วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

- ปรัชญา

ปญฺญาชีวี เสฏฐชีวี นาม (ปัญญาชีวี เสฏฐะชีวี นาม) "ดำรงชีวิตด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด"
(A Life of Wisdom Is the Most Wondrous of All)

- ปณิธาน

ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment)

- วิสัยทัศน์ (Vision)

พัฒนาภาษาสู่สากล พัฒนาตนด้วยวัฒนธรรมคุณภาพ

- ปรัชญาการจัดการศึกษา

ประสบการณ์สร้างปัญญา


- พันธกิจ (Mission)

คณะศิลปศาสตร์ได้กำหนดพันธกิจด้านการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งหมด 4 ด้าน คือ
1) เตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านภาษาในระดับสากล
2) พัฒนาศักยภาพของงานวิจัยและนวัตกรรม
3) บูรณาการองค์ความรู้ด้านภาษากับการบริการวิชาการ วิจัย การเรียนการสอน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4) บริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสเพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพ