ผลการปฏิบัติงาน


รายงาน Super KPI คณะศิลปศาสตร์

- รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดเร่งด่วนของคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2565 รอบ 12 เดิอน
- รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดเร่งด่วนของคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดิอน
- รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดเร่งด่วนของคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2564 รอบ 12 เดิอน


รายงานการอนุมัติให้ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาบุคลากร

ปี 2566
- รายงานการอนุมัติให้ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาบุคลากร มีนาคม 2566
- รายงานการอนุมัติให้ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาบุคลากร กุมภาพันธ์ 2566
- รายงานการอนุมัติให้ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาบุคลากร มกราคม 2566
- รายงานการอนุมัติให้ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาบุคลากร ธันวาคม 2565
- รายงานการอนุมัติให้ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาบุคลากร พฤศจิกายน 2565
- รายงานการอนุมัติให้ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาบุคลากร ตุลาคม 2565
ปี 2565
- รายงานการอนุมัติให้ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาบุคลากร กันยายน 2565
- รายงานการอนุมัติให้ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาบุคลากร สิงหาคม 2565
- รายงานการอนุมัติให้ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาบุคลากร กรกฎาคม 2565
- รายงานการอนุมัติให้ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาบุคลากร มิถุนายน 2565
- รายงานการอนุมัติให้ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาบุคลากร พฤษภาคม 2565
- รายงานการอนุมัติให้ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาบุคลากร เมษายน 2565
- รายงานการอนุมัติให้ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาบุคลากร มีนาคม 2565
- รายงานการอนุมัติให้ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาบุคลากร กุมภาพันธ์ 2565
- รายงานการอนุมัติให้ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาบุคลากร มกราคม 2565
- รายงานการอนุมัติให้ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาบุคลากร ธันวาคม 2564
- รายงานการอนุมัติให้ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาบุคลากร พฤศจิกายน 2564
- รายงานการอนุมัติให้ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาบุคลากร ตุลาคม 2564


รายงานผลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดี

ปี 2566
- รายงานผลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดี มีนาคม 2566
- รายงานผลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดี กุมภาพันธ์ 2566
- รายงานผลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดี มกราคม 2566
- รายงานผลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดี ธันวาคม 2565
- รายงานผลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดี พฤศจิกายน 2565
- รายงานผลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดี ตุลาคม 2565
ปี 2565
- รายงานผลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดี กันยายน 2565
- รายงานผลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดี สิงหาคม 2565
- รายงานผลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดี กรกฎาคม 2565
- รายงานผลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดี มิถุนายน 2565
- รายงานผลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดี พฤษภาคม 2565
- รายงานผลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดี เมษายน 2565
- รายงานผลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดี มีนาคม 2565
- รายงานผลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดี กุมภาพันธ์ 2565
- รายงานผลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดี มกราคม 2565
- รายงานผลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดี ธันวาคม 2564
- รายงานผลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดี พฤศจิกายน 2564
- รายงานผลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดี ตุลาคม 2564