สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส


สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส


John

ดร.จารุกัญญ์ จิตรวงศ์นันท์
Dr.Jarukan Jitwongnan

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส / อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นางสาวยุวเรศ เลาหพรรค
Miss Yuwarej Laohapak

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นางสาวแสงเดือน กาศลังกา
Miss Saengduan Katlangka

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นายอธิคมน์ จิตรเกษมสุข
Mr.Aticom Chitkasemsuk

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

Mr.Luc Nguyen

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

ดร.สุวรรณา ดลภราดร
Dr.Suwanna Dolparadorn

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม