ประมวลภาพกิจกรรม


อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พบปะบุคลากรคณะศิลปศาสตร ...
24 มีนาคม 2563
คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการ “สร้างความรู้ความเข้าใจใน ...
24 มีนาคม 2563
คณะศิลปศาสตร์จัดทำ SAFE ZONE เพื่อเฝ้าระวังการแพร ...
25 มีนาคม 2563
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOM ...
17 มีนาคม 2563
คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการศูนย์บริกา ...
13 มีนาคม 2563
ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์เข้าพบผู้ประกอบการและเยี่ยม ...
12 มีนาคม 2563


ข่าวประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริการการศึกษา
[2020-01-21 14:45:35] แจ้งกำหนดการขนย้ายสิ่งของเพื่อเตรียมการติดตั้งพาร์ทิชั่นห้องพักอาจารย์

[2020-01-21 08:45:14] คณะศิลปศาสตร์จึงขอสำรวจรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพกลุ่มของพนักงานมหาวิทยาลัย

[2019-07-04 10:10:03] เชิญเข้าร่วมโครงการอบรม LMS

[2019-03-25 09:30:51] แจ้งการเปิดใช้เว็บไซต์ใหม่คณะศิลปศาสตร์และเว็บไซต์ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์

[2020-03-27 11:14:19] ขอแจ้งแนวปฏิบัติการขออนุญาตปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตนเอง (Work from home) และการขออนุญาตออกพื้นที่จังหวัดพะเยา

[2020-03-13 16:35:07] เวียนแจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 3 คำสั่ง

[2020-03-09 14:51:06] เวียนแจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 3 คำสั่ง

[2020-03-06 14:33:14] ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

[2019-11-27 10:49:28] รับสมัครนิสิตร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme

[2019-09-19 16:27:47] คณะศิลปศาสตร์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562

[2019-09-18 10:44:13] คู่มือการใช้งาน APP เด็ก 2 ภาษา

[2019-08-27 10:25:00] ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการใช้งานโปรแกรม MATLAB สำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย

[2019-07-23 10:23:36] สำหรับโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ

[2016-09-08 15:51:53] ขยายระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561

[2016-08-15 17:45:55] ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่รายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล คณะทันตแพทยศาสตร์

[2016-08-15 12:02:42] เปิดรับ ข้อเสนอโครงการ " บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม" ประจำปีงบประมาณ 2561


ข่าวประชาสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานการงินและพัสดุ
[2019-08-27 09:39:47] หลักเกณฑ์-วิธีการ-เงื่อนไข-และแนวปฏิบัติการจ่ายเงินยืม-พ.ศ.2562

[2018-10-16 13:33:07] ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล.

[2018-04-04 11:39:41] ขอเพิ่มเติมแผน-โครงการประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1

[2018-04-04 11:37:50] ขอเพิ่มเติมแผนค่าใช้จ่ายของที่ระลึกนิเทศนิสิตสหกิจศึกษาสาขาภาษาจีน(อ.ศศิธร)

[2018-04-04 11:10:52] ขอเพิ่มเติมแผน โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบชิงทุนพัฒนาภาษาอังกฤษฯ (อ.คมกฤช )

[2018-03-15 15:09:42] ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผน โครงการสนุกกับภาษาผ่านค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (ผศ.สนิท ยืนศักดิ์)

[2018-03-15 15:07:17] ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผน โครงการเทศกาลวัฒนธรรมฝรั่งเศส- อังกฤษ Franglish Day (อ.จักรพงษ์ โกยสมบูรณ์)

[2018-03-15 15:05:42] เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ English Club กิจกรรมที่.1-2 (อ.เกรียงศักดิ์ ฐานะกรอง)

[2018-03-15 15:03:54] ขออนุมัติแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 งบแผ่นดิน

[2018-03-15 15:01:31] เปลี่ยนแปลงแผน โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ (ผศ.ดร คมกฤช ตาชม)

[2018-03-04 11:49:56] เปลี่ยนแปลงแผน โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย - ญี่ปุ่น(ภายใต้ MOUมหาวิทยาลัยเรตาคุ)

[2018-01-27 14:10:56] ขอเพิ่มเติมแผน คชจ.ในงานพระราชทานปริญญาบัตรปี2559 (อ.ณัฐวร )

[2018-01-27 14:10:14] เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปันรักห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ปี 3 กิจกรรมที่ 1-2 (อ.ดารินทร 50000)

[2018-01-17 10:04:00] โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ฯกิจกรรมที่ 3 ผศ.ดร คมกฤช ตาชม

[2018-01-17 09:52:43] โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกงาน อ.อธิพงษ์ เพ็ชรเกิด

[2019-09-19 15:49:39] บันทึกต้อท้ายสัญญา-ฉบับที่-1-ค่าเช่ารถตู้

[2019-08-27 09:37:41] หลักเกณฑ์-วิธีการ-เงื่อนไข-และแนวปฏิบัติการจ่ายเงินยืม-พ.ศ.2562

[2019-07-02 11:12:05] กำหนดระยะเวลาการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน พ.ศ.2560

[2019-04-29 09:11:40] รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561(ITA020)สารศิลป์ คณะศิลปศาสตร์


                 

ข่าวสาร ศิลปศาสตร์


 • ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตราการด้านควบคุมการเกิดไฟป่าของมหาวิทยาลัยพะเยา
 • ขอประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวกองการเจ้าหน้าที่ ฉบับที่ 44
 • แจ้งการรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ.ที่จ่าย ประจำปี ภาษี 2558
 • ขอแจ้งแนวปฏิบัติการขออนุญาตปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตนเอง (Work from home) และการขออนุญาตออกพื้นที่จังหวัดพะเยา
 • เวียนแจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 3 คำสั่ง
 • เวียนแจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 3 คำสั่ง
 • ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
 • ขอเวียนแจ้งประกาศ ม.พะเยา เรื่อง การให้ทุนศึกษาต่อสำหรับพนักงานสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563
 • กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
 • ขอประชาสัมพันธ์หลักสุตรฝึกอบรมและทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก
 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมจาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
 • ประชาสัมพันธ์ หลักสุตรฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอก 4 เรื่อง
 • ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ ฝึกอบรมหลักสูตร กระบวนการจัดจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ
 • ขอเวียนแจ้งคำสั่ง ม.พะเยา จำนวน 11 คำสั่ง
 • ประชาสัมพันธ์จดหมายข่างกองการเจ้าหน้าที่ ฉบับประจำเดือน ธันวาคม 2562
 • ประชาสัมพันธ์สิทธิการรักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและระบบประกันสังคม ของศูนย์การแพทย์และ รพ.มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภายในประเทศของนิสิตคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
 • ขอประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R รุ่นที่ 7
 • รับสมัครนิสิตร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme
 • คณะศิลปศาสตร์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
 • คู่มือการใช้งาน APP เด็ก 2 ภาษา
 • ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการใช้งานโปรแกรม MATLAB สำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย
 • ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา2
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562
 • ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ
 • โครงการแนะแนวสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3
 • เรียนภาษาอังกฤษและสอบชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศ
 • แหลมทองสหการ รับสมัครงาน 20 ตำแหน่ง
 • Cambridge Core เว็บไซต์ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกซ์
 • King Power ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครงานและนิสิตฝึกงาน
 • แจ้งบุคลากรเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
 • บันทึกต้อท้ายสัญญา-ฉบับที่-1-ค่าเช่ารถตู้
 • หลักเกณฑ์-วิธีการ-เงื่อนไข-และแนวปฏิบัติการจ่ายเงินยืม-พ.ศ.2562
 • กำหนดระยะเวลาการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน พ.ศ.2560
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561(ITA020)
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน(ITA019)
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561(ITA018)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเบิกจ่ายและแนวปฏิบัติการจ่ายเงินยืม พ.ศ.2561
 • ขอความร่วมมือกรอกแบบฟอร์มข้อมูลต้นทุนต่อหน่วย คณะศิลปศาสตร์
 • แนวปฏิบัติในการตรวจสอบและการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนของบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา
 • กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคาร
 • ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในกองคลัง
 • ประกาศระเบียบ ว่าด้วยทุนจากแหล่งเงินภายนอกมหาวิทยาลัย
 • ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ทุนสนับสนุนสหกิจศึกษาภายในประเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2560
 • ขอความร่วมมือแจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2559
 • แจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
 • แจ้งกำหนดการขนย้ายสิ่งของเพื่อเตรียมการติดตั้งพาร์ทิชั่นห้องพักอาจารย์
