ประมวลภาพกิจกรรม


บริการวิชาการสู่สังคม อบรมครูภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศ ...
7 กรกฎาคม 2561
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับการประเมินส ...
10 กรกฎาคม 2561
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบกระดาษใช้แล้ ...
9 กรกฏาคม 2561
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา บริจาคกระดาษใช้แล้ ...
วันที่ 8 กรกฏาคม 2561
โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สนามสอบ TOEIC ก ...
20-28 มิถุนายน 2561
โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สนามสอบ TOEIC ก ...
18-29 มิถุนายน 2561


ข่าวประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริการการศึกษา
[2018-07-10 13:08:42] การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา โดยส่วนงาน

[2018-07-10 13:01:06] ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงของคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

[2018-06-27 09:32:42] ประกาศ ม.พะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2561

[2018-06-27 09:31:19] ประกาศ ม.พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฎิบัติในการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

[2018-07-11 16:04:32] ขอประชาสัมพันธ์หนังสือจากหน่วยงานภายนอก

[2018-06-28 16:35:08] ประชาสัมพันธ์หนังสือจากหน่วยงานภายนอก 3 เรื่อง

[2018-06-28 16:29:46] ขอความอนุเคราะห์เวียนแจ้งแบบฟอร์มเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ฉบับปรับปรุงใหม่

[2018-06-28 16:27:34] ประชาสัมพันธ์หนังสือจากหน่วยงานภายนอก 2 เรื่อง


ข่าวประชาสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานการงินและพัสดุ
[2018-04-04 11:39:41] ขอเพิ่มเติมแผน-โครงการประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1

[2018-04-04 11:37:50] ขอเพิ่มเติมแผนค่าใช้จ่ายของที่ระลึกนิเทศนิสิตสหกิจศึกษาสาขาภาษาจีน(อ.ศศิธร)

[2018-04-04 11:10:52] ขอเพิ่มเติมแผน โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบชิงทุนพัฒนาภาษาอังกฤษฯ (อ.คมกฤช )

[2018-03-15 15:09:42] ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผน โครงการสนุกกับภาษาผ่านค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (ผศ.สนิท ยืนศักดิ์)

[2018-03-15 15:07:17] ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผน โครงการเทศกาลวัฒนธรรมฝรั่งเศส- อังกฤษ Franglish Day (อ.จักรพงษ์ โกยสมบูรณ์)

[2018-03-15 15:05:42] เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ English Club กิจกรรมที่.1-2 (อ.เกรียงศักดิ์ ฐานะกรอง)

[2018-03-15 15:03:54] ขออนุมัติแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 งบแผ่นดิน

[2018-03-15 15:01:31] เปลี่ยนแปลงแผน โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ (ผศ.ดร คมกฤช ตาชม)

[2018-03-04 11:49:56] เปลี่ยนแปลงแผน โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย - ญี่ปุ่น(ภายใต้ MOUมหาวิทยาลัยเรตาคุ)

[2018-01-27 14:10:56] ขอเพิ่มเติมแผน คชจ.ในงานพระราชทานปริญญาบัตรปี2559 (อ.ณัฐวร )

[2018-01-27 14:10:14] เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปันรักห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ปี 3 กิจกรรมที่ 1-2 (อ.ดารินทร 50000)

[2018-01-17 10:04:00] โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ฯกิจกรรมที่ 3 ผศ.ดร คมกฤช ตาชม

[2018-01-17 09:52:43] โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกงาน อ.อธิพงษ์ เพ็ชรเกิด

[2018-01-17 09:40:28] เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการน้องยินดีที่รับปริญญา อ.ณัฐวร วงศ์จิตราทร

[2016-07-22 11:54:16] ขอแจ้งดับไฟฟ้าชั่วคราวภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

[2018-06-07 14:52:36] ประกาศระเบียบ ว่าด้วยทุนจากแหล่งเงินภายนอกมหาวิทยาลัย

[2018-05-09 14:29:20] ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ทุนสนับสนุนสหกิจศึกษาภายในประเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2560

[2018-03-15 09:55:31] ขอความร่วมมือแจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2559

[2018-02-08 13:23:08] แจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาสารศิลป์ คณะศิลปศาสตร์


                 

ข่าวสาร ศิลปศาสตร์


 • ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตราการด้านควบคุมการเกิดไฟป่าของมหาวิทยาลัยพะเยา
 • ขอประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวกองการเจ้าหน้าที่ ฉบับที่ 44
 • แจ้งการรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ.ที่จ่าย ประจำปี ภาษี 2558
 • ขอประชาสัมพันธ์หนังสือจากหน่วยงานภายนอก
 • ประชาสัมพันธ์หนังสือจากหน่วยงานภายนอก 3 เรื่อง
 • ขอความอนุเคราะห์เวียนแจ้งแบบฟอร์มเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ฉบับปรับปรุงใหม่
 • ประชาสัมพันธ์หนังสือจากหน่วยงานภายนอก 2 เรื่อง
 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
 • ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนิสิตที่ได้รับการคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่นระดับคณะ
 • มคอ. 2 ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ
 • มคอ. 2 ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ
 • แผนปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561
 • แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรคณะศิลปศาสตร์
 • ประกาศ ม.พะเยา เรื่อง ค่าตอบแทน การเรียบเรียง การแปลขัดเกลาภาษา พ.ศ. 2557
 • ประกาศ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนศึกษาต่อสำหรับพนักงานสายวิชาการ 2562
 • ประชาสัมพันธ์โครงการวางแผนทางด้านการออมเงิน และบริหารจัดการหนี้สินของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม จากหน่วยงานภายนอก
 • ประชาสัมพันธ์ การเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับคณาจารย์ รุ่นที่ 4 ม.ทักษิณ
 • นิสิตผลการเรียนดีเด่นประจำปีการศึกษา 2560
 • รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ภาษาอังกฤษสนทนา
 • รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม TOEIC กลุ่ม 2
 • รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม TOEIC กลุ่ม 1
 • กำหนดการอบรม ภาษาอังกฤษสนทนา
 • กำหนดการอบรม TOEIC กลุ่ม 2
 • กำหนดการอบรม TOEIC กลุ่ม 1
 • ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชน คนทำดี
 • ขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญอาจารย์และนิสิตที่สนใจร่วมงาน JAPAN JOB FAIR
 • ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
 • ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสิตที่ได้รับการสนับสนุนทุนสหกิจศึกษานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
 • ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนิสิตที่ได้รับพิจารณาสนับสนุนทุนสหกิจศึกษาในประเทศ
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2561
 • ประชาสัมพันธ์โครงการออแพร์ในสหรัฐอเมริกา
 • โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในเครือมหาวิทยาลัยวาเซดะ "จัดทดลองเรียนภาษาญี่ปุ่น ฟรี!"
 • แจ้งบุคลากรเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
 • ประกาศระเบียบ ว่าด้วยทุนจากแหล่งเงินภายนอกมหาวิทยาลัย
 • ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ทุนสนับสนุนสหกิจศึกษาภายในประเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2560
 • ขอความร่วมมือแจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2559
 • แจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
 • ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำปี 2561
 • ขอเชิญชวนยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90,91 ประจำปีภาษี 2560 ทางอินเตอร์เน็ต
 • ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบประเมินการใช้ประโยชน์ "คู่มือประกอบการเบิกจ่าย"
 • ขอความอนุเคราะห์เวียนแจ้งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่สำหรับการติดตั้งเครื่องบริการอัตโนมัติ ภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560
 • รายชื่อผู้มีสิทธิรับค่าตอบแทนในการดำเนินงานรับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2560
 • ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ส่วนลดราคาสินค้าที่ระลึกของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2560
 • แจ้งการรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2559
 • ดาวน์โหลดคู่มือประกอบการเบิกจ่าย
 • การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารศูนย์บาท
 • ขอเชิญชวนยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90,91 ประจำปีภาษี 2559 ทางอินเตอร์เน็ต
 • ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำปี 2560
 • การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา โดยส่วนงาน
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงของคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัยบูรณาการการเรียนการสอนและบริการวิชาการ สาขาวิชาแพทย์แผนจีน
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอขยายระยะเวลาการเปิดให้บริการรักษาสุขภาพทางช่องปาก
