คู่มือ/แผนพัฒนาบุคลากรคู่มือปฏิบัติงาน/คู่มือให้บริหาร

- คู่มือปฎิบัติการ งานบริหาร
- คู่มือปฎิบัติการ งานวิชาการ
- คู่มือปฎิบัติการ งานแผนงาน

แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

- แผนพัฒนาตนเอง
- แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะศิลปศาสตร์-2563-2567

หลักเกณฑ์พัฒนาบุคคลากร

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2564
- ประกาศ หลักเกณฑ์การพิจาณาให้ทุนและขั้นตอนการรับทุนสนับสนุนเพื่อการพัฒนางานประจำ 2562
- ประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ 2563
- ประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ 2563 (ฉบับที่ 2)
- ข้อบังคับ มพ. หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง ผศ. รศ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563
- ประกาศ-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการสอน-2564