ห้องเรียน 200 ที่นั่ง CE14206

ห้องเรียน 200 ที่นั่ง CE14206