วาระการประชุมระเบียบวาระการประชุม ปี 2565

- ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4/2565
- ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565
- ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2565
- ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565
- ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565


รายงานการประชุม ปี 2565

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565


ระเบียบวาระการประชุม ปี 2564

- ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 12/2564
- ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 11/2564
- ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 10/2564
- ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564
- ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 9/2564
- ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 8/2564
- ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 2/2564
- ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 7/2564
- ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 6/2564
- ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564
- ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5/2564
- ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564
- ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564
- ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2564
- ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564
- ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564


รายงานการประชุม ปี 2564

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 11/2564
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 10/2564
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 9/2564
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 8/2564
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 7/2564
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 6/2564
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5/2564
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564


ระเบียบวาระการประชุม ปี 2563

- ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 12/2563
- ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 11/2563
- ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 10/2563
- ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2563
- ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 9/2563
- ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 8/2563
- ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2563
- ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 7/2563
- ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 6/2563
- ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563
- ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563
- ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563
- ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563
- ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563


รายงานการประชุม ปี 2563

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 12/2563
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 11/2563
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 10/2563
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 9/2563
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 8/2563
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 7/2563
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 6/2563
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563