ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง


ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
- คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจ้างออกแบบและเขียนแบบห้องการเรียนรู้ทางภาษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
- คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้างสำหรับการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้างสำหรับการจัดจ้างปรับปรุงเตรียมพื้นที่จัดทำศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้างสำหรับการจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า คณะศิลปศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน จำนวน 4 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้าฯ
- ประกาศ ม.พะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน จำนวน 4 เครื่อง และ เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง
- คำสั่งแต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน TOR เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน จำนวน 4 เครื่อง และ เครื่องสำรองไฟฟ้า
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถตู้ พร้อมพนักงานขับรถ คณะศิลปศาสตร์
- ประกาศประกวดราคาเช่ารถตู้ พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน คณะศิลปศาสตร์