 • คณะศิลปศาสตร์จึงขอสำรวจรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพกลุ่มของพนักงานมหาวิทยาลัย
 • เชิญเข้าร่วมโครงการอบรม LMS
 • แจ้งการเปิดใช้เว็บไซต์ใหม่คณะศิลปศาสตร์และเว็บไซต์ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์
 • แจ้งปิดเส้นทางภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อการแข่งขัน MEDSCI NIGHT RUN 2019
 • Top Plaza เชิญชวนแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง
 • ลงชื่อร่วมจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดพะเยา
 • ร่วมอบรม โปรแกรม MATLAB ครั้งที่ 3
 • เชิญเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต
 • แจ้งการปรับเปลี่ยนการใช้งานโดเมน @live.up.ac.th สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
 • ขอเรียนเชิญให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติพ่อหลวง ร.9
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมวิ่งในกิจกรรมงานวิ่งมินิมาราธอนการกุศล UP Charity Mini-marathon 2018
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ แจ้ง เปิด-ปิด บริการทางทันตกรรม(ชั่วคราว)
 • คณะแพทยศาสตร์ เปิดให้บริการศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขฯ
 • ขอเชิญร่วมส่งบทความและงานวิจัย ในการประชุมวิขาการครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๔๖๒
 • สำหรับโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
 • ขยายระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561
 • ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่รายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล คณะทันตแพทยศาสตร์
 • เปิดรับ ข้อเสนอโครงการ " บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม" ประจำปีงบประมาณ 2561
 • ประชาสัมพันธ์โครงการแผนแม่บทมาตรฐานการวิจัยในคน ศูนย์จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ม.ขอนแก่น
 • ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2563
 • ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบฟอร์มสรุปโครงการประจำปี 256๓
 • HMA's 40th Anniversary National and International Conference on "Approaching the Future through Multidisciplinary Research" June 9, 2020
 • ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอทุนวิจัยงบประมาณรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยด้านทุนวิจัยบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศทางการแพทย์ MED TECH
 • ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมการจัดแสดงนิทรรศการในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563
 • ขอให้เสนอโครงการวิจัยภายใต้ 3 หัวข้อเรื่องจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 • ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพครั้งที่ 2 Thailand Quality Education Forum 2020
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 34th AUAP Annual Conference 2019
 • ขอความอนุเคร์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่ทรัพย์สินทางปัญญา: การสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัติเพื่อการวิจัย
 • การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมและพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการนำเสอแผนธุรกิจและนิทรรศการผลงานของผู้ประกอบการ Pitching and Demo Day
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเร่วมฝึกอบรมหลักสูตร หารพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่ รุ่นที่ 2
 • ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการประจำปี 2563
 • หลักเกณฑ์-วิธีการ-เงื่อนไข-และแนวปฏิบัติการจ่ายเงินยืม-พ.ศ.2562
 • ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล.
 • ขอเพิ่มเติมแผน-โครงการประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1
 • ขอเพิ่มเติมแผนค่าใช้จ่ายของที่ระลึกนิเทศนิสิตสหกิจศึกษาสาขาภาษาจีน(อ.ศศิธร)
 • ขอเพิ่มเติมแผน โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบชิงทุนพัฒนาภาษาอังกฤษฯ (อ.คมกฤช )
 • ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผน โครงการสนุกกับภาษาผ่านค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (ผศ.สนิท ยืนศักดิ์)
 • ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผน โครงการเทศกาลวัฒนธรรมฝรั่งเศส- อังกฤษ Franglish Day (อ.จักรพงษ์ โกยสมบูรณ์)
 • เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ English Club กิจกรรมที่.1-2 (อ.เกรียงศักดิ์ ฐานะกรอง)
 • ขออนุมัติแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 งบแผ่นดิน
 • เปลี่ยนแปลงแผน โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ (ผศ.ดร คมกฤช ตาชม)
 • เปลี่ยนแปลงแผน โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย - ญี่ปุ่น(ภายใต้ MOUมหาวิทยาลัยเรตาคุ)
 • ขอเพิ่มเติมแผน คชจ.ในงานพระราชทานปริญญาบัตรปี2559 (อ.ณัฐวร )
 • เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปันรักห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ปี 3 กิจกรรมที่ 1-2 (อ.ดารินทร 50000)
 • โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ฯกิจกรรมที่ 3 ผศ.ดร คมกฤช ตาชม
 • โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกงาน อ.อธิพงษ์ เพ็ชรเกิด

อ่านเพิ่มเติม : http://www.libarts.up.ac.th/v2/img/News/2016_03_18_10_09_51.pdf

เนื่องจากตั้งแต่ช่วงวันที่ 15 มีนาคม 2559 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยพะเยาประสบปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก และไฟป่า ประกอบกับมีค่าฝุ่นละอองเกินมาตราฐาน (120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

อ่านเพิ่มเติม : http://www.libarts.up.ac.th/data/file_cnt/1454639263.pdf

ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ พร้อมทั้งเป็นสื่อกลางระหว่างกองการเจ้าหน้าที่กับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

อ่านเพิ่มเติม : http://www.libarts.up.ac.th/data/file_cnt/1454990096.pdf

ตามที่กองคลังได้ จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2558 สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2558 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อ่านเพิ่มเติม : Pr 0752.pdf

ขอแจ้งแนวปฏิบัติการขออนุญาตปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตนเอง (Work from home) และการขออนุญาตออกพื้นที่จังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม : Law 09.pdf

เวียนแจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 3 คำสั่ง

อ่านเพิ่มเติม : Law 01.pdf

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

อ่านเพิ่มเติม : law-study.pdf

ขอเวียนแจ้งประกาศ ม.พะเยา เรื่อง การให้ทุนศึกษาต่อสำหรับพนักงานสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านเพิ่มเติม : 19.pdf

กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

อ่านเพิ่มเติม : Pr 0156.pdf

ขอประชาสัมพันธ์หลักสุตรฝึกอบรมและทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก

อ่านเพิ่มเติม : Pr 0145.pdf

 http://www.personnel.up.ac.th/FileUpload/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20306-19_637158160190742504.pdf

อ่านเพิ่มเติม : Pr 0129.pdf

ประชาสัมพันธ์ หลักสุตรฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอก 4 เรื่อง

อ่านเพิ่มเติม : Pr 0229.pdf

ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ ฝึกอบรมหลักสูตร กระบวนการจัดจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ

อ่านเพิ่มเติม : PR-law 11.pdf

ขอเวียนแจ้งคำสั่ง ม.พะเยา จำนวน 11 คำสั่ง

อ่านเพิ่มเติม : 11(4).pdf

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่างกองการเจ้าหน้าที่ ฉบับประจำเดือน ธันวาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม : 4723.pdf

ประชาสัมพันธ์สิทธิการรักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและระบบประกันสังคม ของศูนย์การแพทย์และ รพ.มหาวิทยาลัยพะเยา

อ่านเพิ่มเติม : 2019_12_26_14_16_58.pdf

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภายในประเทศของนิสิตคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่มเติม : 3244.pdf

ขอประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R รุ่นที่ 7

>อ่านเพิ่มเติม : ASEM Work Placement Programme.pdf

รับสมัครนิสิตร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

>อ่านเพิ่มเติม : admission 62.pdf

คณะศิลปศาสตร์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2562 

>อ่านเพิ่มเติม : Dek2Pasaa.pdf

คู่มือการใช้งาน APP เด็ก 2 ภาษา

>อ่านเพิ่มเติม : img014.jpg

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการใช้งานโปรแกรม MATLAB สำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย

>อ่านเพิ่มเติม : 1918060142.pdf

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562

>อ่านเพิ่มเติม : 0002.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา2

>อ่านเพิ่มเติม : 00001.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

>อ่านเพิ่มเติม : p1-2562.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562