 • ขอความอนุเคราะห์บริจาคเงินสนับสนุนการจัดหารายได้ เพื่อหารายได้สำหรับการบูรณปฏิสังขรณ์ศาลหลักเมืองและการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร การปั่นจักรยานรายการ TOUR OF PHAYAO
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
 • แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
 • ขอเชิญรับฟังแนวทางการเข้าร่วมและดำเนินโครงการสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(Green Office) ภายใต้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ในหัวข้อ S.3 Green University
 • ขอความอนุเคราะห์สำรวจการเข้าร่วมการทำฝายชะลอน้ำ ตามรอยในหลวง รัชกาลที่ 9
 • ขอความอนุเคราะห์ระดมความคิดเห็น การจัดทำสถานภาพ สถานการณ์และความต้องการเพื่อใช้ในการสรรหาอธิการบดี
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดนางฟ้าจำแลง "Miss Paradise ครั้งที่ 4"
 • ขอความร่วมมืองดใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องโฟมและลดการใช้พลาสติกในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา
 • ขอประชาสัมพันธ์และแจ้งลิงค์การรับสมัคร "การจัดแข่งขันวิ่งมาราธอน รายการ ม.พะเยามาราธอน และ การปั่นจักรยานรายการ TOUR OF PHAYAO"
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสุขสะหรีปี๋ใหม่เมืองและทำบุญคณะศิลปศาสตร์
 • ขยายระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561
 • ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่รายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล คณะทันตแพทยศาสตร์
 • เปิดรับ ข้อเสนอโครงการ " บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม" ประจำปีงบประมาณ 2561
 • การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Muti Mentoring System
 • เชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562
 • ข้อแจ้งแนวปฏิบัติในการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายโครงการและ Blockgrant ประจำปี 2561
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางปฏิบัติเริ่มต้นการใช้เครื่องมือเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและการเลือกวารสารนานาชาติเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย"
 • ปฏิทินการดำเนินงานด้านบริการวิชาการ(1 คณะ 1 โมเดล) คณะศิลปศาสตร์ 2561
 • ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสุนและประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในระบบออนไลน์
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 3 ในหัวข้อการศึกษาภาษา วรรณคดีและวัฒนธรรม(Language, Literature, and Cultural Studies)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทีมนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน Startup Thailand League 2018
 • ขอเชิญร่วมชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561
 • Startup Thailand ฉบับที่ 7 ประจำเดือนมกราคม 2561
 • ขอความอนุเคราะห์ปิดโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2558-2560
 • ขอความอนุเคราะห์ติดตามและประชาสัมพันธ์ให้นิสิตกรอกแบบปะรเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิตของหลักสูตรในระบบสารสนเทศ
 • ขออนุมัติแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายโครงการวิจัย บริการวิชาการ จากแหล่งทุนภายนอก
 • ขอเพิ่มเติมแผน-โครงการประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1
 • ขอเพิ่มเติมแผนค่าใช้จ่ายของที่ระลึกนิเทศนิสิตสหกิจศึกษาสาขาภาษาจีน(อ.ศศิธร)
 • ขอเพิ่มเติมแผน โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบชิงทุนพัฒนาภาษาอังกฤษฯ (อ.คมกฤช )
 • ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผน โครงการสนุกกับภาษาผ่านค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (ผศ.สนิท ยืนศักดิ์)
 • ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผน โครงการเทศกาลวัฒนธรรมฝรั่งเศส- อังกฤษ Franglish Day (อ.จักรพงษ์ โกยสมบูรณ์)
 • เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ English Club กิจกรรมที่.1-2 (อ.เกรียงศักดิ์ ฐานะกรอง)
 • ขออนุมัติแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 งบแผ่นดิน
 • เปลี่ยนแปลงแผน โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ (ผศ.ดร คมกฤช ตาชม)
 • เปลี่ยนแปลงแผน โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย - ญี่ปุ่น(ภายใต้ MOUมหาวิทยาลัยเรตาคุ)
 • ขอเพิ่มเติมแผน คชจ.ในงานพระราชทานปริญญาบัตรปี2559 (อ.ณัฐวร )
 • เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปันรักห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ปี 3 กิจกรรมที่ 1-2 (อ.ดารินทร 50000)
 • โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ฯกิจกรรมที่ 3 ผศ.ดร คมกฤช ตาชม
 • โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกงาน อ.อธิพงษ์ เพ็ชรเกิด
 • เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการน้องยินดีที่รับปริญญา อ.ณัฐวร วงศ์จิตราทร
 • ขอแจ้งดับไฟฟ้าชั่วคราวภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

