รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
- รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563
- ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563
- รายงานการดำเนินการตามข้อเสนอแนะการตรวจสอบคณะศิลปศาสตร์

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ/ครุภัณฑ์
- รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565
- รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปี 2564