อำนาจหน้าที่ / กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

# ปี รายการ เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
1 2567 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
2 2567 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับประกวดราคาเช่ารถตู้ (ดีเซล) 12 ที่นั่ง (พร้อมพนักงานขับรถ) ประจำปีงบประมาณ 2567-2572 คณะศิลปศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ดาวน์โหลด
3 2567 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) คณะศิลปศาสตร์ ดาวน์โหลด
4 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลด
5 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลด
6 2567 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลด
7 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลด
8 2566 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การยื่นขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาสายสนับสนุน พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 22 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
9 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลด
10 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 74 รายการ