อ่านเพิ่มเติม : http://www.libarts.up.ac.th/v2/img/News/2016_03_18_10_09_51.pdf

เนื่องจากตั้งแต่ช่วงวันที่ 15 มีนาคม 2559 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยพะเยาประสบปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก และไฟป่า ประกอบกับมีค่าฝุ่นละอองเกินมาตราฐาน (120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

อ่านเพิ่มเติม : http://www.libarts.up.ac.th/data/file_cnt/1454639263.pdf

ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ พร้อมทั้งเป็นสื่อกลางระหว่างกองการเจ้าหน้าที่กับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

อ่านเพิ่มเติม : http://www.libarts.up.ac.th/data/file_cnt/1454990096.pdf

ตามที่กองคลังได้ จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2558 สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2558 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อ่านเพิ่มเติม : 3665.pdf

ขอประชาสัมพันธ์หนังสือจากหน่วยงานภายนอก

อ่านเพิ่มเติม : 003(2).pdf

ประชาสัมพันธ์หนังสือจากหน่วยงานภายนอก 3 เรื่อง

อ่านเพิ่มเติม : 002(2).pdf

ขอความอนุเคราะห์เวียนแจ้งแบบฟอร์มเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ฉบับปรับปรุงใหม่

อ่านเพิ่มเติม : 001(6).pdf

ประชาสัมพันธ์หนังสือจากหน่วยงานภายนอก 2 เรื่อง

อ่านเพิ่มเติม : Pr26.6.2561.pdf

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน

อ่านเพิ่มเติม : 003(1).pdf

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนิสิตที่ได้รับการคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่นระดับคณะ

อ่านเพิ่มเติม : Eng-Ph.D.pdf

มคอ. 2 ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ

อ่านเพิ่มเติม : Eng-Master D-gree.pdf

มคอ. 2 ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ

อ่านเพิ่มเติม : Plan 2561.pdf

แผนปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561

อ่านเพิ่มเติม : 555.pdf

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรคณะศิลปศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม : 123(9).pdf

ประกาศ ม.พะเยา เรื่อง ค่าตอบแทน การเรียบเรียง การแปลขัดเกลาภาษา พ.ศ. 2557

อ่านเพิ่มเติม : 2585.pdf

ประกาศ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนศึกษาต่อสำหรับพนักงานสายวิชาการ 2562

อ่านเพิ่มเติม : PR2.pdf

ประชาสัมพันธ์โครงการวางแผนทางด้านการออมเงิน และบริหารจัดการหนี้สินของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา

อ่านเพิ่มเติม : PR1(2).pdf

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม จากหน่วยงานภายนอก

อ่านเพิ่มเติม : 5656.pdf

ประชาสัมพันธ์ การเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับคณาจารย์ รุ่นที่ 4 ม.ทักษิณ

>อ่านเพิ่มเติม : best.pdf

นิสิตผลการเรียนดีเด่นประจำปีการศึกษา 2560

>อ่านเพิ่มเติม : ENGLISH SPEAKING Name list.pdf

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ภาษาอังกฤษสนทนา

>อ่านเพิ่มเติม : TOEIC 2 Name list.pdf

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม TOEIC กลุ่ม 2

>อ่านเพิ่มเติม : TOEIC 1 Name list.pdf

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม TOEIC กลุ่ม 1

>อ่านเพิ่มเติม : ENGLISH SPEAKING.pdf

กำหนดการอบรม ภาษาอังกฤษสนทนา

>อ่านเพิ่มเติม : TOEIC 2.pdf

กำหนดการอบรม TOEIC กลุ่ม 2

>อ่านเพิ่มเติม : TOEIC 1.pdf

กำหนดการอบรม TOEIC กลุ่ม 1

>อ่านเพิ่มเติม : 61051.1.pdf

ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชน คนทำดี

>อ่านเพิ่มเติม : 61049.1.pdf

ขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญอาจารย์และนิสิตที่สนใจร่วมงาน JAPAN JOB FAIR 

>อ่านเพิ่มเติม : 61048.1.pdf

ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

>อ่านเพิ่มเติม : Inter_HH.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสิตที่ได้รับการสนับสนุนทุนสหกิจศึกษานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

>อ่านเพิ่มเติม : SDSDF.pdf

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนิสิตที่ได้รับพิจารณาสนับสนุนทุนสหกิจศึกษาในประเทศ

>อ่านเพิ่มเติม : Ability_Japan2018.pdf

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2561

>อ่านเพิ่มเติม : 61032.1.pdf

ประชาสัมพันธ์โครงการออแพร์ในสหรัฐอเมริกา

>อ่านเพิ่มเติม : waseda2018.pdf

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในเครือมหาวิทยาลัยวาเซดะ "จัดทดลองเรียนภาษาญี่ปุ่น ฟรี!"

>อ่านเพิ่มเติม : 0938.pdf

แจ้งบุคลากรเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ

>อ่านเพิ่มเติม : op.pdf

ประกาศระเบียบ ว่าด้วยทุนจากแหล่งเงินภายนอกมหาวิทยาลัย

>อ่านเพิ่มเติม : GHGHFGH-2560.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ทุนสนับสนุนสหกิจศึกษาภายในประเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2560

>อ่านเพิ่มเติม : Tax_Payment.pdf

ขอความร่วมมือแจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2559

>อ่านเพิ่มเติม : PAYMENT.pdf

แจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

>อ่านเพิ่มเติม : TAX 2561.pdf

ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำปี 2561

>อ่านเพิ่มเติม : TAX Nomal.pdf

ขอเชิญชวนยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90,91 ประจำปีภาษี 2560 ทางอินเตอร์เน็ต

>อ่านเพิ่มเติม : Money_Questionnaire2017.pdf

ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบประเมินการใช้ประโยชน์ "คู่มือประกอบการเบิกจ่าย"

>อ่านเพิ่มเติม : Fee_Area_Service.pdf

ขอความอนุเคราะห์เวียนแจ้งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่สำหรับการติดตั้งเครื่องบริการอัตโนมัติ ภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560

>อ่านเพิ่มเติม : PayYourJob_Teacher.pdf

รายชื่อผู้มีสิทธิรับค่าตอบแทนในการดำเนินงานรับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2560

>อ่านเพิ่มเติม : Discount_SouvenirUP.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ส่วนลดราคาสินค้าที่ระลึกของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2560

>อ่านเพิ่มเติม : Certificate of Withholding tax.pdf

แจ้งการรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2559

>อ่านเพิ่มเติม : Download_Guide disbursement.pdf

ดาวน์โหลดคู่มือประกอบการเบิกจ่าย

>อ่านเพิ่มเติม : Open_BankBook_Free.pdf

การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารศูนย์บาท

>อ่านเพิ่มเติม : INCOME TAX 2559.pdf

ขอเชิญชวนยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90,91 ประจำปีภาษี 2559 ทางอินเตอร์เน็ต

>อ่านเพิ่มเติม : Tax Deductions.pdf

ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำปี 2560 ได้ที่ http://www.finance.up.ac.th/tax/Main/DefaultPage/ ระหว่างวันที่ 1-20 ธันวาคม 2559