>อ่านเพิ่มเติม : 0470.pdf

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

>อ่านเพิ่มเติม : LIBART.pdf

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ

>อ่านเพิ่มเติม : PDF Coop UP 3rd.pdf

โครงการแนะแนวสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3

>อ่านเพิ่มเติม : 01.jpg

เรียนภาษาอังกฤษและสอบชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศ

>อ่านเพิ่มเติม : Laem Thong Corporation Recruitment.pdf

แหลมทองสหการ รับสมัครงาน 20 ตำแหน่ง จากทั้ง 5 สาขาวิชาในคณะศิลปศาสตร์

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ในเอกสารแนบ

>อ่านเพิ่มเติม : PDF Cambridge Core.pdf

เอกสารประกอบการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ Cambridge Core

เว็บไซต์ที่รวบรวมแหล่งข้อมูลสนับสนุนงานวิจัยไว้มากมายจากทั่วโลก

ดำเนินการโดย Cambridge University, England

>อ่านเพิ่มเติม : King Power2562.pdf

King Power ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครงานและนิสิตฝึกงาน

>อ่านเพิ่มเติม : 0938.pdf

แจ้งบุคลากรเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ

>อ่านเพิ่มเติม : t00001.pdf

บันทึกต้อท้ายสัญญา-ฉบับที่-1-ค่าเช่ารถตู้

>อ่านเพิ่มเติม : 002562.pdf

หลักเกณฑ์-วิธีการ-เงื่อนไข-และแนวปฏิบัติการจ่ายเงินยืม-พ.ศ.2562

>อ่านเพิ่มเติม : PDF.pdf

กำหนดระยะเวลาการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน พ.ศ.2560

>อ่านเพิ่มเติม : ITA020.pdf

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561(ITA020)

>อ่านเพิ่มเติม : ITA019.pdf

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน(ITA019)

>อ่านเพิ่มเติม : ITA018.pdf

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561(ITA018)

>อ่านเพิ่มเติม : Finance_UP.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเบิกจ่ายและแนวปฏิบัติการจ่ายเงินยืม พ.ศ.2561

>อ่านเพิ่มเติม : Budget Libarts 2019.pdf

ขอความร่วมมือกรอกแบบฟอร์มข้อมูลต้นทุนต่อหน่วย คณะศิลปศาสตร์

>อ่านเพิ่มเติม : Financial_UP.pdf

แนวปฏิบัติในการตรวจสอบและการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนของบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา

>อ่านเพิ่มเติม : NewTransferenceMoney.pdf

กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคาร

>อ่านเพิ่มเติม : money.pdf

ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในกองคลัง

>อ่านเพิ่มเติม : op.pdf

ประกาศระเบียบ ว่าด้วยทุนจากแหล่งเงินภายนอกมหาวิทยาลัย

>อ่านเพิ่มเติม : GHGHFGH-2560.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ทุนสนับสนุนสหกิจศึกษาภายในประเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2560

>อ่านเพิ่มเติม : Tax_Payment.pdf

ขอความร่วมมือแจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2559

>อ่านเพิ่มเติม : PAYMENT.pdf

แจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

>อ่านเพิ่มเติม : img023.pdf

แจ้งกำหนดการขนย้ายสิ่งของเพื่อเตรียมการติดตั้งพาร์ทิชั่นห้องพักอาจารย์

>อ่านเพิ่มเติม : 0097.pdf

 คณะศิลปศาสตร์จึงขอสำรวจรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพกลุ่มของพนักงานมหาวิทยาลัย

>อ่านเพิ่มเติม : LMS.pdf

ข้อมูลโดยละเอียด โครงการอบรม LMS

>อ่านเพิ่มเติม : WEB.pdf

แจ้งการเปิดใช้เว็บไซต์ใหม่คณะศิลปศาสตร์และเว็บไซต์ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์

>อ่านเพิ่มเติม : PDF MEDSCI 2019.pdf

แจ้งปิดเส้นทางภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อการแข่งขัน MEDSCI NIGHT RUN 2019

>อ่านเพิ่มเติม : Top Plaza (Thai) Country Music Contest.pdf

Top Plaza เชิญชวนแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง

>อ่านเพิ่มเติม : PDF Register Form.pdf

ลงชื่อร่วมจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดพะเยา

>อ่านเพิ่มเติม : MATLAB the 3rd.pdf

ร่วมอบรม โปรแกรม MATLAB ครั้งที่ 3

>อ่านเพิ่มเติม : PDF Anti-Coruption.pdf

เชิญชวนให้บุคลากรในสังกัดและนักเรียน นิสิต/นักศึกษา ในสถานศึกษาโดยไม่จำกัดชั้นปีและบุคคลทั่วไปที่สนใจ เสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562

สนใจ download ใบสมัครตามลิ้งค์ที่อยู่นี้ : https://www.nacc.go.th/download/article/article_20181212153615.pdf

>อ่านเพิ่มเติม : UP-Account.pdf

มหาวิทยาลัยได้มีการปรับเปลี่ยนการให้บริการโดเมน @live.up.ac.th โดยนิสิตจะต้องยกเลิกการใช้งานโดเมน @live.up.ac.th และเปลี่ยนไปใช้งานโดเมน @up.ac.th และสามารถเข้าใช้งานข้อมูลเดิมได้ทันที ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

>อ่านเพิ่มเติม : KingRama9 Memories.pdf

ขอเรียนเชิญให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติพ่อหลวง ร.9

>อ่านเพิ่มเติม : Charity for Dogs.pdf

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมวิ่งในกิจกรรมงานวิ่งมินิมาราธอนการกุศล UP Charity Mini-marathon 2018

>อ่านเพิ่มเติม : Temporary Time Changing.pdf

คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้มีการเปลี่ยนแปลงวันเปิด-ปิด คลินิกบริการทางทันตกรรม(ชั่วคราว) เนื่องจากนิสิตปิดภาคการศึกษาและเพื่อเตรียมความพร้อมคลินิก ณ ศูนย์บริการทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

>อ่านเพิ่มเติม : New Medical Service.pdf

คณะแพทยศาสตร์ เปิดให้บริการศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขฯ

>อ่านเพิ่มเติม : Thai COD2019.pdf

ขอเชิญร่วมส่งบทความและงานวิจัย ในการประชุมวิขาการครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๔๖๒

>อ่านเพิ่มเติม : 2562.pdf

สำหรับโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ

>อ่านเพิ่มเติม : Extension_Academic Service.pdf

ขยายระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561

>อ่านเพิ่มเติม : AcademicService_Dentist.pdf

ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่รายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล คณะทันตแพทยศาสตร์

>อ่านเพิ่มเติม : Academic_Service.pdf

เปิดรับ ข้อเสนอโครงการ " บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม" ประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้สนใจ สามารถดูหลักเกณฑ์การเขียนข้อเสนอโครงการได้ที่ www.draeqa.up.ac.th โดยเลือกไปที่ งานบริการวิชาการ หรืองานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559

>อ่านเพิ่มเติม : Research012.pdf

ศูนย์จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ม.ขอนแก่น ขอนำส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ “โครงการแผนแม่บทมาตรฐานการวิจัยในคน” (ดังเอกสารแนบตาม QR Code) ตามที่ได้รับทุนสนับสนุนในการจัดทำจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับสถาบันในการดำเนินงานทางด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ต่อไป

>อ่านเพิ่มเติม : 00012.pdf

ขอประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ตามที่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบให้จัดโครงการดังกล่าวฯ จากมติในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 1. Outcome-Based Education : Backward Curriculum Design สำหรับผู้บริหารด้านวิชาการและผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระหว่างวันที่ 5-6 มิ.ย 63 ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท 2. AUN-QA Implementation and Gap Analysis สำหรับสำหรับผู้บริหารด้านวิชาการและผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระหว่างวันที่ 19-20 มิ.ย 63 ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท 3. การอบรมทบทวนเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร สำหรับผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรของ ทปอ. ในวันที่ 16 ก.ค 63 ค่าลงทะเบียน 1,300 บาท 4. การอบรมพัฒนาผู้ประเมินฯ ประเภท Novice ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (รุ่นใหม่) สำหรับผู้บริหารที่กำกับดูแลคุณภาพภายในระดับหลักสูตร หรือผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระหว่างวันที่ 16-18 ก.ค 63 ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท

>อ่านเพิ่มเติม : 0083-63.pdf

ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบฟอร์มสรุปโครงการประจำปี 256๓

>อ่านเพิ่มเติม : annoucement.pdf

HMA's 40th Anniversary National and International Conference on "Approaching the Future through Multidisciplinary Research" June 9, 2020

>อ่านเพิ่มเติม : Research scholar 2020 Libarts.pdf

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอทุนวิจัยงบประมาณรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

