สาขาวิชาภาษาจีน


สาขาวิชาภาษาจีน


John

ผศ.ดร.สุภัทรา โยธินศิริกุล

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีน / อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นายณัฐวร วงศ์จิตราทร

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิต / อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

ผศ.ธิวานนท์ พูพวก

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

ดร.จินตนา ศรีเงิน

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

ดร.สุนทรี ศรีวันทนียกุล

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นายภัทรพงศ์ พื้นงาม

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นางสาววราภรณ์ ใจประนพ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นางสาววรรณสา หมุดใหม่

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นางสาวศศิธร นุริตมนต์

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

ดร.โสมวรรณ พัวเวส

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

Mr.Huang Sheng De

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นายธาตรี เจริญพรพิมลกุล

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

Mr.Wang Zhiguo

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม