สาขาวิชาภาษาไทย


สาขาวิชาภาษาไทย


John

ดร.วรัญญา ยิ่งยงศักดิ์

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาไทย / อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

รศ.พูนพงษ์ งามเกษม

ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ / อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

รศ.ดร.เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร ศศ.ม. ภาษาไทย / อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

ผศ.ดร.จารุวรรณ เบญจาทิกุล

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

ผศ.ดร.เอื้อมพร ทิพย์เดช

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

ผศ.ภัทรา เอกประเสริฐ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

ดร.ปาริชาต โปธิ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

ดร.ศิระวัสฐ์ กาวิละนันท์

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

ดร.ศราวุธ หล่อดี

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นายคงอมร เหมรัตน์รักษ์

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นางสาวจินตนา แปบดิบ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นายพิทยา ดวงตาดำ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นางสาวไพลิน อินคำ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นางสาวเยาวภา มูลเจริญ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นายสิทธิชัย พันชน

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

นายอธิพงษ์ เพ็ชรเกิด

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

รศ.ดร.วรวรรธน์ ศรียาภัย

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร ศศ.ด. ภาษาไทย / อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

ดร.บัณฑิต ทิพย์เดช

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติมJohn

พาณี ศรีวิภาต

ตำแหน่ง : อาจารย์

ข้อมูลเพิ่มเติม