>อ่านเพิ่มเติม : Re 025-63 MED TECH 2020.pdf

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยด้านทุนวิจัยบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศทางการแพทย์ MED TECH

>อ่านเพิ่มเติม : Re 024-63 InventionNRCT 2020.pdf

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมการจัดแสดงนิทรรศการในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563

>อ่านเพิ่มเติม : Re 023-63 parliament 2020.pdf

ขอให้เสนอโครงการวิจัยภายใต้ 3 หัวข้อเรื่องจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

>อ่านเพิ่มเติม : TQEF 2020.pdf

Thailand Quality Education Forum 2020 besed on QA in Practice on January 20-21, 2020

>อ่านเพิ่มเติม : 020 Re- AUAP Annual conference 2019.pdf

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 34th AUAP Annual Conference 2019

>อ่านเพิ่มเติม : 019 Re-Citation.pdf

ขอความอนุเคร์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่ทรัพย์สินทางปัญญา: การสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัติเพื่อการวิจัย

>อ่านเพิ่มเติม : 017 Research grants of NRCT 2019.pdf

การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมและพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3

>อ่านเพิ่มเติม : 015 Re-Pitching.pdf

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการนำเสอแผนธุรกิจและนิทรรศการผลงานของผู้ประกอบการ Pitching and Demo Day

>อ่านเพิ่มเติม : 013 Re-trainingnida.pdf

ขอเชิญส่งบุคลากรเร่วมฝึกอบรมหลักสูตร หารพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่ รุ่นที่ 2

>อ่านเพิ่มเติม : R 014-62 nrct fund 2019.pdf

ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการประจำปี 2563

>อ่านเพิ่มเติม : 002562.pdf

หลักเกณฑ์-วิธีการ-เงื่อนไข-และแนวปฏิบัติการจ่ายเงินยืม-พ.ศ.2562

>อ่านเพิ่มเติม : a.pdf

ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล

>อ่านเพิ่มเติม : 1301.pdf

ขอเพิ่มเติมแผน-โครงการประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1

>อ่านเพิ่มเติม : 110.pdf

ขอเพิ่มเติมแผนค่าใช้จ่ายของที่ระลึกนิเทศนิสิตสหกิจศึกษาสาขาภาษาจีน(อ.ศศิธร)

>อ่านเพิ่มเติม : 104.pdf

ขอเพิ่มเติมแผน โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบชิงทุนพัฒนาภาษาอังกฤษฯ (อ.คมกฤช )

>อ่านเพิ่มเติม : 11.265.pdf

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผน โครงการสนุกกับภาษาผ่านค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (ผศ.สนิท ยืนศักดิ์)

>อ่านเพิ่มเติม : 255 .pdf

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผน โครงการเทศกาลวัฒนธรรมฝรั่งเศส- อังกฤษ Franglish Day (อ.จักรพงษ์ โกยสมบูรณ์)

>อ่านเพิ่มเติม : 074 .pdf

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ English Club กิจกรรมที่.1-2 (อ.เกรียงศักดิ์ ฐานะกรอง)

>อ่านเพิ่มเติม : 073 .pdf

ขออนุมัติแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 งบแผ่นดิน

>อ่านเพิ่มเติม : 048 .pdf

เปลี่ยนแปลงแผน โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ (ผศ.ดร คมกฤช ตาชม)

>อ่านเพิ่มเติม : 059 .pdf

เปลี่ยนแปลงแผน โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย - ญี่ปุ่น(ภายใต้ MOUมหาวิทยาลัยเรตาคุ)

>อ่านเพิ่มเติม : 021 .pdf

ขอเพิ่มเติมแผน คชจ.ในงานพระราชทานปริญญาบัตรปี2559 (อ.ณัฐวร )

>อ่านเพิ่มเติม : 020 .pdf

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปันรักห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ปี 3 กิจกรรมที่ 1-2 (อ.ดารินทร 50000)

>อ่านเพิ่มเติม : 0657 .pdf

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ฯกิจกรรมที่ 3 ผศ.ดร คมกฤช ตาชม

>อ่านเพิ่มเติม : 123 .pdf

โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกงาน อ.อธิพงษ์ เพ็ชรเกิด