สาขาวิชาภาษาจีน


สาขาวิชาภาษาจีน


John

ผศ.ดร.สุภัทรา โยธินศิริกุล
Asst.Prof.Dr.Supatra Yothinsirikul

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีน / อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นายณัฐวร วงศ์จิตราทร
Mr.Nattaworn Wongjittratorn

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต / อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

ผศ.ดร.ธิวานนท์ พูพวก
Asst.Prof.Dr.Thiwanon Pupuak

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

ดร.จินตนา ศรีเงิน
Dr.Jintana Sringern

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

ดร.สุนทรี ศรีวันทนียกุล
Dr.Suntaree Srivantaneeyakul

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นายภัทรพงศ์ พื้นงาม
Mr.Pattarapong Pernngam

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นางสาววราภรณ์ ใจประนพ
Miss Waraporn Jaipranop

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นางสาววรรณสา หมุดใหม่
Miss Wansa Moodmai

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นางสาวศศิธร นุริตมนต์
Miss Sasithorn Nuritamon

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

ดร.โสมวรรณ พัวเวส
Dr.Sommawan Puawes

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

Mr.Huang Sheng De

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นายธาตรี เจริญพรพิมลกุล
Mr.Thatree Charoenpornpimongul

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

Mr.Wang Zhiguo

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

Miss Wang Hui

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

Miss Canroug Yang

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม