รายงานการเงิน
รายงานการเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์

ปี 2566
- รายงานการอนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ มีนาคม 2566
- รายงานการอนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ กุมภาพันธ์ 2566
- รายงานการอนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ มกราคม 2566
- รายงานการอนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ธันวาคม 2565
- รายงานการอนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ พฤศจิกายน 2565
- รายงานการอนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ตุลาคม 2565
ปี 2565
- รายงานการอนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ กันยายน 2565
- รายงานการอนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ สิงหาคม 2565
- รายงานการอนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ กรกฎาคม 2565
- รายงานการอนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ มิถุนายน 2565
- รายงานการอนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ พฤษภาคม 2565
- รายงานการอนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ เมษายน 2565
- รายงานการอนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ มีนาคม 2565
- รายงานการอนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ กุมภาพันธ์ 2565
- รายงานการอนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ มกราคม 2565
- รายงานการอนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ธันวาคม 2564
- รายงานการอนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ พฤศจิกายน 2564
- รายงานการอนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ตุลาคม 2564
ปี 2564
- รายงานการอนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564
ปี 2563
- รายงานการอนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563


รายงานการเงินศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์

ปี 2566
- รายงานการเงินศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มีนาคม 2566
- รายงานการเงินศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ กุมภาพันธ์ 2566
- รายงานการเงินศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มกราคม 2566
- รายงานการเงินศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ธันวาคม 2565
- รายงานการเงินศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ พฤศจิกายน 2565
- รายงานการเงินศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ตุลาคม 2565
ปี 2565
- รายงานการเงินศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ กันยายน 2565
- รายงานการเงินศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ สิงหาคม 2565
- รายงานการเงินศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ กรกฎาคม 2565
- รายงานการเงินศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มิถุนายน 2565
- รายงานการเงินศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ พฤษภาคม 2565
- รายงานการเงินศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ เดือนเมษายน 2565
- รายงานการเงินศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มีนาคม 2565
- รายงานการเงินศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ กุมภาพันธ์ 2565
- รายงานการเงินศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มกราคม 2565
- รายงานการเงินศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ธันวาคม 2564
- รายงานการเงินศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ พฤศจิกายน 2564
- รายงานการเงินศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ตุลาคม 2564
ปี 2564
- รายงานทางการเงินศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ 2564