จัดซื้อจัดจ้าง


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

- แผนการจัดหาครุภัณฑ์การศึกษา 5 ปี (พ.ศ. 2565 ถึง 2569)
- แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ-2564
- แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ-2563
- แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ-2562
- แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ-2561

ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง

- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน จำนวน 4 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้าฯ
- ประกาศ ม.พะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน จำนวน 4 เครื่อง และ เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง
- คำสั่งแต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน TOR เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน จำนวน 4 เครื่อง และ เครื่องสำรองไฟฟ้า
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถตู้ พร้อมพนักงานขับรถ คณะศิลปศาสตร์
- ประกาศประกวดราคาเช่ารถตู้ พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน คณะศิลปศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน มีนาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ปีงบประมาณ 2564
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน มกราคม 2564 ปีงบประมาณ 2564
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ปีงบประมาณ 2564
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ปีงบประมาณ 2564
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
- รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563
- ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563
- รายงานการดำเนินการตามข้อเสนอแนะการตรวจสอบคณะศิลปศาสตร์