อำนาจหน้าที่ / กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

# ปี รายการ เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
1 2566 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การยื่นขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาสายสนับสนุน พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 22 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
2 2566 ประกาศ แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน ดาวน์โหลด
3 2566 ประกาศคณะศิลปศาสตร์ ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต คณะศิลปศาสตร์ 2566-2570 ดาวน์โหลด
4 2566 ประกาศคณะศิลปศาสตร์ ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลด
5 2566 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งหัวหน้างานฯ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
6 2566 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
7 2566 ประกาศ ม.พะเยา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2564 (2) ดาวน์โหลด
8 2566 ประกาศ ม.พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
9 2566 ประกาศ ม.พะเยา กำหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
10 2566 ประกาศ หลักเกณฑ์การพิจาณาให้ทุนและขั้นตอนการรับทุนสนับสนุนเพื่อการพัฒนางานประจำ ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 20 รายการ