คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

ระบบได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อยแสดงไว้ที่นี่ หากท่านต้องการตั้งคำถามใหม่ สามารถตั้งคำถามได้ที่ ช่องทางถามตอบ (Q&A) หรือ คลิกที่นี่!!

สามารถลงทะเบียนเรียนล่าช้าได้ภายใน 2 สัปดาห์แรก หลังเปิดเรียนและการเรียนภาคฤดูร้อน ภายใน 1 สัปดาห์แรก หลังเปิดเรียน แต่ต้องเสียค่าปรับตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ป.ตรี 25 บาท/วัน และ ป.โท 50 บาท/วัน

เข้าพบ/ติดต่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น ๆ เพื่อแจ้งเปลี่ยนแปลงตารางเรียนหรือตารางสอบ และควรตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนทุกครั้ง เพื่อป้องกันปัญหาลักษณะดงกล่าว (หรือติดต่องานวิชาการคณะ/) กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา