สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส


สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส


John

นายจักรพงษ์ โกยสมบูรณ์

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส / อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

ดร.จารุกัญญ์ จิตรวงศ์นันท์

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นางสาวยุวเรศ เลาหพรรค

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นางสาวแสงเดือน กาศลังกา

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นายอธิคมน์ จิตรเกษมสุข

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

Mr.Luc Nguyen

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

ดร.สุวรรณา ดลภราดร

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม