บุคลากรสายสนับสนุน


บุคลากรสายสนับสนุน


นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ

นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ
Miss Sukunya Samerchur

ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณะศิลปศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติมนางสาวสุภาพร คำรศ

นางสาวสุภาพร คำรศ
Miss Supaporn Kumrot

ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้างานวิชาการ

ข้อมูลเพิ่มเติมนางพจนารถ เชิดสกุล

นางพจนารถ เชิดสกุล
Mrs.Podjanard Cherdsakun

ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้างานแผนงาน

ข้อมูลเพิ่มเติมนางสาวมนัสนันท์ กาทองทุ่ง

นางสาวมนัสนันท์ กาทองทุ่ง
Miss Manatsanan Katongtung

ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้างานบริหารทั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติมนางสาวปวลี ดวงดี

นางสาวปวลี ดวงดี
Miss Pawalee Duangdee

ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้างานศูนย์ภาษา

ข้อมูลเพิ่มเติมนายกิตติพนธ์ เจริญกุศล

นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล
Mr.Kittipon Jaroenkuson

ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้างานปฏิบัติการและบริการทางภาษา

ข้อมูลเพิ่มเติมนางสาวโสภิดา สุทธนะ

นางสาวโสภิดา สุทธนะ
Miss Sopida Suttana

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติมนางสาวชุติมา ปัญญาวงศ์

นางสาวชุติมา ปัญญาวงศ์
Miss Chutima Panyawong

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติมนางสาวไพลิน วงศ์ไชย

นางสาวไพลิน วงศ์ไชย
Miss Phailin Wongchai

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติมนางสาวอรนภา อ่องประกฤติ

นางสาวอรนภา อ่องประกฤติ
Miss Onnapa Ongprakit

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ

ข้อมูลเพิ่มเติมนางสาวเสาวภัค วันสนุก

นางสาวเสาวภัค วันสนุก
Miss Saowaphak Wansanuk

ตำแหน่ง : นักกิจการนักศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติมนายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง

นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง
Mr.Khettaphat Phianching

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติมนายจรูญ ไชยเบ้า

นายจรูญ ไชยเบ้า
mr.jaroon chaibao

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ข้อมูลเพิ่มเติมนางสาวเอมอร วงศ์วรรณ

นางสาวเอมอร วงศ์วรรณ
Miss Ameon Wongwun

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

ข้อมูลเพิ่มเติมนายสถาพร เทพอุดม

นายสถาพร เทพอุดม
Mr.Sathaporn Thep-udom

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติมนายบุลิน ยั่วยวน

นายบุลิน ยั่วยวน
Mr.Bulin Yuayuan

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำคณะฯ

ข้อมูลเพิ่มเติมwarissar wonghhangngoen

warissar wonghhangngoen
เจ้าหน้าที่ประจำคณะ ฯ

ตำแหน่ง :

ข้อมูลเพิ่มเติม