สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


John

ดร.เบญจพร เทพสีหนู
Dr.Benjaporn Thepseenu

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ/ผู้ช่วยคณบดี

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

ดร.กมลาวดี บูรณวัณณะ
Dr.Kamalawadee Buranawanna

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

นายกรธัช ปัญญาจันทร์
Mr.Korathad Panyajan

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

นางสาวกัลยาณี ภู่เจริญ
Miss Kanlayanee Phucharoen

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

นางสาวกุลธิดา คำมี
Miss Kultida Khammee

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

ผศ.เกริก เจษฏานุวัฒน์
Asst.Prof.Krerk Chetsadanuwat

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

นายเกรียงศักดิ์ ฐานะกอง
Mr.Kriangsak Thanakong

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม
Asst.Prof.Dr.Khomkrich Tachom

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

ดร.ชนาภา ดวงไฟ
Dr.Chanapa Daungfai

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ/ อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

นายจอมภพ ณ นครพนม
Mr.Jompob Na nakhonpanom

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

ผศ.ดร.จิตติมา กาวีระ
Asst.Prof.Dr.Chittima Kaweera

ตำแหน่ง : คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

นางสาวจิตติพร ไชยรินคำ
Mrs.jittiporn Chairinkam

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

ดร.ชวนพิศ ศรีวิชัย
Dr.Chuanpit Sriwichai

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

นางสาวจิตติมาพร ต้นจำปา
Miss Jittimaporn Tonjumpaa

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

นางสาวจุมพิศตรา ผูกจิต
Miss Chumpittra Phukchit

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์
Assoc.Prof.Dr.Phanintra Teeranon

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี / ประธานหลักสูตร ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

นายวัลลพ อยู่ดี
Mr.Wanlop Yoodee

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

นายชาญศักดิ์ เสียงเย็น
Mr.Chansak Siengyen

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

นายชิดพงษ์ โพธิรังสิยากร
Mr.Chitphong Bhodhirangsiyakorn

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

นางสาวณัฏฐิรา คำขาด
Miss Nattira Kamkhad

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

ดร.ดารินทร อินทับทิม
Dr.Darinthorn Inthapthim

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

นายธนปริญ สำเริง
Mr.Thanaprin Sumrerng

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

นางสาวธรณ์ธนนันท์ ไชยวงค์ษา
Miss Tohntenenan Chaiwongeza

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

นางธัญพร มูลกาวิล
Mrs.Thanyaporn Moonkawin

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

ดร.นริศา ไพเจริญ
Dr.Narisa Paicharoen

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

นางสาวนฤภร แสงศรีจันทร์
Miss Narueporn Sangsrichan

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

นางสาวนิภาวรรณ นฤเปรมปรีดิ์
Miss Nipawan Narueprempree

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

ดร.บรรจง ไชยรินคำ
Dr.Banjong Chairinkom

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

ดร.รัฐภาคย์ หัทยาวิลัยพรรณ
Dr.Rutthaphak Huttayavilaiphan

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

ดร.ภัทรโรบล จริยฐิตินันท์
Dr.Patcharobon Jariyathitinant

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

นางสาวพัชรินทร์ สัจจญาติ
Miss Patcharin Satchayad

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

ผศ.ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล
Asst.Prof.Dr.Phitsinee Sathientharadol

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

นางสาวพิชญา นุเสน
Miss Pitchaya Nusen

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

ผศ.ดร.เพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต
Asst.Prof.Dr.Pennapa Klaisingto

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

นางสาวเยาวรัตน์ เม็งขาว
Miss Yaowarut Mengkow

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

ดร.รัตนา ยาวิเลิง
Dr.Rattana Yawiloeng

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริหาร /ประธานหลักสูตร ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

นางสาวรุ่งอรุณ อินใจ
Miss Rungaroon Injai

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

นางสาวสว่างฤทัย อัยกร
Miss Sawangruethai Aiyakorn

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

นางสาวแวววรรณ พุทธรักษา
Miss Weowan Budharugsa

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

ดร.ศุภาวรรณ ปิงใจ
Dr.Supawan Pingjai

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ยืนศักดิ์
Asst.Prof.Sanit Yeunsak

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

นายสมพงษ์ รูปทรง
Mr.Sompong Rupsong

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

นายสมหมาย รอดแป้น
Mr.Sommai Rodpan

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

ดร.สิงห์คำ รักป่า
Dr.Singkham Rakpa

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

ผศ.ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล
Asst.Prof.Dr.Sukanya Kaowiwattanakul

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร ปร.ด. ภาษาอังกฤษ / อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

นายเขตไทย วงศ์วิชัย
Dr.Khetthai Wongwichai

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

นายสุวิทย์ ติคำ
Mr.Suwit Tikham

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

นางสาวรติรัตน์ หอมลา
Miss Ratirat Homla

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

นางสาวอภิญญา ห่านตระกูล
Miss Apinya Hantrakul

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

นางสาวอุทุมพร ศักดิ์โสภิณ
Miss Utumporn Saksopin

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

Miss Brigette Pasking Beding

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

นางสาวยูถิกา เตชะศิริวรรณ
Miss Yuthika Techasiriwan

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

Dr.William Kingsbury

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

นายธนวัฒน์ วีระแสง
Mr.Tanawat Weerasang

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

Mr. Albert Lisec

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

Mr.Edgar C. Gordyn

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

Mr. John Alexander Lloyd

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

Miss Gaillian Cooper - wang

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม



John

อ.อริยาภรณ์ มโนใจ
Ariyaporn Manojai

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม