ประมวลภาพกิจกรรม


คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มอบขวัญกำลังใจแก่หน่วยประชาสัม ...
21 กันยายน 2561
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมการประชุมวิชากา ...
14 กันยายน 2561
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเ ...
19 กันยายน 2561
คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงานแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ตอบร ...
13 กันยายน 2561
คณะศิลปศาสตร์ จัดงานประชุมบุคลากร เพื่อแลกเปลี่ยน ...
14 กันยายน 2561
คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับคุณนุ่น ศิรพันธ์ และ ค ...
17 กันยายน 2561


ข่าวประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริการการศึกษา
[2018-08-14 11:25:39] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Up Mc Star Contest ค้นหาพิธีกรมหาวิทยาลัยพะเยา

[2018-08-10 10:32:27] ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดแข่งขันถ่ายทอดเรื่องราว Storytelling

[2018-08-10 10:17:21] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม"เปิดบ้าน สถาปัตย์ 2561"

[2018-07-26 15:26:21] ขอแจ้งดับไฟฟ้าชั่วคราวภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

[2018-09-21 11:38:28] การให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติสำหรับส่วนงาน พ.ศ.2558

[2018-09-18 15:13:26] แจ้งเวียนหนังสือที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

[2018-09-07 09:54:21] ขอประชาสัมพันธ์ การเข้ารับการอบรม ของสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ม.ธรรมศาสตร์ จำนวน 5 หลักสูตร

[2018-09-07 09:55:18] ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเข้ารับการฝึกอบรมของศูนย์พัมนาทรัพยากรบุคคล จำนวน 32 หลักสูตร

[2018-07-26 09:30:45] ขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง "ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ในมุมมองของนักการทูต"

[2018-07-19 09:37:25] "ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอเชิงวิชาการ"

[2018-06-27 15:05:24] นิสิตผลการเรียนดีเด่นประจำปีการศึกษา 2560

[2018-06-15 14:11:29] รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ภาษาอังกฤษสนทนา

[2016-09-08 15:51:53] ขยายระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561

[2016-08-15 17:45:55] ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่รายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล คณะทันตแพทยศาสตร์

[2016-08-15 12:02:42] เปิดรับ ข้อเสนอโครงการ " บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม" ประจำปีงบประมาณ 2561


ข่าวประชาสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานการงินและพัสดุ
[2018-04-04 11:39:41] ขอเพิ่มเติมแผน-โครงการประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1

[2018-04-04 11:37:50] ขอเพิ่มเติมแผนค่าใช้จ่ายของที่ระลึกนิเทศนิสิตสหกิจศึกษาสาขาภาษาจีน(อ.ศศิธร)

[2018-04-04 11:10:52] ขอเพิ่มเติมแผน โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบชิงทุนพัฒนาภาษาอังกฤษฯ (อ.คมกฤช )

[2018-03-15 15:09:42] ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผน โครงการสนุกกับภาษาผ่านค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (ผศ.สนิท ยืนศักดิ์)

[2018-03-15 15:07:17] ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผน โครงการเทศกาลวัฒนธรรมฝรั่งเศส- อังกฤษ Franglish Day (อ.จักรพงษ์ โกยสมบูรณ์)

[2018-03-15 15:05:42] เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ English Club กิจกรรมที่.1-2 (อ.เกรียงศักดิ์ ฐานะกรอง)

[2018-03-15 15:03:54] ขออนุมัติแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 งบแผ่นดิน

[2018-03-15 15:01:31] เปลี่ยนแปลงแผน โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ (ผศ.ดร คมกฤช ตาชม)

[2018-03-04 11:49:56] เปลี่ยนแปลงแผน โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย - ญี่ปุ่น(ภายใต้ MOUมหาวิทยาลัยเรตาคุ)

[2018-01-27 14:10:56] ขอเพิ่มเติมแผน คชจ.ในงานพระราชทานปริญญาบัตรปี2559 (อ.ณัฐวร )

[2018-01-27 14:10:14] เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปันรักห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ปี 3 กิจกรรมที่ 1-2 (อ.ดารินทร 50000)

[2018-01-17 10:04:00] โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ฯกิจกรรมที่ 3 ผศ.ดร คมกฤช ตาชม

[2018-01-17 09:52:43] โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกงาน อ.อธิพงษ์ เพ็ชรเกิด

[2018-01-17 09:40:28] เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการน้องยินดีที่รับปริญญา อ.ณัฐวร วงศ์จิตราทร

[2016-07-22 11:54:16] ขอแจ้งดับไฟฟ้าชั่วคราวภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

[2018-08-31 11:06:35] แนวปฏิบัติในการตรวจสอบและการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนของบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา

[2018-08-31 10:50:55] กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคาร

[2018-08-17 14:24:17] ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในกองคลัง

[2018-06-07 14:52:36] ประกาศระเบียบ ว่าด้วยทุนจากแหล่งเงินภายนอกมหาวิทยาลัยสารศิลป์ คณะศิลปศาสตร์


                 

ข่าวสาร ศิลปศาสตร์


 • ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตราการด้านควบคุมการเกิดไฟป่าของมหาวิทยาลัยพะเยา
 • ขอประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวกองการเจ้าหน้าที่ ฉบับที่ 44
 • แจ้งการรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ.ที่จ่าย ประจำปี ภาษี 2558
 • การให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติสำหรับส่วนงาน พ.ศ.2558
 • แจ้งเวียนหนังสือที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
 • ขอประชาสัมพันธ์ การเข้ารับการอบรม ของสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ม.ธรรมศาสตร์ จำนวน 5 หลักสูตร
 • ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเข้ารับการฝึกอบรมของศูนย์พัมนาทรัพยากรบุคคล จำนวน 32 หลักสูตร
 • ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก 3 เรื่อง จาก สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน ผอ.ศูนย์การแพทย์และ รพ.พะเยา
 • ประกาศม.พะเยาพะเยา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ม.พะเยา และประกาศม.พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งผู้บริหารจัดการ สำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
 • ประกาศ ม.พะเยา เรื่อง การดำเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากำหนด การแก้ไขผลการศึกษาและการไม่มาคุมสอบตามกำหนด พ.ศ.2561
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ บริษัท ภูเก็ต สิรินาถ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน(ภาษาจีน)
 • ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ ๓/๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
 • ขอประชาสัมพันธ์หนังสือจากหน่วยงานภายนอก
 • ประชาสัมพันธ์หนังสือจากหน่วยงานภายนอก 3 เรื่อง
 • ขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง "ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ในมุมมองของนักการทูต"
 • "ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอเชิงวิชาการ"
 • นิสิตผลการเรียนดีเด่นประจำปีการศึกษา 2560
 • รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ภาษาอังกฤษสนทนา
 • รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม TOEIC กลุ่ม 2
 • รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม TOEIC กลุ่ม 1
 • กำหนดการอบรม ภาษาอังกฤษสนทนา
 • กำหนดการอบรม TOEIC กลุ่ม 2
 • กำหนดการอบรม TOEIC กลุ่ม 1
 • ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชน คนทำดี
 • ขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญอาจารย์และนิสิตที่สนใจร่วมงาน JAPAN JOB FAIR
 • ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
 • ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสิตที่ได้รับการสนับสนุนทุนสหกิจศึกษานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
 • ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนิสิตที่ได้รับพิจารณาสนับสนุนทุนสหกิจศึกษาในประเทศ
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2561
 • แจ้งบุคลากรเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
 • แนวปฏิบัติในการตรวจสอบและการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนของบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา
 • กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคาร
 • ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในกองคลัง
 • ประกาศระเบียบ ว่าด้วยทุนจากแหล่งเงินภายนอกมหาวิทยาลัย
 • ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ทุนสนับสนุนสหกิจศึกษาภายในประเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2560
 • ขอความร่วมมือแจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2559
 • แจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
 • ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำปี 2561
 • ขอเชิญชวนยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90,91 ประจำปีภาษี 2560 ทางอินเตอร์เน็ต
 • ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบประเมินการใช้ประโยชน์ "คู่มือประกอบการเบิกจ่าย"
 • ขอความอนุเคราะห์เวียนแจ้งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่สำหรับการติดตั้งเครื่องบริการอัตโนมัติ ภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560
 • รายชื่อผู้มีสิทธิรับค่าตอบแทนในการดำเนินงานรับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2560
 • ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ส่วนลดราคาสินค้าที่ระลึกของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2560
 • แจ้งการรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2559
 • ดาวน์โหลดคู่มือประกอบการเบิกจ่าย
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Up Mc Star Contest ค้นหาพิธีกรมหาวิทยาลัยพะเยา
 • ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดแข่งขันถ่ายทอดเรื่องราว Storytelling
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม"เปิดบ้าน สถาปัตย์ 2561"
 • ขอแจ้งดับไฟฟ้าชั่วคราวภายในมหาวิทยาลัยพะเยา
 • การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา โดยส่วนงาน
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงของคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัยบูรณาการการเรียนการสอนและบริการวิชาการ สาขาวิชาแพทย์แผนจีน
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอขยายระยะเวลาการเปิดให้บริการรักษาสุขภาพทางช่องปาก
 • ขอความอนุเคราะห์บริจาคเงินสนับสนุนการจัดหารายได้ เพื่อหารายได้สำหรับการบูรณปฏิสังขรณ์ศาลหลักเมืองและการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร การปั่นจักรยานรายการ TOUR OF PHAYAO
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
 • แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
 • ขอเชิญรับฟังแนวทางการเข้าร่วมและดำเนินโครงการสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(Green Office) ภายใต้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ในหัวข้อ S.3 Green University
 • ขอความอนุเคราะห์สำรวจการเข้าร่วมการทำฝายชะลอน้ำ ตามรอยในหลวง รัชกาลที่ 9
 • ขอความอนุเคราะห์ระดมความคิดเห็น การจัดทำสถานภาพ สถานการณ์และความต้องการเพื่อใช้ในการสรรหาอธิการบดี
 • ขยายระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561
 • ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่รายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล คณะทันตแพทยศาสตร์
 • เปิดรับ ข้อเสนอโครงการ " บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม" ประจำปีงบประมาณ 2561
 • ขอเชิญชวนบุคลากรส่งข้อเสนอโครงการวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2563
 • การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Muti Mentoring System
 • เชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562
 • ข้อแจ้งแนวปฏิบัติในการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายโครงการและ Blockgrant ประจำปี 2561
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางปฏิบัติเริ่มต้นการใช้เครื่องมือเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและการเลือกวารสารนานาชาติเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย"
 • ปฏิทินการดำเนินงานด้านบริการวิชาการ(1 คณะ 1 โมเดล) คณะศิลปศาสตร์ 2561
 • ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสุนและประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในระบบออนไลน์
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 3 ในหัวข้อการศึกษาภาษา วรรณคดีและวัฒนธรรม(Language, Literature, and Cultural Studies)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทีมนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน Startup Thailand League 2018
 • ขอเชิญร่วมชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561
 • Startup Thailand ฉบับที่ 7 ประจำเดือนมกราคม 2561
 • ขอความอนุเคราะห์ปิดโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2558-2560
 • ขอความอนุเคราะห์ติดตามและประชาสัมพันธ์ให้นิสิตกรอกแบบปะรเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิตของหลักสูตรในระบบสารสนเทศ
 • ขออนุมัติแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายโครงการวิจัย บริการวิชาการ จากแหล่งทุนภายนอก
 • ขอเพิ่มเติมแผน-โครงการประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1
 • ขอเพิ่มเติมแผนค่าใช้จ่ายของที่ระลึกนิเทศนิสิตสหกิจศึกษาสาขาภาษาจีน(อ.ศศิธร)
 • ขอเพิ่มเติมแผน โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบชิงทุนพัฒนาภาษาอังกฤษฯ (อ.คมกฤช )
 • ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผน โครงการสนุกกับภาษาผ่านค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (ผศ.สนิท ยืนศักดิ์)
 • ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผน โครงการเทศกาลวัฒนธรรมฝรั่งเศส- อังกฤษ Franglish Day (อ.จักรพงษ์ โกยสมบูรณ์)
 • เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ English Club กิจกรรมที่.1-2 (อ.เกรียงศักดิ์ ฐานะกรอง)
 • ขออนุมัติแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 งบแผ่นดิน
 • เปลี่ยนแปลงแผน โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ (ผศ.ดร คมกฤช ตาชม)
 • เปลี่ยนแปลงแผน โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย - ญี่ปุ่น(ภายใต้ MOUมหาวิทยาลัยเรตาคุ)
 • ขอเพิ่มเติมแผน คชจ.ในงานพระราชทานปริญญาบัตรปี2559 (อ.ณัฐวร )
 • เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปันรักห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ปี 3 กิจกรรมที่ 1-2 (อ.ดารินทร 50000)
 • โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ฯกิจกรรมที่ 3 ผศ.ดร คมกฤช ตาชม
 • โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกงาน อ.อธิพงษ์ เพ็ชรเกิด
 • เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการน้องยินดีที่รับปริญญา อ.ณัฐวร วงศ์จิตราทร
 • ขอแจ้งดับไฟฟ้าชั่วคราวภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

อ่านเพิ่มเติม : http://www.libarts.up.ac.th/v2/img/News/2016_03_18_10_09_51.pdf

เนื่องจากตั้งแต่ช่วงวันที่ 15 มีนาคม 2559 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยพะเยาประสบปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก และไฟป่า ประกอบกับมีค่าฝุ่นละอองเกินมาตราฐาน (120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

อ่านเพิ่มเติม : http://www.libarts.up.ac.th/data/file_cnt/1454639263.pdf

ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ พร้อมทั้งเป็นสื่อกลางระหว่างกองการเจ้าหน้าที่กับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

อ่านเพิ่มเติม : http://www.libarts.up.ac.th/data/file_cnt/1454990096.pdf

ตามที่กองคลังได้ จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2558 สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2558 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อ่านเพิ่มเติม : 2558.pdf

การให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติสำหรับส่วนงาน พ.ศ.2558

อ่านเพิ่มเติม : 2018_09_18_11_38_35.pdf

แจ้งเวียนหนังสือที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม : PR 07-09-61.pdf

ขอประชาสัมพันธ์ การเข้ารับการอบรม ของสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ม.ธรรมศาสตร์ จำนวน 5 หลักสูตร

อ่านเพิ่มเติม : 7666666.pdf

ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเข้ารับการฝึกอบรมของศูนย์พัมนาทรัพยากรบุคคล จำนวน 32 หลักสูตร

อ่านเพิ่มเติม : 3333.pdf

1. สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นใหม่ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2561

2. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการโครงการขั้นสูง ระหว่างวันที่ 20-21,27-28 กันยายน และ 4-5 ตุลาคม 2561

3. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอินเดีย ภายใต้ ITEC Progrmme และ Tes of Colombo ประจำปี 2018 - 2019–จำนวน 19 สาขา ณ สาธารณรัฐอินเดีย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tica.thaigov.net

อ่านเพิ่มเติม : 2018_08_16_19_54_41.pdf

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน ผอ.ศูนย์การแพทย์และ รพ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม : 2018_08_16_19_46_34.pdf

ประกาศม.พะเยาพะเยา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ม.พะเยา และประกาศม.พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งผู้บริหารจัดการ สำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม : 2561.pdf

ประกาศ ม.พะเยา เรื่อง การดำเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากำหนด การแก้ไขผลการศึกษาและการไม่มาคุมสอบตามกำหนด พ.ศ.2561

อ่านเพิ่มเติม : Phuket Sirinath_PR.pdf

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ บริษัท ภูเก็ต สิรินาถ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน(ภาษาจีน)

อ่านเพิ่มเติม : 004(3).pdf

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

อ่านเพิ่มเติม : 001(7).pdf

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ ๓/๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

