# ปี รายการ เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
1 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลด
2 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลด
3 2567 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลด
4 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลด
5 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลด
6 2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต คณะศิลปศาสตร์ 2566-2570 ดาวน์โหลด
7 2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลด
8 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คณะศิลปศาสตร์ 2565 ดาวน์โหลด
9 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลด
10 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 10 รายการ