ประกาศ / แนวปฏิบัติคณะศิลปศาสตร์

# ปี รายการ เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
1 2567 แนวปฏิบัติการปฏิบัติงานสอนของบุคลากรสายวิชาการ ในกรณีที่บุคลากรสายวิชาการมีเหตุที่ไม่สามารถมาปฏิบัติภารกิจการสอนในห้องเรียนในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยพะเยาตามประกาศตารางสอนได้ ดาวน์โหลด
2 2567 แนวปฏิบัติการประพฤติตนของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาที่พึงกระทำ และไม่พึงกระทำ 2567 ดาวน์โหลด
3 2566 คำอธิบายแบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM-Plan , RM-R6 , RM-R12) ดาวน์โหลด
4 2566 ปฏิทินการจัดส่งข้อมูลภาระงานบุคลากรสายวิชาการเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ดาวน์โหลด
5 2566 แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดาวน์โหลด
6 2566 แนวปฏิบัติการประพฤติตนของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาที่พึงกระทำ และไม่พึงกระทำ ดาวน์โหลด
7 2566 ประกาศ มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ ดาวน์โหลด
8 2566 แนวปฏิบัติ การทำภาระงานบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ดาวน์โหลด
9 2566 ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัตินำนิสิตออกนอกสถานที่ ดาวน์โหลด
10 2566 แนวปฏิบัติการทำภาระงานบุคลากรสายวิชาการ-คณะศิลปศาสตร์-มหาวิทยาลัยพะเยา ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 11 รายการ