สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


John

ดร.เบญจพร เทพสีหนู

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ/ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

ดร.กมลาวดี บูรณวัณณะ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นายกรธัช ปัญญาจันทร์

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นางสาวกัลยาณี ภู่เจริญ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นางสาวกุลธิดา คำมี

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

ผศ.เกริก เจษฏานุวัฒน์

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นายเกรียงศักดิ์ ฐานะกอง

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

ดร.ชนาภา ดวงไฟ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ / อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นายจอมภพ ณ นครพนม

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

ผศ.ดร.จิตติมา กาวีระ

ตำแหน่ง : คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นางสาวจิตติพร ไชยรินคำ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

ดร.ชวนพิศ ศรีวิชัย

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นางสาวจิตติมาพร ต้นจำปา

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นางจุมพิศตรา ธุระ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิจัย / ประธานหลักสูตร ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นายวัลลพ อยู่ดี

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นายชาญศักดิ์ เสียงเย็น

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นายชิดพงษ์ โพธิรังสิยากร

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นางสาวณัฏฐิรา คำขาด

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

ดร.ดารินทร อินทับทิม

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นายธนปริญ สำเริง

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นางสาวธรณ์ธนนันท์ ไชยวงค์ษา

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นางธัญพร มูลกาวิล

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

ดร.นริศา ไพเจริญ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นางสาวนฤภร แสงศรีจันทร์

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นางสาวนิภาวรรณ นฤเปรมปรีดิ์

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

ดร.บรรจง ไชยรินคำ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

ดร.รัฐภาคย์ หัทยาวิลัยพรรณ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

ดร.พัชโรบล จริยฐิตินันท์

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นางสาวพัชรินทร์ สัจจญาติ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นางสาวพิชญา นุเสน

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

ผศ.ดร.เพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นางสาวเยาวรัตน์ เม็งขาว

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

ดร.รัตนา ยาวิเลิง

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริหาร /ประธานหลักสูตร ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นางสาวรุ่งอรุณ อินใจ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นางสาวสว่างฤทัย อัยกร

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นางสาวแวววรรณ พุทธรักษา

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

ดร.ศุภาวรรณ ปิงใจ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ยืนศักดิ์

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นายสมพงษ์ รูปทรง

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นายสมหมาย รอดแป้น

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

ดร.สิงห์คำ รักป่า

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

ผศ.ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร ศศ.ด. ภาษาอังกฤษ / อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นายเขตไทย วงศ์วิชัย

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นายสุวิทย์ ติคำ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นางสาวรติรัตน์ หอมลา

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นางสาวอภิญญา ห่านตระกูล

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นางสาวอุทุมพร ศักดิ์โสภิณ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

Miss Brigette Pasking Beding

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นางสาวยูถิกา เตชะศิริวรรณ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

Dr.William Kingsbury

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นายธนวัฒน์ วีระแสง

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม