เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.ชนาภา ดวงไฟ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์จักรพงษ์ โกยสมบูรณ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ได้เดินทางเข้าพบผู้ประกอบการธุรกิจการโรงแรม ในจังหวัดภูเก็ต 2 แห่ง ได้แก่ เครือโรงแรม Peach Group และ โรงแรม Club Med Phuket เพื่อหารือและกำหนดแนวทางความร่วมมือร่วมกันในหัวข้อต่างๆ เช่น การยกระดับการปฏิบัติสหกิจศึกษาของนิสิตคณะศิลปศาสตร์ การกำหนดบันทึกความเข้าใจในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นร่วมกับผู้ประกอบการ และการแลกเปลี่ยนบุคลากรผู้เชียวชาญเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติงานในธุรกิจการโรงแรม โดยในการนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของโรงแรมทั้งสองแห่งยังให้เกียรติพาคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมโรงแรมและแผนกต่างๆอีกด้วย

ข้อมูล/ข่าว : อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/
Page Facebook อัลบั้มภาพ : https://www.facebook.com/photolibarts/
17 มิถุนายน 2562