ประมวลภาพกิจกรรม


คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชา ...
4 ธันวาคม 2561
คณะศิลปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยา ...
24 พฤศจิกายน 2561
คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ บ ...
29 พฤศจิกายน 2561
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา จัดตั้งหน่วยเสนอชื่อเ ...
26 พฤศจิกายน 2561
คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุง ...
27 - 28 พฤศจิกายน 2561
คณะศิลปศาสตร์ ร่วมแนะแนวสัญจรประชาสัมพันธ์หลักสูต ...
19 - 22 พฤศจิกายน 2561


ข่าวประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริการการศึกษา
[2018-12-17 11:27:04] แจ้งการปรับเปลี่ยนการใช้งานโดเมน @live.up.ac.th สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

[2018-11-29 11:09:44] ขอเรียนเชิญให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติพ่อหลวง ร.9

[2018-11-26 09:36:37] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมวิ่งในกิจกรรมงานวิ่งมินิมาราธอนการกุศล UP Charity Mini-marathon 2018

[2018-11-22 10:20:50] คณะทันตแพทยศาสตร์ แจ้ง เปิด-ปิด บริการทางทันตกรรม(ชั่วคราว)

[2018-12-12 15:41:47] ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง รับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนสนับสนุนสหกิจศึกษานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

[2018-12-12 15:36:57] ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง รับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนสนับสนุนสหกิจศึกษาภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

[2018-12-12 10:05:59] ขอเวียนแจ้งหนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง สัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าที่

[2018-12-11 11:03:27] ขอเวียนแจ้งการกรอกแบบสำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562

[2018-12-03 16:56:42] ประชาสัมพันธ์การวัดตัวสั่งจองชุดครุยวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2561

[2018-11-09 11:36:48] ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โครงการอาชีวศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2562

[2018-11-09 11:35:21] ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย(โครงการ วมว.) ปีการศึกษา 2562

[2018-11-09 11:33:45] ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา โครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2562

[2016-09-08 15:51:53] ขยายระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561

[2016-08-15 17:45:55] ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่รายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล คณะทันตแพทยศาสตร์

[2016-08-15 12:02:42] เปิดรับ ข้อเสนอโครงการ " บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม" ประจำปีงบประมาณ 2561


ข่าวประชาสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานการงินและพัสดุ
[2018-10-16 13:33:07] ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล.

[2018-04-04 11:39:41] ขอเพิ่มเติมแผน-โครงการประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1

[2018-04-04 11:37:50] ขอเพิ่มเติมแผนค่าใช้จ่ายของที่ระลึกนิเทศนิสิตสหกิจศึกษาสาขาภาษาจีน(อ.ศศิธร)

[2018-04-04 11:10:52] ขอเพิ่มเติมแผน โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบชิงทุนพัฒนาภาษาอังกฤษฯ (อ.คมกฤช )

[2018-03-15 15:09:42] ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผน โครงการสนุกกับภาษาผ่านค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (ผศ.สนิท ยืนศักดิ์)

[2018-03-15 15:07:17] ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผน โครงการเทศกาลวัฒนธรรมฝรั่งเศส- อังกฤษ Franglish Day (อ.จักรพงษ์ โกยสมบูรณ์)

[2018-03-15 15:05:42] เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ English Club กิจกรรมที่.1-2 (อ.เกรียงศักดิ์ ฐานะกรอง)

[2018-03-15 15:03:54] ขออนุมัติแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 งบแผ่นดิน

[2018-03-15 15:01:31] เปลี่ยนแปลงแผน โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ (ผศ.ดร คมกฤช ตาชม)

[2018-03-04 11:49:56] เปลี่ยนแปลงแผน โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย - ญี่ปุ่น(ภายใต้ MOUมหาวิทยาลัยเรตาคุ)

[2018-01-27 14:10:56] ขอเพิ่มเติมแผน คชจ.ในงานพระราชทานปริญญาบัตรปี2559 (อ.ณัฐวร )

[2018-01-27 14:10:14] เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปันรักห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ปี 3 กิจกรรมที่ 1-2 (อ.ดารินทร 50000)

[2018-01-17 10:04:00] โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ฯกิจกรรมที่ 3 ผศ.ดร คมกฤช ตาชม

[2018-01-17 09:52:43] โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกงาน อ.อธิพงษ์ เพ็ชรเกิด

[2018-01-17 09:40:28] เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการน้องยินดีที่รับปริญญา อ.ณัฐวร วงศ์จิตราทร

[2018-11-13 13:28:09] ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเบิกจ่ายและแนวปฏิบัติการจ่ายเงินยืม พ.ศ.2561

[2018-11-07 09:33:51] ขอความร่วมมือกรอกแบบฟอร์มข้อมูลต้นทุนต่อหน่วย คณะศิลปศาสตร์

[2018-08-31 11:06:35] แนวปฏิบัติในการตรวจสอบและการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนของบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา

[2018-08-31 10:50:55] กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารสารศิลป์ คณะศิลปศาสตร์


                 

ข่าวสาร ศิลปศาสตร์


 • ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตราการด้านควบคุมการเกิดไฟป่าของมหาวิทยาลัยพะเยา
 • ขอประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวกองการเจ้าหน้าที่ ฉบับที่ 44
 • แจ้งการรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ.ที่จ่าย ประจำปี ภาษี 2558
 • ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง รับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนสนับสนุนสหกิจศึกษานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
 • ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง รับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนสนับสนุนสหกิจศึกษาภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
 • ขอเวียนแจ้งหนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง สัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าที่
 • ขอเวียนแจ้งการกรอกแบบสำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562
 • ขอส่งประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์
 • ขอเวียนแจ้งประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2561
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3360/2561 เรื่อง เพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติการแทนผู้รักาาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
 • ขอเวียนแจ้ง คำสั่ง ม.พะเยา จำนวน 2 ฉบับ คำสั่ง ม.พะเยา ที่ 3316/2561 และคำสั่ง ม.พะเยา ที่ 3317/2561
 • รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9 พ.ย. - 27 ธ.ค. 2561
 • คำสั่ง ม.พะเยา ที่ 3179/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
 • ขอเวียนแจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 7 ฉบับ
 • ประชาสัมพันธ์หนังสือจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 5 มหาวิทยาลัย
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหมอชวนวิ่ง
 • ขอเวียนแจ้งคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 2/2561 เรื่อง รายชื่อบุคลากรผู้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์
 • ประชาสัมพันธ์การวัดตัวสั่งจองชุดครุยวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2561
 • ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โครงการอาชีวศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2562
 • ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย(โครงการ วมว.) ปีการศึกษา 2562
 • ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา โครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2562
 • ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา โครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2562
 • ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562
 • ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา โครงการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา 2562
 • ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา โครงการผลิตบุคลากรด้านอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ ปีการศึกษา 2562
 • ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา โครงการนักเรียนเรียนดี ปีการศึกษา 2562
 • ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา โครงการทายาทเกษตร ปีการศึกษา 2562
 • ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา โครงการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างคณะศิลปศาสตร์ ม.พะเยา กับรร.พานพิทยาคม จ.เชียงราย ปีการศึกษา 2562
 • ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา โครงการเพาะพันธ์ปัญญาของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562
 • ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา โครงการ บ่มเพาะและพัฒนาอาชีพด้าน ICT ปีการศึกษา 2562
 • ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา โครงการ Young Creative ปีการศึกษา 2562
 • ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา โครงการ Smart Environmentalist ภาคเหนือตอนบน ปีการศึกษา 2562
 • แจ้งบุคลากรเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
 • ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเบิกจ่ายและแนวปฏิบัติการจ่ายเงินยืม พ.ศ.2561
 • ขอความร่วมมือกรอกแบบฟอร์มข้อมูลต้นทุนต่อหน่วย คณะศิลปศาสตร์
 • แนวปฏิบัติในการตรวจสอบและการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนของบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา
 • กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคาร
 • ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในกองคลัง
 • ประกาศระเบียบ ว่าด้วยทุนจากแหล่งเงินภายนอกมหาวิทยาลัย
 • ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ทุนสนับสนุนสหกิจศึกษาภายในประเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2560
 • ขอความร่วมมือแจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2559
 • แจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
 • ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำปี 2561
 • ขอเชิญชวนยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90,91 ประจำปีภาษี 2560 ทางอินเตอร์เน็ต
 • ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบประเมินการใช้ประโยชน์ "คู่มือประกอบการเบิกจ่าย"
 • ขอความอนุเคราะห์เวียนแจ้งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่สำหรับการติดตั้งเครื่องบริการอัตโนมัติ ภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560
 • รายชื่อผู้มีสิทธิรับค่าตอบแทนในการดำเนินงานรับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2560
 • ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ส่วนลดราคาสินค้าที่ระลึกของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2560
 • แจ้งการปรับเปลี่ยนการใช้งานโดเมน @live.up.ac.th สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
 • ขอเรียนเชิญให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติพ่อหลวง ร.9
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมวิ่งในกิจกรรมงานวิ่งมินิมาราธอนการกุศล UP Charity Mini-marathon 2018
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ แจ้ง เปิด-ปิด บริการทางทันตกรรม(ชั่วคราว)
 • คณะแพทยศาสตร์ เปิดให้บริการศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขฯ
 • ขอเชิญร่วมส่งบทความและงานวิจัย ในการประชุมวิขาการครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๔๖๒
 • ขอแจ้งแนวปฏิบัติในการเบิกวัสดุสำนักงาน คณะศิลปศาสตร์
 • ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคอาหารเม็ดให้กับสุนัขจรจัด ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Up Mc Star Contest ค้นหาพิธีกรมหาวิทยาลัยพะเยา
 • ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดแข่งขันถ่ายทอดเรื่องราว Storytelling
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม"เปิดบ้าน สถาปัตย์ 2561"
 • ขอแจ้งดับไฟฟ้าชั่วคราวภายในมหาวิทยาลัยพะเยา
 • การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา โดยส่วนงาน
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงของคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัยบูรณาการการเรียนการสอนและบริการวิชาการ สาขาวิชาแพทย์แผนจีน
 • ขยายระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561
 • ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่รายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล คณะทันตแพทยศาสตร์
 • เปิดรับ ข้อเสนอโครงการ " บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม" ประจำปีงบประมาณ 2561
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Malaysia-Thailand joint Authority Research Cess Fund Briefing Session
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Asi@Connect National Launch Event in Thailand
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมอบรมโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2562
 • แจ้งแนวปฏิบัติในการให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
 • ขอเชิญชวนบุคลากรส่งข้อเสนอโครงการวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2563
 • การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Muti Mentoring System
 • เชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562
 • ข้อแจ้งแนวปฏิบัติในการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายโครงการและ Blockgrant ประจำปี 2561
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางปฏิบัติเริ่มต้นการใช้เครื่องมือเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและการเลือกวารสารนานาชาติเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย"
 • ปฏิทินการดำเนินงานด้านบริการวิชาการ(1 คณะ 1 โมเดล) คณะศิลปศาสตร์ 2561
 • ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสุนและประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในระบบออนไลน์
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 3 ในหัวข้อการศึกษาภาษา วรรณคดีและวัฒนธรรม(Language, Literature, and Cultural Studies)
 • ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล.
 • ขอเพิ่มเติมแผน-โครงการประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1
 • ขอเพิ่มเติมแผนค่าใช้จ่ายของที่ระลึกนิเทศนิสิตสหกิจศึกษาสาขาภาษาจีน(อ.ศศิธร)
 • ขอเพิ่มเติมแผน โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบชิงทุนพัฒนาภาษาอังกฤษฯ (อ.คมกฤช )
 • ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผน โครงการสนุกกับภาษาผ่านค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (ผศ.สนิท ยืนศักดิ์)
 • ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผน โครงการเทศกาลวัฒนธรรมฝรั่งเศส- อังกฤษ Franglish Day (อ.จักรพงษ์ โกยสมบูรณ์)
 • เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ English Club กิจกรรมที่.1-2 (อ.เกรียงศักดิ์ ฐานะกรอง)
 • ขออนุมัติแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 งบแผ่นดิน
 • เปลี่ยนแปลงแผน โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ (ผศ.ดร คมกฤช ตาชม)
 • เปลี่ยนแปลงแผน โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย - ญี่ปุ่น(ภายใต้ MOUมหาวิทยาลัยเรตาคุ)
 • ขอเพิ่มเติมแผน คชจ.ในงานพระราชทานปริญญาบัตรปี2559 (อ.ณัฐวร )
 • เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปันรักห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ปี 3 กิจกรรมที่ 1-2 (อ.ดารินทร 50000)
 • โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ฯกิจกรรมที่ 3 ผศ.ดร คมกฤช ตาชม
 • โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกงาน อ.อธิพงษ์ เพ็ชรเกิด
 • เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการน้องยินดีที่รับปริญญา อ.ณัฐวร วงศ์จิตราทร

อ่านเพิ่มเติม : http://www.libarts.up.ac.th/v2/img/News/2016_03_18_10_09_51.pdf

เนื่องจากตั้งแต่ช่วงวันที่ 15 มีนาคม 2559 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยพะเยาประสบปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก และไฟป่า ประกอบกับมีค่าฝุ่นละอองเกินมาตราฐาน (120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

อ่านเพิ่มเติม : http://www.libarts.up.ac.th/data/file_cnt/1454639263.pdf

ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ พร้อมทั้งเป็นสื่อกลางระหว่างกองการเจ้าหน้าที่กับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

อ่านเพิ่มเติม : http://www.libarts.up.ac.th/data/file_cnt/1454990096.pdf

ตามที่กองคลังได้ จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2558 สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2558 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อ่านเพิ่มเติม : 2018_12_12_15_20_53.pdf

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง รับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนสนับสนุนสหกิจศึกษานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

อ่านเพิ่มเติม : 2018_12_12_15_21_24.pdf

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง รับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนสนับสนุนสหกิจศึกษาภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

อ่านเพิ่มเติม : 7250.pdf

ขอเวียนแจ้งหนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง สัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม : 7223.pdf

ขอเวียนแจ้งการกรอกแบบสำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562

อ่านเพิ่มเติม : law 04-12-61.pdf

ขอส่งประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม : law03-12-61.pdf

ขอเวียนแจ้งประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2561

อ่านเพิ่มเติม : 2018_11_22_11_13_47.pdf

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3360/2561 เรื่อง เพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติการแทนผู้รักาาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

อ่านเพิ่มเติม : 2018_11_19_11_37_29.pdf

ขอเวียนแจ้ง คำสั่ง ม.พะเยา จำนวน 2 ฉบับ คำสั่ง ม.พะเยา ที่ 3316/2561 และคำสั่ง ม.พะเยา ที่ 3317/2561

อ่านเพิ่มเติม : 2018_11_16_15_46_55.pdf

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9 พ.ย. - 27 ธ.ค. 2561

อ่านเพิ่มเติม : 2018_11_16_14_42_21.pdf

คำสั่ง ม.พะเยา ที่ 3179/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

อ่านเพิ่มเติม : 7.pdf

ขอเวียนแจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 7 ฉบับ

อ่านเพิ่มเติม : 2018_11_12_10_20_46.pdf

ประชาสัมพันธ์หนังสือจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 5 มหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม : 2018_11_09_13_24_46.pdf

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหมอชวนวิ่ง

อ่านเพิ่มเติม : 2018_11_09_11_51_46.pdf

ขอเวียนแจ้งคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

อ่านเพิ่มเติม : 2018_11_08_09_16_03.pdf

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 2/2561 เรื่อง รายชื่อบุคลากรผู้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์

>อ่านเพิ่มเติม : GHGH61.pdf

ประชาสัมพันธ์การวัดตัวสั่งจองชุดครุยวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2561