>อ่านเพิ่มเติม : 759.pdf

การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา โดยส่วนงาน

>อ่านเพิ่มเติม : 760.pdf

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงของคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

>อ่านเพิ่มเติม : massage_UP.pdf

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัยบูรณาการการเรียนการสอนและบริการวิชาการ สาขาวิชาแพทย์แผนจีน

>อ่านเพิ่มเติม : Dentist_Service.pdf

คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอขยายระยะเวลาการเปิดให้บริการรักษาสุขภาพทางช่องปาก

>อ่านเพิ่มเติม : JKKK5465.pdf

ขอความอนุเคราะห์บริจาคเงินสนับสนุนการจัดหารายได้ เพื่อหารายได้สำหรับการบูรณปฏิสังขรณ์ศาลหลักเมืองและการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก

>อ่านเพิ่มเติม : UP_BIKE2018.pdf

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร การปั่นจักรยานรายการ TOUR OF PHAYAO

>อ่านเพิ่มเติม : ICT_MASTER.pdf

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

>อ่านเพิ่มเติม : 0638-HJGFHFJ.pdf

แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ

>อ่านเพิ่มเติม : Green Office.pdf

ขอเชิญรับฟังแนวทางการเข้าร่วมและดำเนินโครงการสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(Green Office) ภายใต้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ในหัวข้อ S.3 Green University

>อ่านเพิ่มเติม : UPDam2018.pdf

ขอความอนุเคราะห์สำรวจการเข้าร่วมการทำฝายชะลอน้ำ ตามรอยในหลวง รัชกาลที่ 9

>อ่านเพิ่มเติม : 0375_election president.pdf

ขอความอนุเคราะห์ระดมความคิดเห็น การจัดทำสถานภาพ สถานการณ์และความต้องการเพื่อใช้ในการสรรหาอธิการบดี

>อ่านเพิ่มเติม : Miss Paradise 4th.pdf

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดนางฟ้าจำแลง "Miss Paradise ครั้งที่ 4"

>อ่านเพิ่มเติม : reduce_plastic.pdf

ขอความร่วมมืองดใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องโฟมและลดการใช้พลาสติกในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

>อ่านเพิ่มเติม : Tour of Phayao2018.pdf

ขอประชาสัมพันธ์และแจ้งลิงค์การรับสมัคร "การจัดแข่งขันวิ่งมาราธอน รายการ ม.พะเยามาราธอน และ การปั่นจักรยานรายการ TOUR OF PHAYAO"

>อ่านเพิ่มเติม : Untitled(1).pdf

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสุขสะหรีปี๋ใหม่เมืองและทำบุญคณะศิลปศาสตร์

>อ่านเพิ่มเติม : Extension_Academic Service.pdf

ขยายระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561

>อ่านเพิ่มเติม : AcademicService_Dentist.pdf

ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่รายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล คณะทันตแพทยศาสตร์

>อ่านเพิ่มเติม : Academic_Service.pdf

เปิดรับ ข้อเสนอโครงการ " บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม" ประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้สนใจ สามารถดูหลักเกณฑ์การเขียนข้อเสนอโครงการได้ที่ www.draeqa.up.ac.th โดยเลือกไปที่ งานบริการวิชาการ หรืองานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559

>อ่านเพิ่มเติม : 098-61 research.pdf

การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Muti Mentoring System

>อ่านเพิ่มเติม : 097-61 research.pdf

เชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562

>อ่านเพิ่มเติม : 567-61 manual practice.pdf

ข้อแจ้งแนวปฏิบัติในการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายโครงการและ Blockgrant ประจำปี 2561

>อ่านเพิ่มเติม : Endnote.pdf

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางปฏิบัติเริ่มต้นการใช้เครื่องมือเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและการเลือกวารสารนานาชาติเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย"

>อ่านเพิ่มเติม : JKKKK456.pdf

ปฏิทินการดำเนินงานด้านบริการวิชาการ(1 คณะ 1 โมเดล) คณะศิลปศาสตร์ 2561

>อ่านเพิ่มเติม : AAAAA555.pdf

ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสุนและประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในระบบออนไลน์

