คณะผู้บริหาร

ผศ.ดร.จิตติมา กาวีระ

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

chittima.ka@up.ac.th

Tel.1690 Room.-

รศ.พูนพงษ์ งามเกษม

ผู้ทรงคุณวุฒิคณะศิลปศาสตร์

poonpong.ng@up.ac.th

Tel.- Room.-

ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

khomkrit.ta@up.ac.th

Tel.- Room.-

ดร.รัตนา ยาวิเลิง

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

rattana.ya@up.ac.th

Tel.1682 Room.CE12205

ดร.ชนาภา ดวงไฟ

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

chanapa.du@up.ac.th

Tel.- Room.-

นายณัฐวร วงศ์จิตราทร

รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต

nattaworn.wo@up.ac.th

Tel.- Room.-

ดร.เบญจพร เทพสีหนู

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

benjaporn.th@up.ac.th

Tel.1681 Room.CE13202

นายอิทธิพล บัวย้อย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

ittiphol.bu@up.ac.th

Tel.1690 Room.CE13201