รายงานผลการให้บริการ / สถิติการให้บริการ


การให้บริการใช้ห้องของคณะศิลปศาสตร์ (ห้องประชุม/ห้องเรียน)

- ปีงบประมาณ 2566
- ปีงบประมาณ 2565
- ปีงบประมาณ 2564

บริการรับคำร้องของนิสิต

- ปีการศึกษา 2566
- ปีการศึกษา 2565
- ปีการศึกษา 2564
- ปีการศึกษา 2563


การให้บริการรถตู้คณะศิลปศาสตร์

- ปีงบประมาณ 2566
- ปีงบประมาณ 2565
- ปีงบประมาณ 2564


สถิติการให้บริการห้องปฏิบัติการทางภาษา