# ปี รายการ เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
1 2566 ขั้นตอนและแผนผังการจัดการข้อร้องเรียน ดาวน์โหลด
2 2566 คู่มือแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน มหาวิทยาลัยพะเยา ดาวน์โหลด
3 2566 รวมกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
4 2566 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
5 2566 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
6 2566 พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดาวน์โหลด
7 2566 ประมวลจิยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา ดาวน์โหลด
8 2566 การปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดาวน์โหลด
9 2564 คู่มือการประเมิน ITA 2023 ดาวน์โหลด
10 2561 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 11 รายการ