อ่านเพิ่มเติม : 002(3).pdf

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

อ่านเพิ่มเติม : 0013.pdf

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

อ่านเพิ่มเติม : 3665.pdf

ขอประชาสัมพันธ์หนังสือจากหน่วยงานภายนอก

อ่านเพิ่มเติม : 003(2).pdf

ประชาสัมพันธ์หนังสือจากหน่วยงานภายนอก 3 เรื่อง

>อ่านเพิ่มเติม : consulate-general of japan chaing mai.pdf

ขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง "ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ในมุมมองของนักการทูต"

>อ่านเพิ่มเติม : PDF ENG.pdf

"ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอเชิงวิชาการ"

>อ่านเพิ่มเติม : best.pdf

นิสิตผลการเรียนดีเด่นประจำปีการศึกษา 2560

>อ่านเพิ่มเติม : ENGLISH SPEAKING Name list.pdf

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ภาษาอังกฤษสนทนา

>อ่านเพิ่มเติม : TOEIC 2 Name list.pdf

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม TOEIC กลุ่ม 2

>อ่านเพิ่มเติม : TOEIC 1 Name list.pdf

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม TOEIC กลุ่ม 1

>อ่านเพิ่มเติม : ENGLISH SPEAKING.pdf

กำหนดการอบรม ภาษาอังกฤษสนทนา

>อ่านเพิ่มเติม : TOEIC 2.pdf

กำหนดการอบรม TOEIC กลุ่ม 2

>อ่านเพิ่มเติม : TOEIC 1.pdf

กำหนดการอบรม TOEIC กลุ่ม 1

>อ่านเพิ่มเติม : 61051.1.pdf

ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชน คนทำดี

>อ่านเพิ่มเติม : 61049.1.pdf

ขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญอาจารย์และนิสิตที่สนใจร่วมงาน JAPAN JOB FAIR 

>อ่านเพิ่มเติม : 61048.1.pdf

ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

>อ่านเพิ่มเติม : Inter_HH.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสิตที่ได้รับการสนับสนุนทุนสหกิจศึกษานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

>อ่านเพิ่มเติม : SDSDF.pdf

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนิสิตที่ได้รับพิจารณาสนับสนุนทุนสหกิจศึกษาในประเทศ

>อ่านเพิ่มเติม : Ability_Japan2018.pdf

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2561

>อ่านเพิ่มเติม : 0938.pdf

แจ้งบุคลากรเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ

>อ่านเพิ่มเติม : Financial_UP.pdf

แนวปฏิบัติในการตรวจสอบและการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนของบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา

>อ่านเพิ่มเติม : NewTransferenceMoney.pdf

กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคาร

>อ่านเพิ่มเติม : money.pdf

ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในกองคลัง

>อ่านเพิ่มเติม : op.pdf

ประกาศระเบียบ ว่าด้วยทุนจากแหล่งเงินภายนอกมหาวิทยาลัย

>อ่านเพิ่มเติม : GHGHFGH-2560.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ทุนสนับสนุนสหกิจศึกษาภายในประเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2560

>อ่านเพิ่มเติม : Tax_Payment.pdf

ขอความร่วมมือแจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2559

>อ่านเพิ่มเติม : PAYMENT.pdf

แจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

>อ่านเพิ่มเติม : TAX 2561.pdf

ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำปี 2561

>อ่านเพิ่มเติม : TAX Nomal.pdf

ขอเชิญชวนยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90,91 ประจำปีภาษี 2560 ทางอินเตอร์เน็ต

>อ่านเพิ่มเติม : Money_Questionnaire2017.pdf

ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบประเมินการใช้ประโยชน์ "คู่มือประกอบการเบิกจ่าย"

>อ่านเพิ่มเติม : Fee_Area_Service.pdf

ขอความอนุเคราะห์เวียนแจ้งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่สำหรับการติดตั้งเครื่องบริการอัตโนมัติ ภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560

>อ่านเพิ่มเติม : PayYourJob_Teacher.pdf

รายชื่อผู้มีสิทธิรับค่าตอบแทนในการดำเนินงานรับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2560

>อ่านเพิ่มเติม : Discount_SouvenirUP.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ส่วนลดราคาสินค้าที่ระลึกของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2560

>อ่านเพิ่มเติม : Certificate of Withholding tax.pdf

แจ้งการรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2559

>อ่านเพิ่มเติม : Download_Guide disbursement.pdf

ดาวน์โหลดคู่มือประกอบการเบิกจ่าย

>อ่านเพิ่มเติม : UP Mc Star Contest2018.pdf

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Up Mc Star Contest ค้นหาพิธีกรมหาวิทยาลัยพะเยา

>อ่านเพิ่มเติม : Storytelling 2561.pdf

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดแข่งขันถ่ายทอดเรื่องราว Storytelling

>อ่านเพิ่มเติม : OPEN_SAFA2561.pdf

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม"เปิดบ้าน สถาปัตย์ 2561"

>อ่านเพิ่มเติม : Fire extinguishers.pdf

ขอแจ้งดับไฟฟ้าชั่วคราวภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

>อ่านเพิ่มเติม : 759.pdf

การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา โดยส่วนงาน

>อ่านเพิ่มเติม : 760.pdf

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงของคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

>อ่านเพิ่มเติม : massage_UP.pdf

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัยบูรณาการการเรียนการสอนและบริการวิชาการ สาขาวิชาแพทย์แผนจีน

>อ่านเพิ่มเติม : Dentist_Service.pdf

คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอขยายระยะเวลาการเปิดให้บริการรักษาสุขภาพทางช่องปาก

>อ่านเพิ่มเติม : JKKK5465.pdf

ขอความอนุเคราะห์บริจาคเงินสนับสนุนการจัดหารายได้ เพื่อหารายได้สำหรับการบูรณปฏิสังขรณ์ศาลหลักเมืองและการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก

>อ่านเพิ่มเติม : UP_BIKE2018.pdf

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร การปั่นจักรยานรายการ TOUR OF PHAYAO

>อ่านเพิ่มเติม : ICT_MASTER.pdf

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

>อ่านเพิ่มเติม : 0638-HJGFHFJ.pdf

แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ

>อ่านเพิ่มเติม : Green Office.pdf

ขอเชิญรับฟังแนวทางการเข้าร่วมและดำเนินโครงการสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(Green Office) ภายใต้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ในหัวข้อ S.3 Green University

>อ่านเพิ่มเติม : UPDam2018.pdf

ขอความอนุเคราะห์สำรวจการเข้าร่วมการทำฝายชะลอน้ำ ตามรอยในหลวง รัชกาลที่ 9

>อ่านเพิ่มเติม : 0375_election president.pdf

ขอความอนุเคราะห์ระดมความคิดเห็น การจัดทำสถานภาพ สถานการณ์และความต้องการเพื่อใช้ในการสรรหาอธิการบดี

>อ่านเพิ่มเติม : Extension_Academic Service.pdf

ขยายระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561

>อ่านเพิ่มเติม : AcademicService_Dentist.pdf

ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่รายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล คณะทันตแพทยศาสตร์

>อ่านเพิ่มเติม : Academic_Service.pdf

เปิดรับ ข้อเสนอโครงการ " บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม" ประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้สนใจ สามารถดูหลักเกณฑ์การเขียนข้อเสนอโครงการได้ที่ www.draeqa.up.ac.th โดยเลือกไปที่ งานบริการวิชาการ หรืองานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559

>อ่านเพิ่มเติม : ASResearch2018.pdf

ขอเชิญชวนบุคลากรส่งข้อเสนอโครงการวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2563

>อ่านเพิ่มเติม : 098-61 research.pdf

การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Muti Mentoring System

>อ่านเพิ่มเติม : 097-61 research.pdf

เชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562

>อ่านเพิ่มเติม : 567-61 manual practice.pdf

ข้อแจ้งแนวปฏิบัติในการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายโครงการและ Blockgrant ประจำปี 2561

>อ่านเพิ่มเติม : Endnote.pdf

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางปฏิบัติเริ่มต้นการใช้เครื่องมือเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและการเลือกวารสารนานาชาติเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย"

>อ่านเพิ่มเติม : JKKKK456.pdf

ปฏิทินการดำเนินงานด้านบริการวิชาการ(1 คณะ 1 โมเดล) คณะศิลปศาสตร์ 2561

>อ่านเพิ่มเติม : AAAAA555.pdf

ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสุนและประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในระบบออนไลน์

>อ่านเพิ่มเติม : Language_Literature and Cultural Studies.pdf

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 3 ในหัวข้อการศึกษาภาษา วรรณคดีและวัฒนธรรม(Language, Literature, and Cultural Studies)

>อ่านเพิ่มเติม : Startup Thailand League2018.pdf

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทีมนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน Startup Thailand League 2018

>อ่านเพิ่มเติม : Inventor's day.pdf

ขอเชิญร่วมชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561

>อ่านเพิ่มเติม : Research.pdf

Startup Thailand ฉบับที่ 7 ประจำเดือนมกราคม 2561

>อ่านเพิ่มเติม : FinalizeResearch2558-2560.pdf

ขอความอนุเคราะห์ปิดโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2558-2560

>อ่านเพิ่มเติม : GHJDGHJBGHJ.pdf

ขอความอนุเคราะห์ติดตามและประชาสัมพันธ์ให้นิสิตกรอกแบบปะรเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิตของหลักสูตรในระบบสารสนเทศ

>อ่านเพิ่มเติม : 030-2561.pdf

ขออนุมัติแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายโครงการวิจัย บริการวิชาการ จากแหล่งทุนภายนอก

>อ่านเพิ่มเติม : 1301.pdf

ขอเพิ่มเติมแผน-โครงการประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1

>อ่านเพิ่มเติม : 110.pdf

ขอเพิ่มเติมแผนค่าใช้จ่ายของที่ระลึกนิเทศนิสิตสหกิจศึกษาสาขาภาษาจีน(อ.ศศิธร)

>อ่านเพิ่มเติม : 104.pdf

ขอเพิ่มเติมแผน โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบชิงทุนพัฒนาภาษาอังกฤษฯ (อ.คมกฤช )

>อ่านเพิ่มเติม : 11.265.pdf

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผน โครงการสนุกกับภาษาผ่านค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (ผศ.สนิท ยืนศักดิ์)

>อ่านเพิ่มเติม : 255 .pdf

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผน โครงการเทศกาลวัฒนธรรมฝรั่งเศส- อังกฤษ Franglish Day (อ.จักรพงษ์ โกยสมบูรณ์)

>อ่านเพิ่มเติม : 074 .pdf

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ English Club กิจกรรมที่.1-2 (อ.เกรียงศักดิ์ ฐานะกรอง)

>อ่านเพิ่มเติม : 073 .pdf

ขออนุมัติแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 งบแผ่นดิน

>อ่านเพิ่มเติม : 048 .pdf

เปลี่ยนแปลงแผน โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ (ผศ.ดร คมกฤช ตาชม)

>อ่านเพิ่มเติม : 059 .pdf

เปลี่ยนแปลงแผน โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย - ญี่ปุ่น(ภายใต้ MOUมหาวิทยาลัยเรตาคุ)

>อ่านเพิ่มเติม : 021 .pdf

ขอเพิ่มเติมแผน คชจ.ในงานพระราชทานปริญญาบัตรปี2559 (อ.ณัฐวร )

>อ่านเพิ่มเติม : 020 .pdf

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปันรักห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ปี 3 กิจกรรมที่ 1-2 (อ.ดารินทร 50000)

>อ่านเพิ่มเติม : 0657 .pdf

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ฯกิจกรรมที่ 3 ผศ.ดร คมกฤช ตาชม

>อ่านเพิ่มเติม : 123 .pdf

โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกงาน อ.อธิพงษ์ เพ็ชรเกิด

>อ่านเพิ่มเติม : 0664 .pdf

1. โครงการน้องยินดีที่รับปริญญา อ.ณัฐวร วงศ์จิตราทร

>อ่านเพิ่มเติม : IMG.pdf

กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแจ้งดับไฟฟ้าชั่วคราวภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องจากจะดำเนินการพัฒนาบำรุงรักษาระบบสายส่งไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ้่งขึ้น