ประมวลภาพกิจกรรม


คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมโครงการรณรงค์และเผยแพร่ประช ...
14 มีนาคม 2562
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมบริจาคกระดาษใช ...
25 กุมภาพันธ์ 2562
คณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย ...
คณะศิลปศาสตร์ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนสอน ...
27 กุมภาพันธ์ 2562
คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการ “อ่านได้เขียนคล่องผ่านนิท ...
23-24 กุมภาพันธ์ 2562
คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการ “อ่านได้เขียนคล่องผ่านนิท ...
16-17 กุมภาพันธ์ 2562


ข่าวประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริการการศึกษา
[2019-03-08 16:19:54] แจ้งปิดเส้นทางภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อการแข่งขัน MEDSCI NIGHT RUN 2019

[2019-03-06 09:46:50] Top Plaza เชิญชวนแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง

[2019-03-01 15:28:26] ลงชื่อร่วมจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดพะเยา

[2019-02-28 11:45:54] ร่วมอบรม โปรแกรม MATLAB ครั้งที่ 3

[2019-03-18 13:58:08] คำสั่ง ม.พะเยา ที่ 835/2562 เรื่ื่อง มอบหมายให้รองคณบดีรกษาการแทนคณบดี คณะศิลปศาสตร์

[2019-03-18 10:36:19] ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร " ปีงบประมาณ 2562 รุ่น 6

[2019-03-18 10:21:55] ขอประชาสัมพัันธ์โปรโมชั่นสินเชื่อเคหะ Home LOAN ของธนาคารออมสิน

[2019-03-15 16:01:25] คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ที่025/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี กำกับการบริหาร สั่งการและปฏิบัติการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์


ข่าวประชาสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานการงินและพัสดุ
[2018-10-16 13:33:07] ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล.

[2018-04-04 11:39:41] ขอเพิ่มเติมแผน-โครงการประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1

[2018-04-04 11:37:50] ขอเพิ่มเติมแผนค่าใช้จ่ายของที่ระลึกนิเทศนิสิตสหกิจศึกษาสาขาภาษาจีน(อ.ศศิธร)

[2018-04-04 11:10:52] ขอเพิ่มเติมแผน โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบชิงทุนพัฒนาภาษาอังกฤษฯ (อ.คมกฤช )

[2018-03-15 15:09:42] ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผน โครงการสนุกกับภาษาผ่านค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (ผศ.สนิท ยืนศักดิ์)

[2018-03-15 15:07:17] ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผน โครงการเทศกาลวัฒนธรรมฝรั่งเศส- อังกฤษ Franglish Day (อ.จักรพงษ์ โกยสมบูรณ์)

[2018-03-15 15:05:42] เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ English Club กิจกรรมที่.1-2 (อ.เกรียงศักดิ์ ฐานะกรอง)

[2018-03-15 15:03:54] ขออนุมัติแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 งบแผ่นดิน

[2018-03-15 15:01:31] เปลี่ยนแปลงแผน โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ (ผศ.ดร คมกฤช ตาชม)

[2018-03-04 11:49:56] เปลี่ยนแปลงแผน โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย - ญี่ปุ่น(ภายใต้ MOUมหาวิทยาลัยเรตาคุ)

[2018-01-27 14:10:56] ขอเพิ่มเติมแผน คชจ.ในงานพระราชทานปริญญาบัตรปี2559 (อ.ณัฐวร )

[2018-01-27 14:10:14] เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปันรักห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ปี 3 กิจกรรมที่ 1-2 (อ.ดารินทร 50000)

[2018-01-17 10:04:00] โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ฯกิจกรรมที่ 3 ผศ.ดร คมกฤช ตาชม

[2018-01-17 09:52:43] โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกงาน อ.อธิพงษ์ เพ็ชรเกิด

[2018-01-17 09:40:28] เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการน้องยินดีที่รับปริญญา อ.ณัฐวร วงศ์จิตราทร

[2018-11-13 13:28:09] ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเบิกจ่ายและแนวปฏิบัติการจ่ายเงินยืม พ.ศ.2561

[2018-11-07 09:33:51] ขอความร่วมมือกรอกแบบฟอร์มข้อมูลต้นทุนต่อหน่วย คณะศิลปศาสตร์

[2018-08-31 11:06:35] แนวปฏิบัติในการตรวจสอบและการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนของบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา

[2018-08-31 10:50:55] กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารสารศิลป์ คณะศิลปศาสตร์


                 

ข่าวสาร ศิลปศาสตร์


 • ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตราการด้านควบคุมการเกิดไฟป่าของมหาวิทยาลัยพะเยา
 • ขอประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวกองการเจ้าหน้าที่ ฉบับที่ 44
 • แจ้งการรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ.ที่จ่าย ประจำปี ภาษี 2558
 • คำสั่ง ม.พะเยา ที่ 835/2562 เรื่ื่อง มอบหมายให้รองคณบดีรกษาการแทนคณบดี คณะศิลปศาสตร์
 • ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร " ปีงบประมาณ 2562 รุ่น 6
 • ขอประชาสัมพัันธ์โปรโมชั่นสินเชื่อเคหะ Home LOAN ของธนาคารออมสิน
 • คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ที่025/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี กำกับการบริหาร สั่งการและปฏิบัติการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์
 • ขอเวียนแจ้งคำสั่ง ม.พะเยา จำนวน 10 คำสั่งฯ
 • การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 10
 • ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 21
 • ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล ในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร" ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 8
 • เชิญเข้าอบรมสัมนา จากศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม จำนวน 6 หลักสูตร
 • ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"IDP+IS: พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3
 • เชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ 2562
 • สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาการพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุศยชน
 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • เชิญเข้าร่วมหลักสูตรการประเมินผลตอบแทนทางสังคม SROI Practitioner Workshop (สำหรับผู้บริหาร)
 • สำนักงาน ก.พ. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2
 • โครงการแนะแนวสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3
 • เรียนภาษาอังกฤษและสอบชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศ
 • แหลมทองสหการ รับสมัครงาน 20 ตำแหน่ง
 • Cambridge Core เว็บไซต์ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกซ์
 • King Power ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครงานและนิสิตฝึกงาน
 • ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกนิสิตเพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับการประเมินและคัดเลือกนิสิตระดับสถาบัน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2562
 • ขอขอบคุณคณะกรรมการตัดสินทักษะภาษาอังกฤษ(คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์)
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ "ภาษาไทยวิชาการ" คร้ังที่ 1 ภายใต้กรอบแนวคิด "การวิจัยทางภาษาไทยเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชน"
 • ประชาสัมพันธ์การวัดตัวสั่งจองชุดครุยวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2561
 • ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โครงการอาชีวศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2562
 • ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย(โครงการ วมว.) ปีการศึกษา 2562
 • ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา โครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2562
 • ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา โครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2562
 • ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562
 • แจ้งบุคลากรเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
 • ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเบิกจ่ายและแนวปฏิบัติการจ่ายเงินยืม พ.ศ.2561
 • ขอความร่วมมือกรอกแบบฟอร์มข้อมูลต้นทุนต่อหน่วย คณะศิลปศาสตร์
 • แนวปฏิบัติในการตรวจสอบและการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนของบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา
 • กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคาร
 • ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในกองคลัง
 • ประกาศระเบียบ ว่าด้วยทุนจากแหล่งเงินภายนอกมหาวิทยาลัย
 • ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ทุนสนับสนุนสหกิจศึกษาภายในประเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2560
 • ขอความร่วมมือแจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2559
 • แจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
 • ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำปี 2561
 • ขอเชิญชวนยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90,91 ประจำปีภาษี 2560 ทางอินเตอร์เน็ต
 • ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบประเมินการใช้ประโยชน์ "คู่มือประกอบการเบิกจ่าย"
 • ขอความอนุเคราะห์เวียนแจ้งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่สำหรับการติดตั้งเครื่องบริการอัตโนมัติ ภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560
 • รายชื่อผู้มีสิทธิรับค่าตอบแทนในการดำเนินงานรับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2560
 • ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ส่วนลดราคาสินค้าที่ระลึกของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2560
 • แจ้งปิดเส้นทางภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อการแข่งขัน MEDSCI NIGHT RUN 2019
 • Top Plaza เชิญชวนแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง
 • ลงชื่อร่วมจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดพะเยา
 • ร่วมอบรม โปรแกรม MATLAB ครั้งที่ 3
 • เชิญเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต
 • แจ้งการปรับเปลี่ยนการใช้งานโดเมน @live.up.ac.th สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
 • ขอเรียนเชิญให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติพ่อหลวง ร.9
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมวิ่งในกิจกรรมงานวิ่งมินิมาราธอนการกุศล UP Charity Mini-marathon 2018
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ แจ้ง เปิด-ปิด บริการทางทันตกรรม(ชั่วคราว)
 • คณะแพทยศาสตร์ เปิดให้บริการศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขฯ
 • ขอเชิญร่วมส่งบทความและงานวิจัย ในการประชุมวิขาการครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๔๖๒
 • ขอแจ้งแนวปฏิบัติในการเบิกวัสดุสำนักงาน คณะศิลปศาสตร์
 • ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคอาหารเม็ดให้กับสุนัขจรจัด ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Up Mc Star Contest ค้นหาพิธีกรมหาวิทยาลัยพะเยา
 • ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดแข่งขันถ่ายทอดเรื่องราว Storytelling
 • ขยายระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561
 • ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่รายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล คณะทันตแพทยศาสตร์
 • เปิดรับ ข้อเสนอโครงการ " บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม" ประจำปีงบประมาณ 2561
 • อบรมหลักสูตร The Fast Lane to EdPEx 200 และหลักสูตร The Effective EdPEx
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 7 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
 • ประชาสัมพันธ์โครงการ Young Entrepreneurs Support Idea Challenge สำหรับผู้ประกอบการนักศึกษาปีที่ 2
 • ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างแรงบันดาลใจการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
 • การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2563
 • มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2019
 • ประชาสัมพันธ์การจัดงานวิชาการ สวทช ประจำปี 2562
 • ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC) รอบที่ 2
 • ประชาสัมพันธ์นิตยสาร Startup Thailand
 • ประชาสัมพันธ์โครงการอาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 5
 • ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยสู่การตีพิมพ์
 • ประชาสัมพันธืกิจกรรมชี้แจงการเปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility และการเปิดรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2562
 • ขอเชิญคัดเลือกผลงานนิสิตเข้าประกวดโครงการนิทรรศการโครงงานิสิตครั้งที่ 8
 • ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Statup ระดับประเทศ Startup Thailand League 2019
 • ประชาสัมพันธ์การประทับตราเอกสารที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 • ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล.
 • ขอเพิ่มเติมแผน-โครงการประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1
 • ขอเพิ่มเติมแผนค่าใช้จ่ายของที่ระลึกนิเทศนิสิตสหกิจศึกษาสาขาภาษาจีน(อ.ศศิธร)
 • ขอเพิ่มเติมแผน โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบชิงทุนพัฒนาภาษาอังกฤษฯ (อ.คมกฤช )
 • ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผน โครงการสนุกกับภาษาผ่านค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (ผศ.สนิท ยืนศักดิ์)
 • ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผน โครงการเทศกาลวัฒนธรรมฝรั่งเศส- อังกฤษ Franglish Day (อ.จักรพงษ์ โกยสมบูรณ์)
 • เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ English Club กิจกรรมที่.1-2 (อ.เกรียงศักดิ์ ฐานะกรอง)
 • ขออนุมัติแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 งบแผ่นดิน
 • เปลี่ยนแปลงแผน โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ (ผศ.ดร คมกฤช ตาชม)
 • เปลี่ยนแปลงแผน โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย - ญี่ปุ่น(ภายใต้ MOUมหาวิทยาลัยเรตาคุ)
 • ขอเพิ่มเติมแผน คชจ.ในงานพระราชทานปริญญาบัตรปี2559 (อ.ณัฐวร )
 • เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปันรักห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ปี 3 กิจกรรมที่ 1-2 (อ.ดารินทร 50000)
 • โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ฯกิจกรรมที่ 3 ผศ.ดร คมกฤช ตาชม
 • โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกงาน อ.อธิพงษ์ เพ็ชรเกิด
 • เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการน้องยินดีที่รับปริญญา อ.ณัฐวร วงศ์จิตราทร

อ่านเพิ่มเติม : http://www.libarts.up.ac.th/v2/img/News/2016_03_18_10_09_51.pdf

เนื่องจากตั้งแต่ช่วงวันที่ 15 มีนาคม 2559 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยพะเยาประสบปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก และไฟป่า ประกอบกับมีค่าฝุ่นละอองเกินมาตราฐาน (120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

อ่านเพิ่มเติม : http://www.libarts.up.ac.th/data/file_cnt/1454639263.pdf

ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ พร้อมทั้งเป็นสื่อกลางระหว่างกองการเจ้าหน้าที่กับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

อ่านเพิ่มเติม : http://www.libarts.up.ac.th/data/file_cnt/1454990096.pdf

ตามที่กองคลังได้ จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2558 สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2558 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อ่านเพิ่มเติม : 2019_03_18_11_38_31.pdf

คำสั่ง ม.พะเยา ที่ 835/2562 เรื่ื่อง มอบหมายให้รองคณบดีรกษาการแทนคณบดี คณะศิลปศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม : 1603.pdf

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร " ปีงบประมาณ 2562 รุ่น 6

อ่านเพิ่มเติม : 2019_03_18_10_08_59.pdf

ขอประชาสัมพัันธ์โปรโมชั่นสินเชื่อเคหะ Home LOAN ของธนาคารออมสิน

อ่านเพิ่มเติม : Liberal Arts025-2562.pdf

คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ที่025/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี กำกับการบริหาร สั่งการและปฏิบัติการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม : 2019_03_14_15_52_39.pdf

ขอเวียนแจ้งคำสั่ง ม.พะเยา จำนวน 10 คำสั่งฯ

อ่านเพิ่มเติม : 1531-3.pdf

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 10

อ่านเพิ่มเติม : 1531-2.pdf

ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 21

อ่านเพิ่มเติม : 1531-1.pdf

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล ในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร" ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 8

อ่านเพิ่มเติม : 1459.pdf

เชิญเข้าอบรมสัมนา จากศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม จำนวน 6 หลักสูตร

อ่านเพิ่มเติม : 1129-119(1).pdf

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"IDP+IS: พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3

อ่านเพิ่มเติม : 1169-124.pdf

เชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านเพิ่มเติม : 1023-101.pdf

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาการพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุศยชน

อ่านเพิ่มเติม : 1023-106.pdf

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อ่านเพิ่มเติม : 1023-112.pdf

เชิญเข้าร่วมหลักสูตรการประเมินผลตอบแทนทางสังคม SROI Practitioner Workshop (สำหรับผู้บริหาร)

อ่านเพิ่มเติม : 946-99.pdf

สำนักงาน ก.พ. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2

>อ่านเพิ่มเติม : PDF Coop UP 3rd.pdf

โครงการแนะแนวสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3

>อ่านเพิ่มเติม : 01.jpg

เรียนภาษาอังกฤษและสอบชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศ

>อ่านเพิ่มเติม : Laem Thong Corporation Recruitment.pdf

แหลมทองสหการ รับสมัครงาน 20 ตำแหน่ง จากทั้ง 5 สาขาวิชาในคณะศิลปศาสตร์

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ในเอกสารแนบ

>อ่านเพิ่มเติม : PDF Cambridge Core.pdf

เอกสารประกอบการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ Cambridge Core

เว็บไซต์ที่รวบรวมแหล่งข้อมูลสนับสนุนงานวิจัยไว้มากมายจากทั่วโลก

ดำเนินการโดย Cambridge University, England

>อ่านเพิ่มเติม : King Power2562.pdf

King Power ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครงานและนิสิตฝึกงาน

>อ่านเพิ่มเติม : 62014.pdf

ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกนิสิตเพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับการประเมินและคัดเลือกนิสิตระดับสถาบัน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

>อ่านเพิ่มเติม : 62013.pdf

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2562

>อ่านเพิ่มเติม : Thanks_555.pdf

ขอขอบคุณคณะกรรมการตัดสินทักษะภาษาอังกฤษ(คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์)

>อ่านเพิ่มเติม : Thai_Academic.pdf

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ "ภาษาไทยวิชาการ" คร้ังที่ 1 ภายใต้กรอบแนวคิด "การวิจัยทางภาษาไทยเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชน"

>อ่านเพิ่มเติม : GHGH61.pdf

ประชาสัมพันธ์การวัดตัวสั่งจองชุดครุยวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2561

>อ่านเพิ่มเติม : UP Student Recruitment15 2562.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โครงการอาชีวศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2562

>อ่านเพิ่มเติม : UP Student Recruitment14 2562.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย(โครงการ วมว.) ปีการศึกษา 2562

>อ่านเพิ่มเติม : UP Student Recruitment13 2562.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา โครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2562

>อ่านเพิ่มเติม : UP Student Recruitment12 2562.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา โครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2562

>อ่านเพิ่มเติม : UP Student Recruitment11 2562.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562

>อ่านเพิ่มเติม : 0938.pdf

แจ้งบุคลากรเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ

>อ่านเพิ่มเติม : Finance_UP.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเบิกจ่ายและแนวปฏิบัติการจ่ายเงินยืม พ.ศ.2561

>อ่านเพิ่มเติม : Budget Libarts 2019.pdf

ขอความร่วมมือกรอกแบบฟอร์มข้อมูลต้นทุนต่อหน่วย คณะศิลปศาสตร์

>อ่านเพิ่มเติม : Financial_UP.pdf

แนวปฏิบัติในการตรวจสอบและการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนของบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา

>อ่านเพิ่มเติม : NewTransferenceMoney.pdf

กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคาร

>อ่านเพิ่มเติม : money.pdf

ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในกองคลัง

>อ่านเพิ่มเติม : op.pdf

ประกาศระเบียบ ว่าด้วยทุนจากแหล่งเงินภายนอกมหาวิทยาลัย

>อ่านเพิ่มเติม : GHGHFGH-2560.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ทุนสนับสนุนสหกิจศึกษาภายในประเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2560

>อ่านเพิ่มเติม : Tax_Payment.pdf

ขอความร่วมมือแจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2559

>อ่านเพิ่มเติม : PAYMENT.pdf

แจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

>อ่านเพิ่มเติม : TAX 2561.pdf

ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำปี 2561

>อ่านเพิ่มเติม : TAX Nomal.pdf

ขอเชิญชวนยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90,91 ประจำปีภาษี 2560 ทางอินเตอร์เน็ต

>อ่านเพิ่มเติม : Money_Questionnaire2017.pdf

ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบประเมินการใช้ประโยชน์ "คู่มือประกอบการเบิกจ่าย"

>อ่านเพิ่มเติม : Fee_Area_Service.pdf

ขอความอนุเคราะห์เวียนแจ้งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่สำหรับการติดตั้งเครื่องบริการอัตโนมัติ ภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560

>อ่านเพิ่มเติม : PayYourJob_Teacher.pdf

รายชื่อผู้มีสิทธิรับค่าตอบแทนในการดำเนินงานรับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2560

>อ่านเพิ่มเติม : Discount_SouvenirUP.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ส่วนลดราคาสินค้าที่ระลึกของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2560

>อ่านเพิ่มเติม : PDF MEDSCI 2019.pdf

แจ้งปิดเส้นทางภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อการแข่งขัน MEDSCI NIGHT RUN 2019

>อ่านเพิ่มเติม : Top Plaza (Thai) Country Music Contest.pdf

Top Plaza เชิญชวนแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง

>อ่านเพิ่มเติม : PDF Register Form.pdf

ลงชื่อร่วมจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดพะเยา

>อ่านเพิ่มเติม : MATLAB the 3rd.pdf

ร่วมอบรม โปรแกรม MATLAB ครั้งที่ 3

>อ่านเพิ่มเติม : PDF Anti-Coruption.pdf

เชิญชวนให้บุคลากรในสังกัดและนักเรียน นิสิต/นักศึกษา ในสถานศึกษาโดยไม่จำกัดชั้นปีและบุคคลทั่วไปที่สนใจ เสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562

