บุคลากรสายสนับสนุน


บุคลากรสายสนับสนุน


นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ

นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ

ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณะศิลปศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติมนางสาวสุภาพร คำรศ

นางสาวสุภาพร คำรศ

ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้างานวิชาการ

ข้อมูลเพิ่มเติมนางพจนารถ เชิดสกุล

นางพจนารถ เชิดสกุล

ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้างานแผนงาน

ข้อมูลเพิ่มเติมนางสาวปวลี ดวงดี

นางสาวปวลี ดวงดี

ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้างานปฏิบัติการและบริการทางภาษา

ข้อมูลเพิ่มเติมนางสาวโสภิดา สุทธนะ

นางสาวโสภิดา สุทธนะ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติมนางสาวชุติมา ปัญญาวงศ์

นางสาวชุติมา ปัญญาวงศ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติมนางสาวไพลิน วงศ์ไชย

นางสาวไพลิน วงศ์ไชย

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติมนางสาวมนัสนันท์ กาทองทุ่ง

นางสาวมนัสนันท์ กาทองทุ่ง

ตำแหน่ง : บุคลากร

ข้อมูลเพิ่มเติมนางสาวอรนภา อ่องประกฤติ

นางสาวอรนภา อ่องประกฤติ

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ

ข้อมูลเพิ่มเติมนายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ

นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ข้อมูลเพิ่มเติมนายกิตติพนธ์ เจริญกุศล

นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ข้อมูลเพิ่มเติมนางสาวเสาวภัค วันสนุก

นางสาวเสาวภัค วันสนุก

ตำแหน่ง : นักกิจการนักศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติมนายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง

นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติมนางสาวเอมอร วงศ์วรรณ

นางสาวเอมอร วงศ์วรรณ

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

ข้อมูลเพิ่มเติมนายสถาพร เทพอุดม

นายสถาพร เทพอุดม

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติม