# ปี รายการ เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
1 2567 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารเพื่อความโปร่งใสและความเป็นเลิศ ดาวน์โหลด
2 2567 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ-ปี-2567-2570 ดาวน์โหลด
3 2567 แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน-คณะศิลปศาสตร์ 2567-2570 ดาวน์โหลด
4 2567 แผนยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ ปี 2567-2571 ดาวน์โหลด
5 2567 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลด
6 2567 รายชื่อโครงการปีงบประมาณ ปี 2567 ดาวน์โหลด
7 2567 รายงานรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
8 2566 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566-2570 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดาวน์โหลด
9 2566 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
10 2566 รายงานรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปี 2566 ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 46 รายการ