ผลการดำเนินงาน


รายงาน Super KPI คณะศิลปศาสตร์

ประจำปี 2565
- รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดเร่งดวนของคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดิอน
- รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดเร่งดวนของคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2564 รอบ 12 เดิอน


รายงานการอนุมัติให้ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาบุคลากร

ปี 2565
- เดือนเมษายน 2565
- เดือนมีนาคม 2565
- เดือนกุมภาพันธ์ 2565
- เดือนกุมภาพันธ์ 2565
- เดือนมกราคม 2565
- เดือนธันวาคม 2564
- เดือนพฤศจิกายน 2564
- เดือนตุลาคม 2564


รายงานผลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดี

ปี 2565
- เดือนเมษายน 2565
- เดือนมีนาคม 2565
- เดือนกุมภาพันธ์ 2565
- เดือนมกราคม 2565
- เดือนธันวาคม 2564
- เดือนพฤศจิกายน 2564
- เดือนตุลาคม 2564


รายงานการเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์

ปี 2565
- รายงานการอนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ เดือนเมษายน 2565
- รายงานการอนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ เดือนมีนาคม 2565
- รายงานการอนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ เดือนกุมภาพันธ์ 2565
- รายงานการอนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ เดือนมกราคม 2565
- รายงานการอนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ เดือนธันวาคม 2564
- รายงานการอนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ เดือนพฤศจิกายน 2564
- รายงานการอนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ เดือนตุลาคม 2564
ปี 2564
- รายงานการอนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564
ปี 2563
- รายงานการอนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563


รายงานการเงินศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์

ปี 2565
- รายงานการเงินศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ เดือนเมษายน 2565
- รายงานการเงินศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ เดือนมีนาคม 2565
- รายงานการเงินศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ เดือนกุมภาพันธ์ 2565
- รายงานการเงินศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ เดือนมกราคม 2565
- รายงานการเงินศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ เดือนธันวาคม 2564
- รายงานการเงินศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ เดือนพฤศจิกายน 2564
- รายงานการเงินศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ เดือนตุลาคม 2564
ปี 2564
- รายงานทางการเงินศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ 2564


โครงการในแผนปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์

- รายงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน
- รายงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน
- รายงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 -2
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน


ความพึงพอใจในการให้บริการ

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
- ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานห้องปฏิบัติการทางภาษา

สถิติการให้บริการ


บริการรับคำร้องของนิสิต
- ปีการศึกษา 2564
- ปีการศึกษา 2563

การให้บริการรถตู้คณะศิลปศาสตร์
- ปีงบประมาณ 2565
- ปีงบประมาณ 2564

การให้บริการใช้ห้องของคณะศิลปศาสตร์ (ห้องประชุม/ห้องเรียน)
- ปีงบประมาณ 2565
- ปีงบประมาณ 2564