สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น


สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น


John

นางสาวพันธุ์พิชญา ปัญญาฟู
Miss Phanphitchaya Phanyafu

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น / อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

ผศ.โขมพัฒน์ ประวัง
Asst.Prof.khommapat Prawang

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นายอิทธิพล บัวย้อย
Mr.Ittiphol Buayoi

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร / อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

ผศ.ณภัทร แสนโภชน์
Asst.Prof.Napat Sanpote

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นายณัฐกร คำปวน
Mr.Natthakorn Khampuan

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นางสาวพิรดา โตนชัยภูมิ
Miss Pirada Tonchaiyaphum

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

Mr.Toshiaki Kanaya

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

Dr.Isao Yamaki

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

อ.ปรีชา ใจหาญ
Mr. preecha jaihan

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม