว

1 เอกสาร
2 เอกสาร
3 เอกสาร
37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงใน กรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
• เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36
• เป็นการดำเนินการใน ปี พ.ศ. 2563

ดำเนินการแล้ว

1 เอกสาร
2 เอกสาร
3 เอกสาร
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

ดำเนินการแล้ว

1 เอกสาร
2 เอกสาร
3 เอกสาร
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี • แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563

ดำเนินการแล้ว

1 เอกสาร
2 เอกสาร
3 เอกสาร
40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ดำเนินงาน เป็นต้น
• เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563

ดำเนินการแล้ว

1 เอกสาร
2 เอกสาร
3 เอกสาร
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
• ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2562

ดำเนินการแล้ว

1 เอกสาร
2 เอกสาร
3 เอกสาร
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน • แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562• มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น
• มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมี รายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การ กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับ ติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น

ดำเนินการแล้ว

1 เอกสาร
2 เอกสาร
3 เอกสาร
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน • แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

ดำเนินการแล้ว

1 เอกสาร
2 เอกสาร
3 เอกสาร