สนใจ download ใบสมัครตามลิ้งค์ที่อยู่นี้ : https://www.nacc.go.th/download/article/article_20181212153615.pdf

>อ่านเพิ่มเติม : UP-Account.pdf

มหาวิทยาลัยได้มีการปรับเปลี่ยนการให้บริการโดเมน @live.up.ac.th โดยนิสิตจะต้องยกเลิกการใช้งานโดเมน @live.up.ac.th และเปลี่ยนไปใช้งานโดเมน @up.ac.th และสามารถเข้าใช้งานข้อมูลเดิมได้ทันที ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

>อ่านเพิ่มเติม : KingRama9 Memories.pdf

ขอเรียนเชิญให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติพ่อหลวง ร.9

>อ่านเพิ่มเติม : Charity for Dogs.pdf

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมวิ่งในกิจกรรมงานวิ่งมินิมาราธอนการกุศล UP Charity Mini-marathon 2018

>อ่านเพิ่มเติม : Temporary Time Changing.pdf

คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้มีการเปลี่ยนแปลงวันเปิด-ปิด คลินิกบริการทางทันตกรรม(ชั่วคราว) เนื่องจากนิสิตปิดภาคการศึกษาและเพื่อเตรียมความพร้อมคลินิก ณ ศูนย์บริการทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

>อ่านเพิ่มเติม : New Medical Service.pdf

คณะแพทยศาสตร์ เปิดให้บริการศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขฯ

>อ่านเพิ่มเติม : Thai COD2019.pdf

ขอเชิญร่วมส่งบทความและงานวิจัย ในการประชุมวิขาการครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๔๖๒

>อ่านเพิ่มเติม : Inventory Management IMS.pdf

ขอแจ้งแนวปฏิบัติในการเบิกวัสดุสำนักงาน คณะศิลปศาสตร์

>อ่านเพิ่มเติม : Feed for Dogs.pdf

ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคอาหารเม็ดให้กับสุนัขจรจัด ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

>อ่านเพิ่มเติม : UP Mc Star Contest2018.pdf

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Up Mc Star Contest ค้นหาพิธีกรมหาวิทยาลัยพะเยา

>อ่านเพิ่มเติม : Storytelling 2561.pdf

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดแข่งขันถ่ายทอดเรื่องราว Storytelling

>อ่านเพิ่มเติม : Extension_Academic Service.pdf

ขยายระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561

>อ่านเพิ่มเติม : AcademicService_Dentist.pdf

ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่รายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล คณะทันตแพทยศาสตร์

>อ่านเพิ่มเติม : Academic_Service.pdf

เปิดรับ ข้อเสนอโครงการ " บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม" ประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้สนใจ สามารถดูหลักเกณฑ์การเขียนข้อเสนอโครงการได้ที่ www.draeqa.up.ac.th โดยเลือกไปที่ งานบริการวิชาการ หรืองานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559

>อ่านเพิ่มเติม : QA 065-62 Trainning of the fast lane to EdPEx 200 program.pdf

อบรมหลักสูตร The Fast Lane to EdPEx 200 และหลักสูตร The Effective EdPEx

>อ่านเพิ่มเติม : Research 187-62 New researcher of TRF 2019 by Rajabhatphiboonsongkram.pdf

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 7

>อ่านเพิ่มเติม : Research 185-62 Toung Entrepreneurs Support.pdf

ประชาสัมพันธ์โครงการ Young Entrepreneurs Support Idea Challenge สำหรับผู้ประกอบการนักศึกษาปีที่ 2

>อ่านเพิ่มเติม : Research 184-62 Inspiration of New Enterperneurs.pdf

วันศุกรที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้อง UB003

>อ่านเพิ่มเติม : Research 183-62 Thesis Award from NRCT 2020.pdf

การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2563

>อ่านเพิ่มเติม : Research 182-62 Thailand Research Expo 2019.pdf

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2019 ในระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ

>อ่านเพิ่มเติม : Research 181-62 NSTDA National Conference.pdf

ประชาสัมพันธ์การจัดงานวิชาการ สวทช ประจำปี 2562

>อ่านเพิ่มเติม : Research 175-62 IRTC round2 proposal.pdf

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC) รอบที่ 2

>อ่านเพิ่มเติม : Research 172-62 Start up Thailand.pdf

ประชาสัมพันธ์นิตยสาร Startup Thailand

>อ่านเพิ่มเติม : Research 176-62 Humanities research by TRF.pdf

ประชาสัมพันธ์โครงการอาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 5

>อ่านเพิ่มเติม : Research 177-62 Empowering resesrch and publication with ELSEVI.pdf

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยสู่การตีพิมพ์

>อ่านเพิ่มเติม : Research 174-62 Pre talent and Talent mobility.pdf

ประชาสัมพันธืกิจกรรมชี้แจงการเปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility และการเปิดรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2562

>อ่านเพิ่มเติม : Research 170-62 Student research project exhibition.pdf

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอความอนุเคราะห์คณะ คัดเลือกผลงานนิสิตเข้าร่วมประกวดในโครงงานนิสิตครั้งที่ 8 วันที่ 29 มีนาคม 2562 จำนวน 10 ผลงาน โดยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2562 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ srpe.up.ac.th

>อ่านเพิ่มเติม : Re 169-62 StartUp Thailand 2019.pdf

ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Statup ระดับประเทศ Startup Thailand League 2019

>อ่านเพิ่มเติม : Re 167-62 EC.pdf

ประชาสัมพันธ์การประทับตราเอกสารที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

>อ่านเพิ่มเติม : a.pdf

ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล

>อ่านเพิ่มเติม : 1301.pdf

ขอเพิ่มเติมแผน-โครงการประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1

>อ่านเพิ่มเติม : 110.pdf

ขอเพิ่มเติมแผนค่าใช้จ่ายของที่ระลึกนิเทศนิสิตสหกิจศึกษาสาขาภาษาจีน(อ.ศศิธร)

>อ่านเพิ่มเติม : 104.pdf

ขอเพิ่มเติมแผน โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบชิงทุนพัฒนาภาษาอังกฤษฯ (อ.คมกฤช )

>อ่านเพิ่มเติม : 11.265.pdf

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผน โครงการสนุกกับภาษาผ่านค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (ผศ.สนิท ยืนศักดิ์)

>อ่านเพิ่มเติม : 255 .pdf

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผน โครงการเทศกาลวัฒนธรรมฝรั่งเศส- อังกฤษ Franglish Day (อ.จักรพงษ์ โกยสมบูรณ์)

>อ่านเพิ่มเติม : 074 .pdf

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ English Club กิจกรรมที่.1-2 (อ.เกรียงศักดิ์ ฐานะกรอง)

>อ่านเพิ่มเติม : 073 .pdf

ขออนุมัติแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 งบแผ่นดิน

>อ่านเพิ่มเติม : 048 .pdf

เปลี่ยนแปลงแผน โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ (ผศ.ดร คมกฤช ตาชม)

>อ่านเพิ่มเติม : 059 .pdf

เปลี่ยนแปลงแผน โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย - ญี่ปุ่น(ภายใต้ MOUมหาวิทยาลัยเรตาคุ)

>อ่านเพิ่มเติม : 021 .pdf

ขอเพิ่มเติมแผน คชจ.ในงานพระราชทานปริญญาบัตรปี2559 (อ.ณัฐวร )

>อ่านเพิ่มเติม : 020 .pdf

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปันรักห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ปี 3 กิจกรรมที่ 1-2 (อ.ดารินทร 50000)

>อ่านเพิ่มเติม : 0657 .pdf

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ฯกิจกรรมที่ 3 ผศ.ดร คมกฤช ตาชม

>อ่านเพิ่มเติม : 123 .pdf

โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกงาน อ.อธิพงษ์ เพ็ชรเกิด

>อ่านเพิ่มเติม : 0664 .pdf

1. โครงการน้องยินดีที่รับปริญญา อ.ณัฐวร วงศ์จิตราทร