สาขาวิชาภาษาไทย


สาขาวิชาภาษาไทย


John

ดร.วรัญญา ยิ่งยงศักดิ์
Dr.Warunya Yingyongsak

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาไทย / อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

รศ.พูนพงษ์ งามเกษม
Assoc.Prof.Poonpong Ngamkasem

ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์
Dr.Watchrin Kaechan

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

ผศ.ดร.จารุวรรณ เบญจาทิกุล
Asst.Prof.Dr.Charuwan Benjathikul

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

ผศ.ดร.เอื้อมพร ทิพย์เดช
Asst.Prof.Dr.Uamporn Thipdet

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

ผศ.ภัทรา เอกประเสริฐ
Asst.Prof.Pattra Akeprasert

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

ดร.ปาริชาต โปธิ
Dr.Parichart Pithi

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

ดร.ศราวุธ หล่อดี
Dr.Sarawut Lordee

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร ศศ.ม. ภาษาไทย / อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นายคงอมร เหมรัตน์รักษ์
Mr.Khongamon Hemmaratrak

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นางสาวจินตนา แปบดิบ
Miss Chintana Paepdip

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นายพิทยา ดวงตาดำ
Mr.Phitthaya Duangtadum

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นางสาวไพลิน อินคำ
Miss Phailin Inkham

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นางสาวเยาวภา มูลเจริญ
Miss Yaowapha Moolcharern

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นายสิทธิชัย พันชน
Mr.Sittchai Ponchon

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นายอธิพงษ์ เพ็ชรเกิด
Dr.Atiphong Peatchkerd

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

ดร.นลินภัสร์ เมฆเกรียงไกร

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

รศ.ดร.วรวรรธน์ ศรียาภัย
Assoc.Prof.Dr.Warawat Sriyaphai

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร ปร.ด. ภาษาไทย / อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

ดร.บัณฑิต ทิพย์เดช
Dr.Bandit Thipdet

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

พาณี ศรีวิภาต
Miss Panee Srivibhata

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

อาจารย์อนุรักษ์ ไชยฮั่ง
Anurak Chaihang

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม