สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

น.ส.พันธุ์พิชญา ปัญญาฟู

ประธานฯ ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น/อาจารย์

phanphitchaya.pa@up.ac.th

Tel.- Room.-

นายอิทธิพล บัวย้อย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร/อาจารย์

ittiphol.bu@up.ac.th

Tel.1690 Room.CE13201

ดร.Isao Yamaki

อาจารย์

isao.ya@up.ac.th

Tel.- Room.-

Mr.Toshiaki Kanaya

อาจารย์

toshaiki.ka@up.ac.th

Tel.- Room.-