ช่องทางการติดต่อ

 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

พัฒนาภาษาสู่สากล พัฒนาตนด้วยวัฒนธรรมคุณภาพ

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 1680
libartsup@gmail.com