>อ่านเพิ่มเติม : UP Student Recruitment15 2562.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โครงการอาชีวศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2562

>อ่านเพิ่มเติม : UP Student Recruitment14 2562.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย(โครงการ วมว.) ปีการศึกษา 2562

>อ่านเพิ่มเติม : UP Student Recruitment13 2562.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา โครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2562

>อ่านเพิ่มเติม : UP Student Recruitment12 2562.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา โครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2562

>อ่านเพิ่มเติม : UP Student Recruitment11 2562.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562

>อ่านเพิ่มเติม : UP Student Recruitment10 2562.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา โครงการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา 2562

>อ่านเพิ่มเติม : UP Student Recruitment9 2562.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา โครงการผลิตบุคลากรด้านอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ ปีการศึกษา 2562

>อ่านเพิ่มเติม : UP Student Recruitment8 2562.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา โครงการนักเรียนเรียนดี ปีการศึกษา 2562

>อ่านเพิ่มเติม : UP Student Recruitment7 2562.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา โครงการทายาทเกษตร ปีการศึกษา 2562

>อ่านเพิ่มเติม : UP Student Recruitment6 2562.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา โครงการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างคณะศิลปศาสตร์ ม.พะเยา กับรร.พานพิทยาคม จ.เชียงราย ปีการศึกษา 2562

>อ่านเพิ่มเติม : UP Student Recruitment5 2562.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา โครงการเพาะพันธ์ปัญญาของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562

>อ่านเพิ่มเติม : UP Student Recruitment2 2562.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา โครงการ บ่มเพาะและพัฒนาอาชีพด้าน ICT ปีการศึกษา 2562

>อ่านเพิ่มเติม : UP Student Recruitment1 2562.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา โครงการ Young Creative ปีการศึกษา 2562

>อ่านเพิ่มเติม : UP Student Recruitment4 2562.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา โครงการ Smart Environmentalist ภาคเหนือตอนบน ปีการศึกษา 2562

>อ่านเพิ่มเติม : 0938.pdf

แจ้งบุคลากรเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ

>อ่านเพิ่มเติม : Finance_UP.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเบิกจ่ายและแนวปฏิบัติการจ่ายเงินยืม พ.ศ.2561

>อ่านเพิ่มเติม : Budget Libarts 2019.pdf

ขอความร่วมมือกรอกแบบฟอร์มข้อมูลต้นทุนต่อหน่วย คณะศิลปศาสตร์

>อ่านเพิ่มเติม : Financial_UP.pdf

แนวปฏิบัติในการตรวจสอบและการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนของบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา

>อ่านเพิ่มเติม : NewTransferenceMoney.pdf

กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคาร

>อ่านเพิ่มเติม : money.pdf

ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในกองคลัง

>อ่านเพิ่มเติม : op.pdf

ประกาศระเบียบ ว่าด้วยทุนจากแหล่งเงินภายนอกมหาวิทยาลัย

>อ่านเพิ่มเติม : GHGHFGH-2560.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ทุนสนับสนุนสหกิจศึกษาภายในประเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2560

>อ่านเพิ่มเติม : Tax_Payment.pdf

ขอความร่วมมือแจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2559

>อ่านเพิ่มเติม : PAYMENT.pdf

แจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

>อ่านเพิ่มเติม : TAX 2561.pdf

ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำปี 2561

>อ่านเพิ่มเติม : TAX Nomal.pdf

ขอเชิญชวนยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90,91 ประจำปีภาษี 2560 ทางอินเตอร์เน็ต

>อ่านเพิ่มเติม : Money_Questionnaire2017.pdf

ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบประเมินการใช้ประโยชน์ "คู่มือประกอบการเบิกจ่าย"

>อ่านเพิ่มเติม : Fee_Area_Service.pdf

ขอความอนุเคราะห์เวียนแจ้งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่สำหรับการติดตั้งเครื่องบริการอัตโนมัติ ภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560

