ช่องทางถามตอบ (Q&A)

ระบบถามตอบ (Q&A)

ระบบถามตอบ (Q&A) ถูกเชื่อมต่อกับ Google ฟอร์ม อัตโนมัติ. เมื่อมีการตั้งคำถามระบบจะส่งแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ ท่านจะเห็นคำตอบของท่านปรากฎที่นี่ เมื่อมีผู้ตอบคำถาม ... สามารถตั้งคำถามโดยคลิกปุ่ม ตั้งคำถาม ตั้งคำถาม หรือ คลิกที่นี่!!

เข้าพบ/ติดต่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น ๆ เพื่อแจ้งเปลี่ยนแปลงตารางเรียนหรือตารางสอบ และควรตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนทุกครั้ง เพื่อป้องกันปัญหาลักษณะดงกล่าว (หรือติดต่องานวิชาการคณะ/) กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา