แผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาบุคลากร

- แผนพัฒนาบุคลากร คณะศิลปศาสตร์
- แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2565-2569
- แผนพัฒนาตนเอง
- แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะศิลปศาสตร์-2563-2567
- แผนการไปศึกษาต่อของบุคลากรและแผนสนับสนุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565-2569 คณะศิลปศาสตร์


รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- รายงานการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 2565
- ข้อมูลการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนคณะศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 2566 รอบ 6 เดือน

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

• การรสรรหา คัดเลือก บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ ปี พ.ศ.2563
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2562
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำส่วนงาน พ.ศ. 2562 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564)
- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งหัวหน้างานฯ พ.ศ. 2562
- ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิฯ พ.ศ. 2554 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560)

• หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่ง และแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2564
- ประกาศ หลักเกณฑ์การพิจาณาให้ทุนและขั้นตอนการรับทุนสนับสนุนเพื่อการพัฒนางานประจำ
- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย (ฉบับที่2) พ.ศ.2562

• ความก้าวหน้าสำหรับพนักงานสายสนับสนุน
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง/สมรรถนะ
- ความก้าวหน้าในสายงาน

• ความก้าวหน้าสำหรับพนักงานสายวิชาการ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง/สมรรถนะ
- การขอตำแหน่งทางวิชาการ

• หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร/ การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
- ประกาศ ม.พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564
- ประกาศ ม.พะเยา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2564 (2)
- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ. 2559
- ประกาศ ม.พะเยา กำหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ พ.ศ. 2562
- แนวปฏิบัติการทำภาระงานบุคลากรสายวิชาการ-คณะศิลปศาสตร์-มหาวิทยาลัยพะเยา