ข้อกำหนดหลักสูตร

Program Specification


หลักสูตรปริญญาตรี


ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เอกสารแนบ
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เอกสารแนบ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน เอกสารแนบ


ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เอกสารแนบ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส เอกสารแนบ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เอกสารแนบ