อำนาจหน้าที่ / กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

# ปี รายการ เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
1 2566 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำส่วนงาน พ.ศ. 2562 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564) โดย : kittipon.ja / 15 ก.ย. 2023 ดาวน์โหลด
2 2566 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2562 โดย : kittipon.ja / 15 ก.ย. 2023 ดาวน์โหลด
3 2566 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ ปี พ.ศ.2563 โดย : kittipon.ja / 15 ก.ย. 2023 ดาวน์โหลด
4 2566 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563 โดย : kittipon.ja / 15 ก.ย. 2023 ดาวน์โหลด
5 2566 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่ง และแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2564 โดย : kittipon.ja / 15 ก.ย. 2023 ดาวน์โหลด
6 2566 ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ.2564 โดย : kittipon.ja / 14 ก.ย. 2023 ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6 รายการ