รายงานผลการดำเนินงาน

# ปี รายการ เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
1 2567 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลด
2 2567 รายงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมตามพันธกิจ ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลด
3 2566 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566 ดาวน์โหลด
4 2566 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลด
5 2566 ข้อมูลสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
6 2566 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
7 2566 รายงานการควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลด
8 2566 รายงานแผนแฏิบัติการป้องกันการทุจริต-คณะศิลปศาสตร์ 2566 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลด
9 2566 รายงานผลการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา การติดต่อรับบริการคณะศิลปศาสตร์ ปี 2567 ดาวน์โหลด
10 2566 ข้อมูลการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนคณะศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 24 รายการ