>อ่านเพิ่มเติม : PayYourJob_Teacher.pdf

รายชื่อผู้มีสิทธิรับค่าตอบแทนในการดำเนินงานรับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2560

>อ่านเพิ่มเติม : Discount_SouvenirUP.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ส่วนลดราคาสินค้าที่ระลึกของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2560

>อ่านเพิ่มเติม : UP-Account.pdf

มหาวิทยาลัยได้มีการปรับเปลี่ยนการให้บริการโดเมน @live.up.ac.th โดยนิสิตจะต้องยกเลิกการใช้งานโดเมน @live.up.ac.th และเปลี่ยนไปใช้งานโดเมน @up.ac.th และสามารถเข้าใช้งานข้อมูลเดิมได้ทันที ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

>อ่านเพิ่มเติม : KingRama9 Memories.pdf

ขอเรียนเชิญให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติพ่อหลวง ร.9

>อ่านเพิ่มเติม : Charity for Dogs.pdf

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมวิ่งในกิจกรรมงานวิ่งมินิมาราธอนการกุศล UP Charity Mini-marathon 2018

>อ่านเพิ่มเติม : Temporary Time Changing.pdf

คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้มีการเปลี่ยนแปลงวันเปิด-ปิด คลินิกบริการทางทันตกรรม(ชั่วคราว) เนื่องจากนิสิตปิดภาคการศึกษาและเพื่อเตรียมความพร้อมคลินิก ณ ศูนย์บริการทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

>อ่านเพิ่มเติม : New Medical Service.pdf

คณะแพทยศาสตร์ เปิดให้บริการศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขฯ

>อ่านเพิ่มเติม : Thai COD2019.pdf

ขอเชิญร่วมส่งบทความและงานวิจัย ในการประชุมวิขาการครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๔๖๒

>อ่านเพิ่มเติม : Inventory Management IMS.pdf

ขอแจ้งแนวปฏิบัติในการเบิกวัสดุสำนักงาน คณะศิลปศาสตร์

>อ่านเพิ่มเติม : Feed for Dogs.pdf

ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคอาหารเม็ดให้กับสุนัขจรจัด ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

>อ่านเพิ่มเติม : UP Mc Star Contest2018.pdf

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Up Mc Star Contest ค้นหาพิธีกรมหาวิทยาลัยพะเยา

>อ่านเพิ่มเติม : Storytelling 2561.pdf

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดแข่งขันถ่ายทอดเรื่องราว Storytelling

>อ่านเพิ่มเติม : OPEN_SAFA2561.pdf

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม"เปิดบ้าน สถาปัตย์ 2561"

>อ่านเพิ่มเติม : Fire extinguishers.pdf

ขอแจ้งดับไฟฟ้าชั่วคราวภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

>อ่านเพิ่มเติม : 759.pdf

การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา โดยส่วนงาน

>อ่านเพิ่มเติม : 760.pdf

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงของคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

>อ่านเพิ่มเติม : massage_UP.pdf

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัยบูรณาการการเรียนการสอนและบริการวิชาการ สาขาวิชาแพทย์แผนจีน

>อ่านเพิ่มเติม : Extension_Academic Service.pdf

ขยายระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561

>อ่านเพิ่มเติม : AcademicService_Dentist.pdf

ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่รายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล คณะทันตแพทยศาสตร์

>อ่านเพิ่มเติม : Academic_Service.pdf

เปิดรับ ข้อเสนอโครงการ " บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม" ประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้สนใจ สามารถดูหลักเกณฑ์การเขียนข้อเสนอโครงการได้ที่ www.draeqa.up.ac.th โดยเลือกไปที่ งานบริการวิชาการ หรืองานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559

>อ่านเพิ่มเติม : malaysia Thailand joint Authority.pdf

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Malaysia-Thailand joint Authority Research Cess Fund Briefing Session

>อ่านเพิ่มเติม : Connect National Launch Event in Thailand.pdf

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Asi@Connect National Launch Event in Thailand

>อ่านเพิ่มเติม : NEW RESEARCHER2019.pdf

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมอบรมโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2562

>อ่านเพิ่มเติม : 767-61 RESEARCH.pdf

แจ้งแนวปฏิบัติในการให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

>อ่านเพิ่มเติม : 121-61 Research.pdf

>อ่านเพิ่มเติม : 122-61 research.pdf

>อ่านเพิ่มเติม : 123-61 research.pdf

>อ่านเพิ่มเติม : ASResearch2018.pdf

ขอเชิญชวนบุคลากรส่งข้อเสนอโครงการวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2563

>อ่านเพิ่มเติม : 098-61 research.pdf

การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Muti Mentoring System

>อ่านเพิ่มเติม : 097-61 research.pdf

เชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562

>อ่านเพิ่มเติม : 567-61 manual practice.pdf

ข้อแจ้งแนวปฏิบัติในการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายโครงการและ Blockgrant ประจำปี 2561

>อ่านเพิ่มเติม : Endnote.pdf

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางปฏิบัติเริ่มต้นการใช้เครื่องมือเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและการเลือกวารสารนานาชาติเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย"

>อ่านเพิ่มเติม : JKKKK456.pdf

ปฏิทินการดำเนินงานด้านบริการวิชาการ(1 คณะ 1 โมเดล) คณะศิลปศาสตร์ 2561

>อ่านเพิ่มเติม : AAAAA555.pdf

ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสุนและประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในระบบออนไลน์

>อ่านเพิ่มเติม : Language_Literature and Cultural Studies.pdf

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 3 ในหัวข้อการศึกษาภาษา วรรณคดีและวัฒนธรรม(Language, Literature, and Cultural Studies)

>อ่านเพิ่มเติม : a.pdf

ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล

>อ่านเพิ่มเติม : 1301.pdf

ขอเพิ่มเติมแผน-โครงการประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1

>อ่านเพิ่มเติม : 110.pdf

ขอเพิ่มเติมแผนค่าใช้จ่ายของที่ระลึกนิเทศนิสิตสหกิจศึกษาสาขาภาษาจีน(อ.ศศิธร)

>อ่านเพิ่มเติม : 104.pdf

ขอเพิ่มเติมแผน โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบชิงทุนพัฒนาภาษาอังกฤษฯ (อ.คมกฤช )

>อ่านเพิ่มเติม : 11.265.pdf

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผน โครงการสนุกกับภาษาผ่านค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (ผศ.สนิท ยืนศักดิ์)

>อ่านเพิ่มเติม : 255 .pdf

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผน โครงการเทศกาลวัฒนธรรมฝรั่งเศส- อังกฤษ Franglish Day (อ.จักรพงษ์ โกยสมบูรณ์)

>อ่านเพิ่มเติม : 074 .pdf

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ English Club กิจกรรมที่.1-2 (อ.เกรียงศักดิ์ ฐานะกรอง)

>อ่านเพิ่มเติม : 073 .pdf

ขออนุมัติแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 งบแผ่นดิน

>อ่านเพิ่มเติม : 048 .pdf

เปลี่ยนแปลงแผน โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ (ผศ.ดร คมกฤช ตาชม)

>อ่านเพิ่มเติม : 059 .pdf

เปลี่ยนแปลงแผน โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย - ญี่ปุ่น(ภายใต้ MOUมหาวิทยาลัยเรตาคุ)

>อ่านเพิ่มเติม : 021 .pdf

ขอเพิ่มเติมแผน คชจ.ในงานพระราชทานปริญญาบัตรปี2559 (อ.ณัฐวร )

>อ่านเพิ่มเติม : 020 .pdf

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปันรักห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ปี 3 กิจกรรมที่ 1-2 (อ.ดารินทร 50000)

>อ่านเพิ่มเติม : 0657 .pdf

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ฯกิจกรรมที่ 3 ผศ.ดร คมกฤช ตาชม

>อ่านเพิ่มเติม : 123 .pdf

โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกงาน อ.อธิพงษ์ เพ็ชรเกิด

>อ่านเพิ่มเติม : 0664 .pdf

1. โครงการน้องยินดีที่รับปริญญา อ.ณัฐวร วงศ์จิตราทร