>อ่านเพิ่มเติม : Language_Literature and Cultural Studies.pdf

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 3 ในหัวข้อการศึกษาภาษา วรรณคดีและวัฒนธรรม(Language, Literature, and Cultural Studies)

>อ่านเพิ่มเติม : Startup Thailand League2018.pdf

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทีมนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน Startup Thailand League 2018

>อ่านเพิ่มเติม : Inventor's day.pdf

ขอเชิญร่วมชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561

>อ่านเพิ่มเติม : Research.pdf

Startup Thailand ฉบับที่ 7 ประจำเดือนมกราคม 2561

>อ่านเพิ่มเติม : FinalizeResearch2558-2560.pdf

ขอความอนุเคราะห์ปิดโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2558-2560

>อ่านเพิ่มเติม : GHJDGHJBGHJ.pdf

ขอความอนุเคราะห์ติดตามและประชาสัมพันธ์ให้นิสิตกรอกแบบปะรเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิตของหลักสูตรในระบบสารสนเทศ

>อ่านเพิ่มเติม : 030-2561.pdf

ขออนุมัติแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายโครงการวิจัย บริการวิชาการ จากแหล่งทุนภายนอก

>อ่านเพิ่มเติม : 1301.pdf

ขอเพิ่มเติมแผน-โครงการประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1

>อ่านเพิ่มเติม : 110.pdf

ขอเพิ่มเติมแผนค่าใช้จ่ายของที่ระลึกนิเทศนิสิตสหกิจศึกษาสาขาภาษาจีน(อ.ศศิธร)

>อ่านเพิ่มเติม : 104.pdf

ขอเพิ่มเติมแผน โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบชิงทุนพัฒนาภาษาอังกฤษฯ (อ.คมกฤช )

>อ่านเพิ่มเติม : 11.265.pdf

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผน โครงการสนุกกับภาษาผ่านค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (ผศ.สนิท ยืนศักดิ์)

>อ่านเพิ่มเติม : 255 .pdf

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผน โครงการเทศกาลวัฒนธรรมฝรั่งเศส- อังกฤษ Franglish Day (อ.จักรพงษ์ โกยสมบูรณ์)

>อ่านเพิ่มเติม : 074 .pdf

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ English Club กิจกรรมที่.1-2 (อ.เกรียงศักดิ์ ฐานะกรอง)

>อ่านเพิ่มเติม : 073 .pdf

ขออนุมัติแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 งบแผ่นดิน

>อ่านเพิ่มเติม : 048 .pdf

เปลี่ยนแปลงแผน โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ (ผศ.ดร คมกฤช ตาชม)

>อ่านเพิ่มเติม : 059 .pdf

เปลี่ยนแปลงแผน โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย - ญี่ปุ่น(ภายใต้ MOUมหาวิทยาลัยเรตาคุ)

>อ่านเพิ่มเติม : 021 .pdf

ขอเพิ่มเติมแผน คชจ.ในงานพระราชทานปริญญาบัตรปี2559 (อ.ณัฐวร )

>อ่านเพิ่มเติม : 020 .pdf

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปันรักห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ปี 3 กิจกรรมที่ 1-2 (อ.ดารินทร 50000)

>อ่านเพิ่มเติม : 0657 .pdf

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ฯกิจกรรมที่ 3 ผศ.ดร คมกฤช ตาชม

>อ่านเพิ่มเติม : 123 .pdf

โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกงาน อ.อธิพงษ์ เพ็ชรเกิด

>อ่านเพิ่มเติม : 0664 .pdf

1. โครงการน้องยินดีที่รับปริญญา อ.ณัฐวร วงศ์จิตราทร

>อ่านเพิ่มเติม : IMG.pdf

กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแจ้งดับไฟฟ้าชั่วคราวภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องจากจะดำเนินการพัฒนาบำรุงรักษาระบบสายส่งไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ้่งขึ้น