สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น


สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น


John

ผศ.โขมพัฒน์ ประวัง

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น / อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นายอิทธิพล บัวย้อย

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร / อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

ผศ.ณภัทร แสนโภชน์

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นายณัฐกร คำปวน

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นางสาวพันธุ์พิชญา ปัญญาฟู

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นางสาวพิรดา โตนชัยภูมิ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

Mr.Toshiaki Kanaya

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

Mr.Isao Yamaki

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม